DatumOmschrijving
22-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Wij geloven in de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 8:18-30
Tekst: NGB art.11 .We letten op drie vragen
1. Wie de Heilige Geest is
2. Vanwaar de Heilige Geest is
3. Of wij de Heilige Geest hebben ontvangen
22-04-2018
Voorganger: Leesdiest ( J.C. Ryle )
Thema: De beste Vriend
Schriftlezing: Johannes 15:9-17 en Hooglied 5:9-16
Tekst: Hooglied 5:16b
1. In nood
2. Hij helpt
3. Hij is krachtig
4. Hij heeft lief
5. Hij is wijs
6. Hij heeft ervaring
7. Hij is onfeilbaar
15-04-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een opdracht om te gedenken
Schriftlezing: 2 Timotheus 2: 1-13
Tekst: 2 Tim. 2: 8
1. Voor een dienaar
2. Over zijn Meester
15-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verschijning van Christus aan Paulus
Schriftlezing: Handelingen 22:1-21
Tekst: 1 Korinthe 15:8-11
1. De laatste van allen
2. De onwaardigste van allen
3. Begenadigd boven allen
08-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus is de Zoon van God
Schriftlezing: 1 Joh. 5:1-13
Tekst: NGB art. 10
1. Wij geloven in de eeuwige godheid van Christus
2. We letten op de troost die hiermee verbonden is
3. Wij praktiseren het aanroepen, aanbidden en dienen van Christus
08-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verschijning van Christus aan 500 broeders
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-11
Tekst: 1 Korinthe 15:6
1. De opgestane Christus in Zijn verschijning
2. De naamloze schare volgelingen
02-04-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds L. Terlouw )
Thema: Een oudtestamentische paasvrucht
Schriftlezing: Job 19: 13-29
Tekst: Job 19 vers 25
1. Een levensles
2. De Levensvorst
3. Levenstoekomst
01-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De doop verbindt met Christus
Schriftlezing: Joh. 20:19-23 en Rom. 6:1-11
Tekst: Romeinen 6:4
1. Begraven door de doop
2. Opgewekt tot heerlijkheid
3. Wandelen in een nieuw leven
01-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Paasevangelie uit de mond van een engel
Schriftlezing: Markus 16:1-14
Tekst: Markus 16:6-7
1. Wees niet verbaasd
2. Jezus is opgestaan
3. Vertel het aan de discipelen
30-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het evangelie van goede vrijdag
Schriftlezing: Lukas 23 : 44 - 56
Tekst: Lukas 24 : 46-48
1. Jezus bid Zijn laatste gebed 46a
2. Jezus belijdt dat Hij Gods Zoon is 46b
3. Jezus werk draagt vrucht 47,48
25-03-2018
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Smaadtaal voor Jezus
Schriftlezing: Mattheus 27: 27-49
Tekst: Mattheus 27: 42,43
1. Ongeloof der Joden
2. Bitterheid voor Christus
3. Waarheid van God
4. Heil voor zondaren
25-03-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Het lijden van de Zoon des mensen
Schriftlezing: Lukas 9 : 12 – 27
Tekst: Lukas 9 : 21 en 22
1. In zijn breedte
2. In zijn diepte
3. In zijn hoogte
24-03-2018
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (2)
Schriftlezing: Mattheus 25: 31-56
Tekst: Johannes 12: 4-8
1. Door Judas veroordeeld
2. Door broeders beoordeeld
3. Door Jezus verdedigd
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (1)
Schriftlezing: Matth. 26:1-16
Tekst: Johannes 12: 1-3
1. Door Maria bewaard
2. Aan Jezus geschonken
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed wat God behaagd
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 - 10
Tekst: Hebreeën 11 : 6
1. Komen tot God
2. Geloven in God
3. Beloond worden door God
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De kracht van het gebed
Schriftlezing: Jakobus 5:7-20
Tekst: Jakobus 5 : 16-18
1. Het gebed van de rechtvaardige
2. Het voorbeeld van Elia
3. De opheffing van het oordeel
11-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Voorspel van Pasen in Bethanië
Schriftlezing: Johannes 11: 25-57
Tekst: Johannes 11: 38-46
1. De tranen van Jezus (vs 38)
2. De twijfels bij Martha (vs 39)
3. De verhoring door de Vader (vs 41-44)
4. Geloof en ongeloof bij de omstanders (vs 45-46)
11-03-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Ene Simon van Cyrene
Schriftlezing: Lukas 23:13 t/m 31
Tekst: Lukas 23:26
1. Wie is hij?
2. Waar hij toe gedwongen wordt o. wat betekent dat voor Jezus? o. wat betekent dat voor hemzelf?
04-03-2018
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Een blik in de troonzaal
Schriftlezing: Openbaring 4 Tekst : Openbaring 4 : 2-3
1. Een blik op de troon
2. Een blik rondom de troon
3. Een blik voor de troon
04-03-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De reddende almacht van de gekruisigde Zaligmaker verheerlijkt in de moordenaar
Schriftlezing: Lukas 23 : 35 – 43
Tekst: Lukas 23 : 42 en 43
1. Wat hij van Jezus belijdt
2. Wat hij Jezus verzoekt
3. Wat hij van Jezus ontvangt
25-02-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het ware zoeken
Schriftlezing: Mattheus 6 : 19 – 34 Tekst Mattheus 6 : 33
1. Het voorwerp van dit zoeken
2. De inhoud van dit zoeken
3. De zegen op dit zoeken
25-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus’ gebedsworsteling in Getsémané
Schriftlezing: Markus 14:32-42
Tekst: Lukas 22:41-44
1. De voorbereiding op Zijn gebed
2. De inhoud van Zijn gebed
3. De verhoring van Zijn gebed
18-02-2018
Voorganger: Leesdienst (John Flavel )
Thema: Christus' laatste woorden
Schriftlezing: Johannes 17 : 1 - 26
1. De genadegaven waar Christus om bidt
2. De argumenten die Christus gebruikt
3. De reden waarom Christus zo bidt
4. De toepassing
18-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het heil voor Sion
Schriftlezing: Jesaja 49:1-16
Tekst: Jesaja 49:14-16
1. Sion voelt zich in de steek gelaten
2. God is getrouw aan Zijn verbond
3. God bevestigt Zijn trouw
11-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de drie-enige God
Schriftlezing: 1 Johannes 5:1-13
Tekst: NGB artikel 9
1. In de Bijbel geopenbaard
2. Door het geloof gekend
3. Met de kerk beleden
11-02-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Het bedroeven van de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 4: 17-32
Tekst: Efeze 4: 30
1. Het is mogelijk om de Heilige Geest te bedroeven
2. Je kunt weten dát je de Heilige Geest bedroefd hebt
3. Hoe wij de Geest bedroeven
04-02-2018
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De koperen slang
Schriftlezing: Numeri 21:1-9
Tekst: Numeri 21:4-9
1. Het volk
2. De slang
3. Het leven
04-02-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Voorbede voor de verkondiging
Schriftlezing: 2 Thess. 3
Tekst: Efeze 6:19-20
1. Het geheim van de verkondiging
2. De aard van de verkondiging
3. De inhoud van de verkondiging
28-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( C.H. Spurgeon )
Thema: De voorbereidende gebeden van Christus
Schriftlezing: Lukas 6:12-16 en Lukas 9:28-33
1. Gebed ter voorbereiding op Zijn doop - Lukas 3:21 en 22
2. Gebed ter voorbereiding op het kiezen van de discipelen - Lukas 6:12 en 13
3. Gebed ter voorbereiding op de verheerlijking - Lukas 9:28 en 29
4. Twee gebeden ter voorbereiding van wond
28-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds D.W. Tuinier )
Thema: Het zwakke geloof van de vader van de maanzieke knaap
Schriftlezing: Markus 9 : 14 - 29
Tekst: Markus 9 : 24
1. Zijn geloofsmoed
2. Zijn geloofskracht
3. Zijn geloofsrust
21-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Zijn verbond gedenken
Schriftlezing: 1 Kronieken 16 : 7 – 36
Tekst: 1 Kronieken 16 : 15
1. Het denken over het verbond
2. Het denken aan het verbond
21-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed is het beste wapen
Schriftlezing: Efeze 6:10-24
Tekst: Efeze 6:18
1. Dát we biddend moeten strijden
2. Hóe we biddend moeten strijden
14-01-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Wie Jezus is in het huisgezin van God:
Schriftlezing: 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2: 1-11
Tekst: 1 Johannes 2: 1-2, 6
1. Een Voorspraak
2. Een Verzoening
3. Een Voorbeeld
14-01-2018
Voorganger: Leesdiest ( Ds J. van Haaren )
Thema: Het Kind Jezus aan de Heere voorgesteld
Schriftlezing: Leviticus 12 en Lukas 2:21-24
Tekst: Lukas 2: 22-24
1. Op de veertigste dag
2. Met een offer
3. Tot vervulling van de wet
07-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De afscheidsgroet van Paulus
Schriftlezing: Romeinen 15:1-13 en 16:22-27 Afscheidsdienst
Tekst: Romeinen 16:25-27
1. Hij wijst van zichzelf
2. Hij wijst op God Die voor de gemeente zal zorgen
3. Hij geeft God alleen de eer
07-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het ambt als gave en opgave
Schriftlezing: 1 Timotheüs 4
Tekst: 1 Timotheüs 4:12-15
1. De voorbeeldfunctie in het ambt
2. De aanstelling tot het ambt
3. De bekwaammaking voor het ambt
01-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een rijke troost voor het nieuwe jaar
Schriftlezing: 1 Petrus 5
Tekst: 1 Petrus 5:7
1. Een bezwaard gemoed
2. Een goede raad
3. Een rijke belofte
31-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het ophouden van de tijd
Schriftlezing: Openbaring 10
Tekst: Openbaring 10:6
1. Er zal geentijdsduur meer zijn
2. Er zal geen genadetijd meer zijn
3. Er zal geen tijd van verdrukking meer zijn
31-12-2017
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De Kerstdagen achter ons. Hoe nu verder?
Schriftlezing: Psalm 92 en Lukas 2: 15-20
Tekst: Lukas 2: 15-19 .Vier activiteiten na de Kerstboodschap:
1. Terugkerende engelen
2. Prekende herders
3. Verwonderde mensen
4. Een mediterende Maria
26-12-2017
Kerstviering verenigingen
25-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De weg van de wijzen naar Bethlehem
Schriftlezing: Matth.2:1-12
Tekst: Matth.2:11
1. Gelokt door de ster in het oosten
2. Geleid door het woord in Jeruzalem
3. Geknield voor de Koning van Bethlehem
25-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De herders gaan naar Bethlehem
Schriftlezing: Lukas 2:8-20
Tekst: Lukas 2:15-16
1. Ze gaan op het woord van de engel
2. Ze komen met haast naar de stal
3. Ze vinden het Kind in de kribbe
24-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geboorte van de Heere Jezus
Schriftlezing: Lukas 2:1-7 en Markus 10:13-16
Tekst: Lukas 2:7
1. Jezus werd kind onder de kinderen en mens onder de mensen
2. Wij moeten worden als een kind
24-12-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Adventsverlangen
Schriftlezing: Spreuken 8
Tekst: Spreuken 8 : 30-31 en 34
1. Het adventsverlangen van de Koning naar de mensen
2. Het adventsverlangen van de mens naar de Koning
21-12-2017
Kerstviering Johannes Bogermanschool
20-12-2017
Rouwdienst mw E. Vlietstra
03-12-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Johannes is de wegbereider van Christus
Schriftlezing: Lukas 1:5-17
Tekst: Lukas 1:16-17
1. Hij treedt op als heraut voor de Koning
2. Hij bewerkt verzoening tussen de generaties
3. Hij zorgt voor een toegerust volk
26-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De apocriefe boeken
Schriftlezing: Judas
Tekst: NGB art 6
1. De inhoud van de apocriefe boeken
2. De geschiedenis van de apocriefe boeken
3. De waarde van de apocriefe boeken