DatumOmschrijving
23-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed om kracht in de geestelijke strijd
Schriftlezing: Matth. 4:1-11
Tekst: HC Zondag 52a
1. We mogen schuilen achter Christus
2. We bidden om kracht tegen de verzoekingen
3. We vragen om bevrijding van de boze
23-07-2017
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: De brief aan Sardis
Schriftlezing: Openbaring 3:1-13
Tekst: Openbaring 3:1-6
1. Het dode in de gemeente van Sardis
2. Het stervende in de gemeente van Sardis
3. Het goede in de gemeente van Sardis
16-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: vijfde bede van het ‘Onze Vader’
Schriftlezing: Matth. 5:17-28
Tekst: HC Zondag 51bDe
1. Een Bijbelse visie op schuldbesef
2. Een Bijbelse visie op vergevingsgezindheid
16-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Saulus van Tarsen in Damascus
Schriftlezing: Galaten 1:6-18
Tekst: Hand. 9:12-19
1. De strijd van Ananias
2. De doop van Saulus
3. Was Saulus een fundamentalist?
09-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De belijdenis van Elihu
Schriftlezing: Job 33
Tekst: Job 3: 4
1. God heeft mij gemaakt
2. Door Christus ben ik met God verzoend
09-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Hoe het verder ging met Saulas
Schriftlezing: Hand. 9:10-19
Tekst: Hand. 9:10-11
1. Zijn godsdienst zonder Jezus
2. Op de leerschool van het gebed
3. God stuurt een discipel van Jezus
02-07-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: God kwijt!
Schriftlezing: Psalm 42
Tekst: Psalm 42 : 3a
1. Hoe dat Godsgemis is : het is bitter ….en zoet
2. Wat dat Godsgemis doet : het drijft uit naar God
02-07-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: De bekering van Saulus
Schriftlezing: Handelingen 9 : 1 – 9
Tekst: Handelingen 9 : 1 – 9
1. Een ontdekkende vraag
2. Een liefdevol antwoord
3. Een gewillige overgave
01-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil . Huwelijksbevestiging Jaco van Kranenburg en Hanneke Christiaans
30-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil .Huwelijksbevestiging Aernout Ariese en Liza van Genderen
25-06-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Het beest uit de zee
Schriftlezing: Openbaringen 13
Tekst: Openbaringen 13: 8
1. De gedaante van het beest
2. De aanbidding van het beest
3. De overwinning op het beest
25-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Evangelie gaat van Jeruzalem naar Ethiopië
Schriftlezing: Hand. 8:26-40
Tekst: Hand. 8:26-38
1. Een minister zoekt naar God
2. Hij wordt onderwezen door Filippus
3. Hij belijdt zijn geloof en wordt gedoopt
18-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De oproep tot onderlinge liefde
Schriftlezing: 1 Korinthe 13
Tekst: 1 Johannes 4:11-13
1. De liefde tot elkaar
2. De onzichtbaarheid van God
3. Het blijven in God
4. Het leven door de Geest
18-06-2017
18-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het wekenfeest in Israël
Schriftlezing: Leviticus 23:15-22
Tekst: Leviticus 23:15-22
1. Ook voor armoedzaaiers en bedelaars
2. Een feest met bloedige offers
15-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De bruid en haar Vriend
Schriftlezing: Hooglied 5 Tekst : Hooglied 5 : 16
11-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Wij zijn en blijven arme zondaren
Schriftlezing: Mattheus 18:21-35
Tekst: HC Zondag 51a
1. Een gevaarlijk gebed
2. Onze misdaden en onze boosheid
3. Vergeving van onze schulden
11-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het feest van de oogst
Schriftlezing: Deut. 16:1-17
Tekst: Deut. 16:9-12
1. Het feest van de weken (10)
2. De bevrijding van de dienstbaarheid (12)
3. De vrolijkheid voor Gods aangezicht (11)
05-06-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De uitzending van de Heilige Geest
Schriftlezing: Galaten 4 : 1 - 19
Tekst: Galaten 4 : 6
1. De tijd wanneer
2. De plaats waarheen
3. Het doel waartoe
04-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Pinksterfeest
Schriftlezing: Handelingen 2:22-36
Tekst: Handelingen 2:16-18
1. Als het feest van de vervulling
2. Als het feest van de overvloed
3. Als het feest voor jong en oud
04-06-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Pinksteren in Jeruzalem
Schriftlezing: Handelingen 2:1-21
Tekst: Handelingen 2:22-23
1. De Man van God
2. De dood van de Messias
3. Het Evangelie van Pinksteren
31-05-2017
28-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed om ons dagelijks brood
Schriftlezing: Deuteronomium 8
Tekst: Heid.Cat. zondag 50 B
1. Misverstanden rondom de broodvraag
2. Alleen de zegen van de Heere maakt rijk
3. Wij stellen ons vertrouwen alleen op God
28-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Getuigen van Jezus Christus. De discipelen ..
Schriftlezing: Johannes 14:15-26
Tekst: Lukas 24:48-49
1. Zijn getuigen van Christus in de wereld
2. Ontvangen de belofte van de Vader
3. Moeten blijven in de stad Jeruzalem
25-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De hemelvaart van Christus
Schriftlezing: Johannes 14:1 - 14 Tekst : Lukas 24 : 50 , 51
1. Zijn gang naar de olijfberg.
2. Zijn zegenende handen.
3. Zijn opname in de hemel.
21-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed om ons dagelijks brood
Schriftlezing: Johannes 6:11-14 en 26-35
Tekst: HC zondag 50
1. De vraag om ons brood
2. De beleving van onze afhankelijkheid
3. De erkenning van Gods goedheid
21-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de gemeenteopbouw
Schriftlezing: Efeze 4:1-16
Tekst: Efeze 4:12-16
Thema:
1. Opbouw tot eenheid
2. Opbouw in Christus
3. Opbouw in het ambt van alle gelovigen
14-05-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Liefde
Schriftlezing: 1 Korinthe 13
Tekst: 1 Korinthe 13
1. God is vriendelijk
2. God beveelt Zijn Kerk vriendelijk te zijn
14-05-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Geen opdracht zonder belofte
Schriftlezing: Psalm 91 en Mattheus 28:16-20
Tekst: Mattheus 28:20
1. Deze belofte is opmerkelijk: En ziet.
2. Deze belofte is wonderlijk: Ik ben met ulieden
3. Deze belofte is eindig en toch oneindig: Al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
07-05-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds W. Visscher )
Thema: De twee getuigen
Schriftlezing: Zacharia 4 en Openbaring 11 : 1 - 15 Openbaring 11 : 1 – 13 Kerntekst vers 3:
1. Een opdracht ( vs 1 - 2)
2. Mijn twee getuigen (vs 3 - 6)
3. Het beest uit de afgrond (vs 7 - 13)
07-05-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het verstaan van de Schriften
Schriftlezing: Lukas 24:36-49
Tekst: Lukas 24:45-47
1. De opening van het verstand
2. De prediking in Jezus’ naam
30-04-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: Een heerlijke zelfopenbaring van de Levensvorst
Schriftlezing: Johannes 11 : 1 - 26
Tekst: Johannes 11 : 25 , 26
1. Het geheim van Zijn opstanding
2. Het leven door Zijn opstanding
3. De levensvraag betreffende Zijn opstanding
23-04-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds R.Kattenberg )
Thema: De zondag na Pasen
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Tekst: Johannes 20 vers 26
1. Wie er dan samen zijn
2. Wie er binnenkomt
3. Welke boodschap er gebracht wordt
23-04-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus verschijnt aan Zijn discipelen
Schriftlezing: Johannes 21:1-17
Tekst: Johannes 20:19-23
1. Hij komt door gesloten deuren
2. Hij geeft vreugde en vrede
3. Hij zendt hen uit in de wereld
17-04-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De enige echte geloofsbelijdenis
Schriftlezing: Romeinen 10:4-21
Tekst: Romeinen 10:9
1. Geloven met het hart
2. Belijden met de mond
16-04-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: Het licht van Christus' leven in Maria's donkerheid
Schriftlezing: Johannes 20 : 1 - 18 Tekst : Johannes 20 : 11 - 18
1. In welke nevelen Christus met Zijn Licht verschijnt
2. Met welk Licht Christus deze nevelen verdrijft
16-04-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere is waarlijk opgestaan
Schriftlezing: Johannes 20:1-10 en Lukas 24:28-35
Tekst: Lukas 24:34 midden
1. Het graf is leeg
2. Jezus leeft echt
3. De opstanding wordt beleden
14-04-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De vrucht van Goede Vrijdag
Schriftlezing: Mattheus 27 : 45-56
Tekst: Kolossenzen 2 : 14-15
1. Het handschrift was tegen ons.
2. Het handschrift aan het kruis gespijkerd.
3. De demonische machten zijn ontwapend.
13-04-2017
Paasviering Johannes Bogermanschool
09-04-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De doop als tegenbeeld van de zondvloed
Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-22
Tekst: 1 Petrus 3:18-21 De volgende zaken komen aan de orde:
1. Het sterven en de opstanding van Christus
2. De prediking aan de geesten in de gevangenis
3. De zondvloed, Noach en de ark
4. De betekenis van de Heilige Doop
09-04-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds D.W. Tuinier )
Thema: Jezus’ laatste preek op weg naar Golgotha
Schriftlezing: Lukas 23 : 26-32
Tekst: Lukas 23 : 31
1. het beeld in Zijn preek
2. de waarschuwing in Zijn preek
02-04-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De derde bede: Uw wil geschiede
Schriftlezing: Genesis 22:1-14
Tekst: HC Zondag 49 vraag en antwoord 124
1. De gehoorzaamheid aan Gods wil
2. De getrouwheid in onze levensroeping
3. Het voorbeeld van de engelen
02-04-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het derde kruiswoord
Schriftlezing: Matth. 27:33-49
Tekst: Lukas 23:43
1. De sluiting van het paradijs voor Christus
2. De opening van het paradijs voor de moordenaar
3. De ernst van deze boodschap voor ons
01-04-2017
Paaszangavond
26-03-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De derde bede: Uw wil geschiede
Schriftlezing: Markus 14:32-42
Tekst: HC Zondag 49 vraag en antwoord 124
1. Geen berusting maar, gehoorzaamheid
2. Niet mijn wil, maar Gods wil
15-02-2017
Gemeenteavond over het Heilig Avondmaal
12-02-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De genezing van de melaatse
Schriftlezing: Markus 1:29-45
Tekst: Markus 1:40-43
1. Een ootmoedige vraag
2. Een heerlijke genezing