DatumOmschrijving
17-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het kennen van God
Schriftlezing: Psalm 8 en Romeinen 1:18-25
Tekst: Artikel 2 NGB
1. Door middel van de schepping
2. Door middel van de Bijbel
17-09-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Onbekwaam om tot Christus te komen
Schriftlezing: Johannes 6: 35-51
Tekst: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke", Joh. 6:44a
1. De ernst van onze geestelijke toestand
2. De grootheid van Gods barmhartigheid
10-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus en Zacheüs
Schriftlezing: Psalm 32
Tekst: Lukas 19:7-10
Thema:
1. Wat de omstanders zeggen (7)
2. Wat Zacheüs zelf zegt (8)
3. Wat Jezus over hem zegt (9-10)
10-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De nodiging tot Gods heil
Schriftlezing: Jesaja 55
Tekst: Jesaja 55:2b
07-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus met Zacheus aab één tafel
Schriftlezing: Lukas 14 : 12 - 24 Tekst : Lukas 19 : 5,6
1. De nodiging van Jezus.
2. De haast van Zacheus
03-09-2017
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Martha’s zuster:
Schriftlezing: Hooglied 5: 1-8; Johannes 11: 19-35
Tekst: Johannes 11: 28-32
1. Zittend in het sterfhuis
2. Geroepen door Jezus
3. Vallend aan Jezus’ voeten
03-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zacheüs door Jezus gevonden
Schriftlezing: Lukas 19:1-10
Tekst: Lukas 19:1-4
1. Hij is een mens die verloren is
2. Hij is een mens die zoekt
3. De liefde van Jezus straalt door alles heen
27-08-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.J. Tanis )
Thema: Altijd bidden en niet vertragen
Schriftlezing: Lukas 17 : 20 t/m Lukas 18 : 8 Tekst Lukas 18 : 1 - 8
1. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
2. Hoort wat de rechtvaardige Rechter zegt!
3. Hoort wat de Zoon des mensen zegt!
27-08-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De hemelse Dokter
Schriftlezing: Lukas 5 : 27 - 32
1. Ziek zijn
2. Een dokter nodig hebben
20-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: We belijden dat God er is
Schriftlezing: Jesaja 40:12-26
Tekst: NGB art. 1b
1. We noemen Hem God
2. God is enig, eenvoudig en geestelijk
3. We belijden dat God groot is
20-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De eerste christelijke gemeente in Europa
Schriftlezing: Hand. 16:5-15
Tekst: Hand. 16:13-15
1. De prediking van het Woord
2. Het werk van de Heilige Geest
3. De bediening van de Heilige Doop
13-08-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Hoe de duivel de Heere Jezus en ons probeert te verleiden tot zonde
Schriftlezing: Lukas 4:1-13
Tekst: Lukas 4: 1 ev
1. het gevaar in de omstandigheden
2. de inhoud van de verzoeking
3. het antwoord van de Heere Jezus
13-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De opwekking van Dorkas uit de dood
Schriftlezing: Handelingen 9:32-43
Tekst: Handelingen 9:36-42
1. Een dienende discipelin
2. Een geroepen apostel
3. Een heerlijk wonder
06-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De inzet van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
Schriftlezing: Romeinen 10:1-17
Tekst: NGB artikel 1
1. De actualiteit van deze belijdenis
2. De zwervende dominee
3. Geloven met het hart en belijden met de mond
06-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Saulus, Barnabas en de gemeenten
Schriftlezing: Handelingen 22:6-21
Tekst: Handelingen 9:26 - 31
1. Saulus
2. Barnabas
3. De gemeenten
30-07-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het slotakkoord van het ‘Onze Vader’
Schriftlezing: Efeze 3:8-21
Tekst: HC Zondag 52b
1. De pleitgrond voor het gebed (128)
2. Het zegel van het gebed (129)
30-07-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De vervolger wordt vervolgd
Schriftlezing: Handelingen 9:20-31
Tekst: Handelingen 9:20-25
1. Saulus predikt Christus in Damascus
2. De Joden verwonderen zich
3. Saulus moet vluchten voor zijn leven
23-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed om kracht in de geestelijke strijd
Schriftlezing: Matth. 4:1-11
Tekst: HC Zondag 52a
1. We mogen schuilen achter Christus
2. We bidden om kracht tegen de verzoekingen
3. We vragen om bevrijding van de boze
23-07-2017
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: De brief aan Sardis
Schriftlezing: Openbaring 3:1-13
Tekst: Openbaring 3:1-6
1. Het dode in de gemeente van Sardis
2. Het stervende in de gemeente van Sardis
3. Het goede in de gemeente van Sardis
16-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: vijfde bede van het ‘Onze Vader’
Schriftlezing: Matth. 5:17-28
Tekst: HC Zondag 51bDe
1. Een Bijbelse visie op schuldbesef
2. Een Bijbelse visie op vergevingsgezindheid
16-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Saulus van Tarsen in Damascus
Schriftlezing: Galaten 1:6-18
Tekst: Hand. 9:12-19
1. De strijd van Ananias
2. De doop van Saulus
3. Was Saulus een fundamentalist?
09-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De belijdenis van Elihu
Schriftlezing: Job 33
Tekst: Job 3: 4
1. God heeft mij gemaakt
2. Door Christus ben ik met God verzoend
09-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Hoe het verder ging met Saulas
Schriftlezing: Hand. 9:10-19
Tekst: Hand. 9:10-11
1. Zijn godsdienst zonder Jezus
2. Op de leerschool van het gebed
3. God stuurt een discipel van Jezus
02-07-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: God kwijt!
Schriftlezing: Psalm 42
Tekst: Psalm 42 : 3a
1. Hoe dat Godsgemis is : het is bitter ….en zoet
2. Wat dat Godsgemis doet : het drijft uit naar God
02-07-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: De bekering van Saulus
Schriftlezing: Handelingen 9 : 1 – 9
Tekst: Handelingen 9 : 1 – 9
1. Een ontdekkende vraag
2. Een liefdevol antwoord
3. Een gewillige overgave
01-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil . Huwelijksbevestiging Jaco van Kranenburg en Hanneke Christiaans
30-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil .Huwelijksbevestiging Aernout Ariese en Liza van Genderen
25-06-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Het beest uit de zee
Schriftlezing: Openbaringen 13
Tekst: Openbaringen 13: 8
1. De gedaante van het beest
2. De aanbidding van het beest
3. De overwinning op het beest
25-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Evangelie gaat van Jeruzalem naar Ethiopië
Schriftlezing: Hand. 8:26-40
Tekst: Hand. 8:26-38
1. Een minister zoekt naar God
2. Hij wordt onderwezen door Filippus
3. Hij belijdt zijn geloof en wordt gedoopt
18-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De oproep tot onderlinge liefde
Schriftlezing: 1 Korinthe 13
Tekst: 1 Johannes 4:11-13
1. De liefde tot elkaar
2. De onzichtbaarheid van God
3. Het blijven in God
4. Het leven door de Geest
18-06-2017
18-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het wekenfeest in Israël
Schriftlezing: Leviticus 23:15-22
Tekst: Leviticus 23:15-22
1. Ook voor armoedzaaiers en bedelaars
2. Een feest met bloedige offers
15-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De bruid en haar Vriend
Schriftlezing: Hooglied 5 Tekst : Hooglied 5 : 16
11-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Wij zijn en blijven arme zondaren
Schriftlezing: Mattheus 18:21-35
Tekst: HC Zondag 51a
1. Een gevaarlijk gebed
2. Onze misdaden en onze boosheid
3. Vergeving van onze schulden
11-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het feest van de oogst
Schriftlezing: Deut. 16:1-17
Tekst: Deut. 16:9-12
1. Het feest van de weken (10)
2. De bevrijding van de dienstbaarheid (12)
3. De vrolijkheid voor Gods aangezicht (11)
05-06-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De uitzending van de Heilige Geest
Schriftlezing: Galaten 4 : 1 - 19
Tekst: Galaten 4 : 6
1. De tijd wanneer
2. De plaats waarheen
3. Het doel waartoe
04-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Pinksterfeest
Schriftlezing: Handelingen 2:22-36
Tekst: Handelingen 2:16-18
1. Als het feest van de vervulling
2. Als het feest van de overvloed
3. Als het feest voor jong en oud
04-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Pinksteren in Jeruzalem
Schriftlezing: Handelingen 2:1-21
Tekst: Handelingen 2:22-23
1. De Man van God
2. De dood van de Messias
3. Het Evangelie van Pinksteren
31-05-2017
28-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed om ons dagelijks brood
Schriftlezing: Deuteronomium 8
Tekst: Heid.Cat. zondag 50 B
1. Misverstanden rondom de broodvraag
2. Alleen de zegen van de Heere maakt rijk
3. Wij stellen ons vertrouwen alleen op God
28-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Getuigen van Jezus Christus. De discipelen ..
Schriftlezing: Johannes 14:15-26
Tekst: Lukas 24:48-49
1. Zijn getuigen van Christus in de wereld
2. Ontvangen de belofte van de Vader
3. Moeten blijven in de stad Jeruzalem
25-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De hemelvaart van Christus
Schriftlezing: Johannes 14:1 - 14 Tekst : Lukas 24 : 50 , 51
1. Zijn gang naar de olijfberg.
2. Zijn zegenende handen.
3. Zijn opname in de hemel.
21-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed om ons dagelijks brood
Schriftlezing: Johannes 6:11-14 en 26-35
Tekst: HC zondag 50
1. De vraag om ons brood
2. De beleving van onze afhankelijkheid
3. De erkenning van Gods goedheid
21-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de gemeenteopbouw
Schriftlezing: Efeze 4:1-16
Tekst: Efeze 4:12-16
Thema:
1. Opbouw tot eenheid
2. Opbouw in Christus
3. Opbouw in het ambt van alle gelovigen
14-05-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Liefde
Schriftlezing: 1 Korinthe 13
Tekst: 1 Korinthe 13
1. God is vriendelijk
2. God beveelt Zijn Kerk vriendelijk te zijn
09-04-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De doop als tegenbeeld van de zondvloed
Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-22
Tekst: 1 Petrus 3:18-21 De volgende zaken komen aan de orde:
1. Het sterven en de opstanding van Christus
2. De prediking aan de geesten in de gevangenis
3. De zondvloed, Noach en de ark
4. De betekenis van de Heilige Doop