Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren


DatumOmschrijving
31-05-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De Christusprediking van Petrus
Schriftlezing: Handelingen 3
Tekst: Handelingen 3: 19-20
1. Een moordenaar in plaats van de Zaligmaker
2. De Zaligmaker in plaats van moordenaars
31-05-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: PINKSTEREN ALS HET FEEST VAN DE EERSTELINGEN
Schriftlezing: Handelingen 2:22-36
Tekst: Handelingen 2:1, 37, 46
1. Het eerste NTische Pinksterfeest
2. De eerste vrucht op de pinksterprediking
3. De eerste samenkomsten van de pinkstergemeente
24-05-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Mozes bidt om de Pinkstergeest
Schriftlezing: Numeri 11:16-29
Tekst: Numeri 11:29
1. De aanleiding voor dit gebed
2. De goede bedoelingen van Jozua
3. De uiteindelijke vervulling van dit gebed
24-05-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R.A.M. Visser )
Thema: De aankondiging van het werk van de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 16:1-14
Tekst: Joh 16:14 De Heilige Geest en
1. De eer van Christus - Die zal Mij verheerlijken;
2. Het werk van Christus - want Hij zal het uit het Mijne nemen;
3. Het Woord van Christus - en zal het u verkondigen.
21-05-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Koning Jezus en zijn gaven
Schriftlezing: Handelingen 1:4-11 en Efeze 4:8-16
Tekst: Efeze 4:8-10
1. Hij is opgevaren in de hoogte
2. Hij verdiende gaven door zijn neerdaling
3. Hij deelt Zijn gaven uit aan opstandige mensen
17-05-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Henoch wandelde met God
Schriftlezing: Hebreeën 11:1-6, Judas 14-21
Tekst: Gen. 5: 22-24
1. Zijn levensgeheim
2. Zijn levensopenbaring
3. Zijn levenseinde
17-05-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: Het ware geloof
Schriftlezing: Romeinen 10 : 1-17
Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 7
1. Inlijving en aanneming
2. Kennis en vertrouwen
3. Belofte en belijdenis
13-05-2020
03-05-2020
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Het graf van Elisa :
Schriftlezing: 2 Koningen 13 : 14 – 25
Tekst: 2 Koningen 13 : 21b
1. spreekt van de dood (vs 20a Daarna…hem)
2. verwijst naar het leven (vs 21b en toen…voeten)
3. getuigt over Christus (toepassing)
03-05-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Gods onderwijs: wat wij moeten doen als we ontmoedigd zijn
Schriftlezing: Micha 7
Tekst: Micha 7 : 7 Er zijn twee dingen die de Heere tegen ons zegt in deze preek:
1. Kijk bewust naar Mij, de Heere, uw God
2. Verwacht met vertrouwen Mijn hulp
26-04-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Middelaar tussen God en mensen
Schriftlezing: 1 Timotheus 1:12 – 2:7
Tekst: Heid. Cat. zondag 6
26-04-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds D. Rietdijk )
Thema: Hoop op God!
Schriftlezing: Job 2 en Psalm 42
Tekst: Psalm 42:12
1. Onrustig is ons hart
2. Totdat het rust vindt in God
21-04-2020
Rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Gerben Boogaard
19-04-2020
Voorganger: Ds G.W.S. Mulder
Thema: Leven als genade van God
Schriftlezing: Hosea 5:8-6:3
Tekst: Hosea 6:2
1. Verzondigd leven (1)
2. Geschonken leven (2a,b)
3. Geheiligd leven (2c,3a)
13-04-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Paulus bemoedigt Timotheüs met de opstanding van Christus
Schriftlezing: Johannes 21:15-25
Tekst: 2 Timotheüs 2:8
1. Paulus en Timotheüs
2. Het voor ogen houden van de levende Christus
3. Het Evangelie van Paulus
12-04-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere is waarlijk opgestaan
Schriftlezing: Lukas 24:13-35
Tekst: Lukas 24:23a
1. De hoorders van deze woorden
2. De belijders van deze woorden
3. De waarheid van deze woorden
12-04-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De opgestane Christus openbaart zich aan de vrouwen
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10
Tekst: Mattheüs 28: 8-9
1. De gehoorzaamheid aan Hem
2. De ontmoeting met Hem
3. De aanbidding van Hem
10-04-2020
05-04-2020
05-04-2020
29-03-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De intocht van Koning Jezus
Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17
Tekst: Mattheüs 21:5
1. Hij is wel zachtmoedig
2. Hij is niet zwakmoedig
3. Hij is vol van zaligheid
29-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Van des mensen verlossing
Schriftlezing: Jesaja 1:21-31 en Joh. 19: 23-30
Tekst: HC Zondag 5
1. Naar Gods recht
2. Zonder iets van ons
3. Door een enige Middelaar
22-03-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een vloeker en een Bidder in de zaal van Kajafas
Schriftlezing: Lukas 22: 54-71
Tekst: Lukas 22: 54-62
1. Petrus’ woorden (vers 57-60)
2. Jezus’ ogen (vers 61)
3. Petrus’ tranen (vers 62)
22-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds D.W. Tuinier )
Thema: God handhaaft Zijn recht
Schriftlezing: Lukas 23 : 33 – 43 / Heidelberger Catechismus Zondag 4
Tekst: HC Zondag 4
1. God onze Schepper eist (vraag en antwoord 9)
2. God onze Rechter toornt (vraag en antwoord 10)
3. God de allerhoogste Majesteit straft (vraag en antwoord 11)