Selecteer een opname.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
29 januari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Titus 2: 11 – 3: 8
Thema: De sacramenten
De volgende aandachtspunten komen aan de orde:
Beeldonderwijs, heenwijzing naar Christus, de besnijdenis, de doop in de plaats van de besnijdenis, de betekenis van de doop voor jou, geen toestemming maar instemming, doop en wedergeboorte.

29 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 15
Thema: Gods rijke genade
1. Deze rijke genade wordt niet begrepen door de farizeeërs
2. Deze rijke genade wordt uitgebeeld door de Vader in dit hoofdstuk

22 januari 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 19 : 1 – 10
Tekst: Lukas 19 : 1 – 10
Thema: Zoekend komen
1. Naar Jezus
2. Bij Jezus
3. Voor Jezus
4. Door Jezus

22 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Markus 3 : 1 – 12
Tekst: Markus 3 : 5
Thema: Jezus en de man met de verdorde hand
1. Jezus en de sabbat
2. Jezus en de farizeeën
3. Jezus en de zondaar

21 januari 2023
Zaterdag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Begrafenisdienst dhr. Reijersen van Buuren.

Meditatie over Johannes 11 : 25 en 26
Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

15 januari 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Jesaja 45
Tekst: Jesaja 45:19:
Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde
Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs.
Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.
Thema: De sprekende God
1. Hij is duidelijk (in wat Hij zegt)
2. Hij meent wat Hij zegt
3. Hij is betrouwbaar

15 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4 : 1 – 16
Tekst: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 30 – 32
Thema: Orde in het kerkelijk leven
1. Leiding in de kerk is nodig
2. Gaven en ambten in de kerk
3. Orde en regel in de kerk

08 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 2 : 39-52
Thema van de preek: De twaalfjarige Jezus in de tempel
1. Gehoorzaam aan de wet
2. Gehoorzaam aan Zijn Vader
3. Gehoorzaam aan Zijn ouders

01 januari 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Markus 4: 30-41
Tekst: Markus 4 vers 41b: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Thema: ‘Isrels Wachter sluimert niet’. Het antwoord op de vraag ‘wie is toch Deze?’
1. Op een rustige avond
2. In een onstuimige nacht
3. Na verkregen onderwijs

01 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 4
Tekst: Openbaring 4 : 1 – 3
Thema: Het hemels troongezicht
1. Een geopende deur naar de troon
2. Een luisterrijke God op de troon
3. De boog van Gods trouw rondom de troon

31 december 2022
Zaterdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 13
Tekst: Hebreeën 13 : 14
Thema: De pelgrimstocht van het leven van een christen
1. De uittocht uit de oude stad
2. De zoektocht naar de nieuwe stad
3. De intocht in de eeuwige stad

26 december 2022
Maandag 09:45
Voorganger: Kerstfeest met de verenigingen

Maandagmorgen 26 december zal het Kerstfeest met de verenigingen gehouden worden. Het kerstprogramma begint om 09:45 uur met het samen zingen van kerstliederen.

25 december 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Door een storing is de video helaas niet helemaal compleet.

Schriftlezing: Lukas 2 : 8 – 20
Tekst: Lukas 2 : 13 en 14
Thema: Het loflied van de engelen
1. Ere zij God
2. Vrede op aarde
3. In mensen een welbehagen

25 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Door een storing is het laatste deel van de video helaas niet helemaal compleet.

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 – 14
Tekst: Lukas 2:7
Thema: Het kerstevangelie van Jezus’ geboorte
1. Geboren in Bethlehem
2. In doeken gewonden
3. Als Zaligmaker geschonken

18 december 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18
Tekst: Johannes 1 : 14
Thema: Het vleesgeworden Woord
1. Zijn komst (“En…geworden,”)
2. Zijn woonplaats (“en…gewoond” / “vol…waarheid.”)
3. Zijn heerlijkheid (“(en…Vader),”)

18 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Exodus 16 : 1 – 19
Tekst: Exodus 16 : 7a
Thema: Het Brood der heerlijkheid
1. Als een wonder van Gods almacht
2. Als een wonder van Gods liefde

17 december 2022
Zaterdag 19:45
Voorganger: -

Opnieuw organiseren enkele Houtense kerken gezamenlijk een Volkskerstzangavond.
We zingen bekende kerstliederen met elkaar en luisteren naar het Kerstevangelie.

Tijdens de avond is er een muzikale bijdrage m.m.v. kinderkoor, gemengd koor, jongerenorkest en diverse andere instrumentalisten.

Na afloop staat er koffie en warme chocolademelk voor u klaar!

11 december 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 7 : 22 – 28 en 8 : 1 – 6
Tekst: Lukas 1 : 19 – 25
Thema: Een stomme priester en zijn lofzingende vrouw
1. Het ongeloof wordt genadig gestraft
2. Gods belofte wordt heerlijk vervuld
3. De Heere wordt hartgrondig geprezen

11 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 30 : 1 – 10
Tekst: Lukas 1 : 8 – 10
Thema: Zacharias brengt een reukoffer

08 december 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Psalm 118: 14-29
Teksten: Jesaja 28 : 16 & Psalm 118 : 22 – 23
Thema: Christus als de hoeksteen van Sion
1. beloofd
2. verworpen
3. bewonderd

04 december 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 1 : 5 – 25
Tekst: Lukas 1: 16 – 17
Thema: Johannes als de wegbereider van Christus
1. Hij treedt op als de heraut van de Koning
2. Hij bewerkt verzoening tussen de generaties
3. Hij zorgt voor een toegerust volk

04 december 2022
Zondag 10:49
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen het laatste deel van de video opname van deze dienst beschikbaar. De audio opname is wel helemaal beschikbaar.

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 25
Tekst: Mattheüs 1 : 23
Thema: Immanuël
1. De vervulling van Gods belofte
2. De redding van de zondaar
3. De troost van Gods nabijheid

04 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 25
Tekst: Mattheüs 1 : 23
Thema: Immanuël
1. De vervulling van Gods belofte
2. De redding van de zondaar
3. De troost van Gods nabijheid

27 november 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jeremia 31: 12 – 19 & Mattheüs 2: 16 – 18
Tekst: Jeremia 31: 15 – 17
Thema: De hoop voor het nageslacht
1. Rachel weent over haar kinderen
2. De rijkdom van het nieuwe verbond
3. Een toekomst vol van hoop

27 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 3 : 1 – 15
Tekst: Genesis 3 : 9
Thema: Gods adventsvraag: Waar zijt Gij?
1. Deze vraag komt tot de schuldige mens
2. Deze vraag komt van de genadige God

20 november 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Romeinen 3: 9 – 31
Thema: De wet als spiegel van de zonde
1. God geeft de spiegel
2. Christus houdt de spiegel voor
3. Wij moeten in de spiegel zien

20 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 2
Thema: Het teken aan het huis van Rachab
1. Haar geloofsdaad
2. Haar geloofsbelijdenis
3. Haar geloofsvertrouwen

13 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: 2 Korinthe 5: 11 -21
Thema: De enige troost (Zondag 1)
1. De inhoud van de enige troost
2. Het delen in de enige troost

13 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 7:1-10
Thema: De Romeinse hoofdman over honderd
1. Wat iets lijkt, maar wat er niet toe doet
2. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet

06 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Johannes 6: 47- 59
Tekst: Johannes 6: 53
Thema: Jezus onderscheid makende prediking
1. Gezaghebbend (“Jezus…ulieden”)
2. Waarschuwend (“Tenzij…uzelven”)
3. Troostend (“dat…drinkt”)

06 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Lezen: Daniël 6
Tekst: Daniël 6 : 11
Thema: Blijven bidden
1. Als het moeilijk is
2. Gericht op God
3. In vertrouwen dat de Heere helpt

02 november 2022
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 14: 1- 20
Tekst: Openbaringen 14: 15
Thema: Tweeërlei oogst
1. De Heere van de oogst
2. De tarweoogst
3. De wijnoogst

02 november 2022
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Jeremia 8: 4-22
Tekst: Jeremia 8:20
Thema: De aangrijpende klacht van Jeremia
1. De inhoud van deze klacht
2. De redenen voor deze klacht
3. Het misverstand in deze klacht

30 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4: 1-16
Tekst: NGB artikel 27 t/m 29
Thema: De algemene christelijke kerk
1. Wat is de kerk?
2. De kenmerken van de ware kerk
3. Je hebt de kerk nodig

30 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Koningen 22
Tekst: 2 Koningen 22 : 19
Thema: Restauratie of Reformatie
1. Een vervallen tijd
2. Een verborgen werk
3. Een vergeten wetboek
4. Een vernederd hart

23 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Lezen: Deuteronomium 32 : 1 – 14
Tekst: Deuteronomium 32: 10
Thema: Gods liefde tot Israel
1. Die onwaardigen vindt
2. Die Hulpbehoevenden leidt
3. Die onwetenden onderricht
4. Die zwakken bewaart

23 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 17: 1 – 6 en Handelingen 3: 11 – 26
Tekst: Lukas 17:5
Thema voor de preek: Een gebed om vermeerdering van het geloof
1. De aanleiding tot dit gebed
2. De inhoud van dit gebed

16 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Zefanja 1: 1 – 13
Thema: Zefanja, een man Gods
1. Een uitvoerige stamboom
2. Een gelovige vader
3. Een heilrijk Evangelie

16 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 1 : 26 – 2 : 15
Tekst: Genesis 1 : 28 en 2 : 15
Thema: De scheppingsopdracht
1. Een opdracht om te regeren in Gods naam;
2. Een opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren;
3. Het falen van de mens

09 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Lukas 15:11-24
Tekst: Lukas 15: 11-24
Thema: De verloren zoon
1. Zijn zonde
2. Zijn ellende
3. Zijn genade

09 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 13-23
Tekst: Efeze 1:19-23
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente (2)
1. De grootheid van Gods kracht voor de gelovigen
2. Het koningschap van Christus over heel de wereld
3. Het Hoofd-zijn van Christus over de gemeente als Zijn lichaam

02 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Zacharia 8
Tekst: Zacharia 8:23
Thema: Tien mannen grijpen de slip van een jood
1. Wanneer zij deze slip zullen grijpen
2. Welke mannen deze slip zullen grijpen
3. Waarom zij deze slip zullen grijpen

02 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 1: 15-23
Tekst: Efeze 1:15-18
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente
1. Hij dankt voor de bewezen genade
2. Hij bidt om opwas (groei) in de genade

25 september 2022
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 – 40
Tekst voor de preek: Johannes 6 : 35b
Thema: Jezus, het Brood des levens
1. De betekenis (Ik ben het Brood des levens)
2. De bestemming (die tot Mij komt/ die in Mij gelooft)
3. De belofte (zal geenzins hongeren/ zal nimmermeer dorsten)

25 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 7: 10 – 39
Thema voor de preek: De roepstem van Jezus
1. Wat Hij roept
2. Wat Hij beveelt

20 september 2022
Dinsdag 20:12
Voorganger: Drs. J. van Mourik

Op dinsdagavond 20 september wordt een bezinningsavond gehouden. Dit is tevens de startavond voor de Bijbelkringen. Drs. J. van Mourik zal een inleiding houden over het Bijbelboek Galaten. De avond begint om 19.45 uur. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

20 september 2022
Dinsdag 19:40
Voorganger: Drs. J. van Mourik

Op dinsdagavond 20 september wordt een bezinningsavond gehouden. Dit is tevens de startavond voor de Bijbelkringen. Drs. J. van Mourik zal een inleiding houden over het Bijbelboek Galaten. De avond begint om 19.45 uur. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

11 september 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Romeinen 5: 1-11
Tekst: Efeze 1: 11-14
Thema: Lof aan God voor de geestelijke zegeningen
1. De werking van de Heilige Geest
2. Het zegel van de Geest
3. Het onderpand van de Geest

11 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1:1-14
Tekst: Efeze 1:10
Thema: De komende heerlijkheid
1. De bedeling van de volheid der tijden
2. De toekomstige eenheid in Christus

08 september 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. P.J. de Raaf

Lezen: 1 Korinthe 11: 17-34
Tekst: 1 Korinthe 11: 26-28
Thema: Het gebruik van het Heilig Avondmaal
1. Het doel van het Heilig Avondmaal
2. Het misbruik van het Heilig Avondmaal
3. De weg tot het Heilig Avondmaal

04 september 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Kolossen 1: 9-23
Tekst: Efeze 1: 7b-10
Thema: De stroom van geestelijke zegeningen
1. De overvloed van Gods genade
2. Gods grote geheim
3. De komende heerlijkheid

04 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. M.L. Dekker

Lezen: Psalm 143
Tekst: Psalm 143:9b Bij U schuil ik.
Thema: Bidden om een Schuilplaats
1. Een noodzakelijke Schuilplaats
2. Een mogelijke Schuilplaats
3. Een veilige Schuilplaats

28 augustus 2022
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Lukas 10: 38 – 42
Thema: Leven als christen, als Maria in een Martha-tijd
Een eenvoudig leven
1. Een druk leven
2. Het beste leven

28 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Efeze 5: 1 – 21
Tekst: Efeze 6 : 16
Thema: Het schild des geloofs
1. Aangenomen in het geloof
2. Gebruikt in het geloof

21 augustus 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
Tekst: Efeze 1: 5-7a
Thema: Een loflied op Gods genade
1 .Aangenomen tot kinderen
2. Begenadigd in de geliefde
3. Verlost door Jezus’ bloed

21 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Filippensen 4
Tekst: Filippensen 4 : 11b – 13
Thema: Paulus op Gods leerschool
1. Wat hij leerde
2. Hoe hij leerde
3. Wie hem leerde

14 augustus 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 14: 1-6 en Johannes 8: 30-47
Tekst: Johannes 14: 6b
Thema: Christus de Waarheid
1. De openbaring van de Waarheid
2. De vijandschap tegen de Waarheid
3. De redding door de Waarheid

14 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 3: 1-21
Tekst: Johannes 3:16
Thema: De Heere Jezus aan het kruis
1. Een hemels moeten
2. Een hemelse onmetelijkheid
3. Een hemelse belofte

31 juli 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Schriftlezing: Handelingen 6 en Handelingen 7: 54-60
Tekst: Handelingen 7: 54-60
1. Stefanus getuigt van Jezus (Hoofdstuk 6+7 voorafgaand aan vers 54)
2. Stefanus ziet op Jezus (54-56)
3. Stefanus is bij Jezus (57-60

31 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 1-14
Tekst: Efeze 1: 3-4
1. Het wezen van de gemeente
2. De oorsprong van de gemeente
3. Het doel van de gemeente

24 juli 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Spreuken 30 : 24-33
Thema: De les van de dieren, speciaal gericht op kinderen
Tekst: Spreuken 30 : 24-28
1. De mieren
2. De konijnen/bergmarmotten
3. De sprinkhanen
4. De spin/gekko

24 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 koningen 6 : 8 – 23
Thema: Die blinden schenkt het lieflijk licht
Tekst: 2 koningen 6 : 8 – 23
1. Gesloten ogen
2. Geopende ogen

17 juli 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 1 Johannes 2:6
Tekst: NGB artikel 26
Thema: Jezus is de voorspraak bij de vader
1. Hij is de enige voorbidder
2. Wij moeten geen andere voorspraak zoeken
3. Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God gaan

17 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 21: 8 – 21
Thema: Ismael, zoon van Abraham, kind van het verbond
1. Weg van de plaats van de belofte
2. Gedronken van het water in de woestijn
3. Toch doorgegaan op de eigen weg

10 juli 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 4
Tekst: 1 Johannes 4: 1-6
Thema: De geesten beproeven
1. De opdracht
2. De kenmerken

10 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Hebreeën 13:7-25
Tekst: Hebreeën 13:17-18
Thema: De voorgangers van de gemeente
1. De vraag om gehoorzaamheid
2. De vraag om voorbede

26 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe 5: 1 t/m 13
Tekst: 1 Korinthe 5: 7,8
Thema van de preek: Wat op het Pascha volgt
1. Een ernstig vermaan
2. Een gewichtig motief
3. Een heerlijk feest

26 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe. 5: 1 t/m 7
Tekst: 1 Korinthe 5: 7b
Thema van de preek: Christus is het geslachte Pascha

25 juni 2022
Zaterdag 19:30
Voorganger: Slotconcert dirigentencursus

Tijdens dit concert dirigeren de cursisten om de beurt het cursistenkoor met gastzangers. De koorzang wordt afgewisseld met een instrumentaal intermezzo en samenzang. Aan het einde van dit slotconcert krijgen de cursisten een certificaat. Voor meer informatie: muziek@bzgg.nl

Deze avond wordt er gecollecteerd voor Karin van Meeuwen. Zij werkt voor de Stichting Stephanos in Malawi Talandira Harvest Centre.

24 juni 2022
Vrijdag 20:00
Voorganger: dhr. J. van Dooleweerd

Toerustingsavond Gezinskampen 2022
Handelingen 1-8: Een duizelingwekkende reis

23 juni 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 10: 22-42
Tekst: Johannes 10: 27a
Thema: De schapen van de Goede Herder
1. Hoe zij de Herder toebehoren
2. Hoe zij de stem van de Herder kennen

19 juni 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G. Clements

Lezen: Hebreeën 11: 1-13
Tekst: Hebreeën 11:5 -Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
Thema voor de preek: Henochs levenswandel
1. Begin
2. Midden
3. Einde

19 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 4: 1-14
Tekst: Openbaring 22:17b
Thema voor de preek: Een roepstem uit het Woord tot komen en tot zelfbeproeving
Die roepstem is drieërlei:
1. Horen en zeggen
2. Dorsten en komen
3. Willen en nemen

12 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Tekst: Handelingen 2: 41
Thema: Doopdienst op Pinksteren
1. Ze nemen het woord met vreugde aan
2. De gemeente groeit met 3000 mensen

12 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Handelingen 2:36-47
Tekst: Handelingen 2:42
Thema: Vier vruchten van de Heilige Geest in de gemeente van Jeruzalem
1. Ze volharden in de leer
2. Ze volharden in de gemeenschap
3. Ze volharden in de breking van het brood
4. Ze volharden in de gebeden

06 juni 2022
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Joël 2:21-31
Tekst: Handelingen 2:21
Thema: Het vredesaanbod van de Geest

05 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Schriftlezing: Handelingen 2:12-24
Tekst: Handelingen 2:16 en 17a
Thema: Pinksterprediking

05 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2:1-21
Tekst: Handelingen 2:19-21
Thema: Wonderen en tekenen in het laatste der dagen
1. Het tijdperk van de Geest
2. Signalen van de eindtijd
3. Het vredesaanbod van de Geest

29 mei 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: 1 Johannes 3
Tekst: 1 Johannes 3: 19-24
Thema: Een gerustgesteld hart in de weg van
1. Verootmoedigen
2. Aanroepen
3. Gehoorzamen

29 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes15:14-27
Tekst: Johannes 15:26-27
Thema: De komst van de Pinkstergeest
1. De beloofde Trooster
2. De Geest der waarheid
3. Getuigen van Jezus

26 mei 2022
Donderdag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 24 en Handelingen 1: 4-9
Tekst: Psalm 24: 9-10
Thema van de preek is: De intocht van de Heere Christus
1. Oudtestamentisch getekend
2. Nieuwtestamentisch vervuld
3. Gelovig doorleefd

19 mei 2022
Donderdag 10:30
Voorganger:

Rouwdienst Ds. Hartevelt

15 mei 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreën 10:1-23
Thema: De ceremoniële wet heeft afgedaan
1. De bedoeling van de wet
2. De vervulling van de wet
3. Het onderwijs van de wet

15 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 11 : 1 – 26
Tekst: Johannes 11 : 25 en 26
Thema: Ik ben de Opstanding en het Leven
1. Het moment van Jezus’ zelfopenbaring
2. De troost in Jezus’ zelfopenbaring

08 mei 2022
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 21: 15 – 25
Tekst: Johannes 21:18,19
Thema: De levens en stervensweg van Simon Petrus
1. Door Christus voorzegd
2. Door Christus voorgegaan
3. Met Christus voleindigd

08 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21: 1 – 14
Thema: De derde openbaring van de Levensvorst aan Zijn discipelen
Ze worden:
1. door de Levensvorst beproefd
2. door de Levensvorst verrast
3. door de Levensvorst verkwikt

01 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20
Tekst: Mattheus: 28: 20
Thema: Geen opdracht zonder belofte
1. Deze belofte is opmerkelijk
2. Deze belofte is wonderlijk
3. Deze belofte is eindig en toch oneindig

24 april 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35
Tekst: Lukas 24 vers 35
En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken van het brood
Thema: Twee wandelaars
1. Die treuren
2. Die luisteren
3. Die dwingen
4. Die ontvangen
5. Die dienen

24 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 20:17-28
Tekst: Handelingen 20:28
Thema: De opdracht van Paulus aan de ouderlingen van de gemeente
1. Ze moeten acht hebben op zichzelf
2. Ze moeten acht hebben op de kudde
3. Ze zijn door de Geest tot opzieners aangesteld

22 april 2022
Vrijdag 10:00
Voorganger: ds W. Harinck

Rouwdienst dhr. J. Pols

18 april 2022
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 20:19-23 & Openbaring 2:8-11
Tekst: Openbaring 2:10b
Thema: De brief van Christus aan Smyrna
1. De gemeente van Smyrna
2. De levende Christus
3. Getrouw tot de dood

17 april 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Markus 16: 1-8 & Romeinen 6:1-11
Tekst: Romeinen 6:4
Thema: De doop verbindt met de opgestane Christus
1. Begraven door de doop
2. Opgewekt tot heerlijkheid
3. Wandelen in een nieuw leven

17 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheüs 28 : 1 – 10
Tekst: Mattheus 28 : 7
“En ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien”
Thema: De opstanding van de Heere Jezus
1. Het voorgaan van de Heere Jezus
2. Het zien van de Heere Jezus

15 april 2022
Vrijdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Markus 15:34-47
Tekst: Markus 15:38
Thema: Goede Vrijdag als Grote Verzoendag
1. Het sterven van Jezus
2. Het gesloten heiligdom
3. Het gescheurde voorhangsel
4. De vrijmoedige toegang

14 april 2022
Donderdag 19:00
Voorganger: -

Deze avond viert groep 5 t/m 8 van de Johannes Bogermanschool samen met ouders en andere belangstellenden Pasen in de Eskolkerk.

Na de viering wordt er gecollecteerd voor ‘Noodhulp Oekraine’.

10 april 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Efeze 6: 10-24
Thema: Het einde van het volmaakte gebed
1. De laatste bede
2. De laatste pleitgrond
3. Het laatste woord

10 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 23: 44-56
Thema: Het kruisevangelie
1. Jezus bidt Zijn laatste gebed in Zijn vernedering
2. Jezus belijdt dat Hij de Zoon van God is
3. Jezus werk draagt vrucht

03 april 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: Mattheüs 18:21-35
Thema: De bede om vergeving (HC 51)
1. De noodzaak van de vergeving
2. De grond van de vergeving
3. Het verlangen om te vergeven

03 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: Lukas 23:33-49
Tekst: Lukas 23:34a
Thema: De voorbede van Christus aan het kruis
1. De aanspraak van die bede
2. De voorwerpen van die bede
3. De reden van die bede

27 maart 2022
Zondag 15:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Schriftlezing: Johannes 11:45-54
Tekstgedeelte: Johannes 11:49-52
Thema: Het is nut dat Een Mens sterft voor het volk
1. Kajafas’ raad
2. Gods raad

27 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 6:1-9
Tekst: Spreuken 22:6
Thema: Leer de jongen de eerste beginselen
1. Dat we onze kinderen moeten onderwijzen
2. Hoe we onze kinderen moeten onderwijzen
3. Wat we onze kinderen moeten onderwijzen
4. Waarom we onze kinderen moeten onderwijzen

20 maart 2022
Zondag 16:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 19:17-27
Tekst: Johannes 19:25-27
Thema: Gemeenschap der heiligen onder het kruis
1. De liefdessmart
2. De liefdesopdracht
3. De liefdesgeur

20 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Johannes 12: 20-36
Tekst: Johannes 12: 24-25
Thema: De les van het tarwegraan
1. Kostbare graankorrels
2. Sterven in de aarde
3. Om vrucht te geven

17 maart 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Zacharia 12:1-10
Tekst: Zacharia 13:1 en 7 slot
Thema: Een grote troost voor een onwaardig volk
1. Een geopende bron
2. Een toegestoken hand

13 maart 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Schriftlezing: Lukas 22: 30-53
Tekst: Lukas 22: 51b
Thema: Jezus’ laatste genezingswonder
1. Onbesuisdheid van Petrus
2. Borgtocht van Jezus
3. Roepstem aan Malchus

13 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Zacharia 13 en Markus 14:22-31
Tekst: Zacharia 13:7
Thema: Profetie over het lijden en sterven van Christus
1. Het ontwakend zwaard
2. De geslagen herder
3. De toegestoken hand

09 maart 2022
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Openbaring 6:1 t/m 17
Tekst: Openbaring 6: 1, 2
Thema: De vier ruiters en de vier paarden
1. Witte paard
2. Rode paard
3. Zwarte paard
4. Vale paard
5. Lering en troost voor ons

09 maart 2022
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheüs 6:19-34
Tekst: Mattheüs 6:31-33
Thema: God en Zijn Koninkrijk op de eerste plaats
1. De vermaning om niet bezorgd te zijn
2. De aansporing om eerst Gods Koninkrijk te zoeken
3. De belofte dat God zal zorgen

06 maart 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Psalm 145:1 t/m 21
Thema: De 4e bede: Geef ons heden (HC 50)
1. gebed om verzorging
2. gebed van erkenning
3. gebed in vertrouwen

06 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Numeri 20
Tekst: Numeri 20:28
Thema: Overlijdensbericht van een hogepriester
1. Met een zwarte rand
2. Met een groene rand
3. Met een blauwe rand

27 februari 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Romeinen 8: 14-39
Tekst Romeinen 8: 28
Thema: Ziekte, oorlog, verlies… Meten of écht weten?
1. Op onszelf zien: onwetendheid
2. Door Gods Geest zien: licht
3. Op Golgotha zien: zekerheid
4. Omhoog zien: voorzienigheid

27 februari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 9:28-36
Tekst: Lukas 9:30-31
Thema: Met Jezus op de berg
1. De bemoediging voor Jezus
2. De lessen voor de discipelen
3. Het getuigenis van de Vader

20 februari 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Mattheus 6:1-18
Thema: De derde bede (HC 29)
1. De letter van deze bede
2. Het onderwijs in deze bede
3. Het doel van deze bede

20 februari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 10 : 1 – 18
Tekst: Johannes 10 : 9
Thema: Christus, de open Deur
1. De heerlijkheid van deze Deur
2. Het behoud achter deze Deur
3. De vrijheid door deze Deur

13 februari 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 4:16-32
Tekst: Lukas 4:18-19
Thema: De eerste preek van Jezus in Nazareth
1. De vervulling van de Schriften
2. De inhoud van de tekst
3. De vijandschap tegen het Evangelie

13 februari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jeremia 31: 1 – 20
Tekst: Jeremia 31: 18 – 20
Thema: De liefhebbende Vader van Efraïm
1. Zijn hand, die uit liefde slaat
2. Zijn oor, dat in liefde luistert
3. Zijn hart, dat van liefde spreekt

06 februari 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Schriftlezing: Mattheus 5 : 1 – 16
Thema: Uw Koninkrijk kome (HC 48)
1. Onderwerping
2. Bewaring
3. Verwachting

06 februari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: 1 Koningen 17:8-16
Thema: De profeet Elia bij de weduwe in Zarfath
1. Een nieuwe opdracht
2. Een pijnlijke vraag
3. Een heerlijke belofte
4. Een rijke vervulling

30 januari 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 34:1-9
Thema: De heiliging van Gods naam (HC 17)
1. De Heere te kennen
2. Hem in Zijn deugden te prijzen
3. Te mogen leven tot Gods eer

30 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 5: 17-32
Thema: De machtsroep van Koning Jezus
1. Jezus zag
2. Jezus riep
3. Levi volgt