DatumOmschrijving
24-06-2018
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het volgen van Jezus
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Tekst: Mattheüs 11:29-30
1. Met betrekking tot de Joodse leidslieden
2. Met betrekking tot de hemelse Vader
3. Met betrekking tot onze taak in de gemeente
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zie hier is uw God
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Tekst: Jesaja 40:9
14-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus nodigt om te komen tot Hem
Schriftlezing: Jesaja 55
Tekst: Mattheüs 11:28
1. Wat moeten de genodigden doen?
2. Wat belooft Jezus?
10-06-2018
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: Ananias en Safira
Schriftlezing: Handelingen 5:1-11
Tekst: Handelingen 5:11
1. De zonde van Ananias
2. Het inzicht van Petrus
3. Het oordeel van God
10-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus nodigt om te komen tot Hem
Schriftlezing: Mattheüs 11:20-30
Tekst: Mattheüs 11:25 en 28
1. Wie nodigt er?
2. Wie worden er genodigd?
03-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schepping van alle dingen
Schriftlezing: Jesaja 40:12-31
Tekst: NGB artikel 12a
1. God is de Schepper
2. Hij rust de schepping ook toe
3. Wij mogen Hem dienen
03-06-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Drie reacties op de bevrijding van Petrus
Schriftlezing: Handelingen 12:1-16
1. De reactie van Petrus zelf
2. De reactie van Rhode
3. De reactie van de gemeente
21-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De volharding van de Pinkstergemeente
Schriftlezing: Hand. 2:22-28 en 40-47
Tekst: Hand. 2: 42
1. De leer van de apostelen
2. De onderlinge gemeenschap
3. De breking van het brood
4. De gebeden
20-05-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Een prik in je hart
Schriftlezing: Handelingen 2: 29 - 41
Tekst: Handelingen 2 : 37a
1. Een prik in je hart - wat is dat?
2. Een prik in je hart - hoe gaat dat?
3. Een prik in je hart - wie doet dat?
20-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus aan de verslagen Pinksterlingen
Schriftlezing: Hand. 2:1-21
Tekst: Hand. 2:38-39
1. Hij roept hen op tot bekering en doop
2. Hij wijst hen op Gods belofte
13-05-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De kroon van de Priester-Koning
Schriftlezing: Zacharia 6:9 t/m 15
Tekst: Zacharia 6:11,12,13
1. een gegeven kroon
2. een gedragen kroon
13-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus’ gebed om de Pinkstergeest
Schriftlezing: Johannes 14:1-18
Tekst: Johannes 14:16-17a
1. Het gebed om de Geest
2. Het werk van de Geest
3. Het blijven van de Geest
10-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De hemelvaart geeft grote blijdschap
Schriftlezing: Handelingen 1 : 4 - 14 Tekst : Lukas 24 : 52
1. De bron van die blijdschap.
2. De inhoud van die blijdschap.
07-05-2018
Voorganger: TEST
Thema: TEST
Schriftlezing: TEST
29-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Petrus’ volgen van Jezus
Schriftlezing: Johannes 21:15-25
Tekst: Johannes 21:18-19
1. Volgen in eigen kracht
2. Volgen onder het kruis
3. Volgen achter Jezus
29-04-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Zit aan Mijn rechterhand
Schriftlezing: Psalm 110
Tekst: Psalm 110:1
1. Christus en Zijn heerlijkheid
2. Christus en Zijn volk
3. Christus en Zijn vijanden
22-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Wij geloven in de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 8:18-30
Tekst: NGB art.11 .We letten op drie vragen
1. Wie de Heilige Geest is
2. Vanwaar de Heilige Geest is
3. Of wij de Heilige Geest hebben ontvangen
22-04-2018
Voorganger: Leesdiest ( J.C. Ryle )
Thema: De beste Vriend
Schriftlezing: Johannes 15:9-17 en Hooglied 5:9-16
Tekst: Hooglied 5:16b
1. In nood
2. Hij helpt
3. Hij is krachtig
4. Hij heeft lief
5. Hij is wijs
6. Hij heeft ervaring
7. Hij is onfeilbaar
15-04-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een opdracht om te gedenken
Schriftlezing: 2 Timotheus 2: 1-13
Tekst: 2 Tim. 2: 8
1. Voor een dienaar
2. Over zijn Meester
15-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verschijning van Christus aan Paulus
Schriftlezing: Handelingen 22:1-21
Tekst: 1 Korinthe 15:8-11
1. De laatste van allen
2. De onwaardigste van allen
3. Begenadigd boven allen
08-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus is de Zoon van God
Schriftlezing: 1 Joh. 5:1-13
Tekst: NGB art. 10
1. Wij geloven in de eeuwige godheid van Christus
2. We letten op de troost die hiermee verbonden is
3. Wij praktiseren het aanroepen, aanbidden en dienen van Christus
08-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verschijning van Christus aan 500 broeders
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-11
Tekst: 1 Korinthe 15:6
1. De opgestane Christus in Zijn verschijning
2. De naamloze schare volgelingen
02-04-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds L. Terlouw )
Thema: Een oudtestamentische paasvrucht
Schriftlezing: Job 19: 13-29
Tekst: Job 19 vers 25
1. Een levensles
2. De Levensvorst
3. Levenstoekomst
01-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De doop verbindt met Christus
Schriftlezing: Joh. 20:19-23 en Rom. 6:1-11
Tekst: Romeinen 6:4
1. Begraven door de doop
2. Opgewekt tot heerlijkheid
3. Wandelen in een nieuw leven
01-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Paasevangelie uit de mond van een engel
Schriftlezing: Markus 16:1-14
Tekst: Markus 16:6-7
1. Wees niet verbaasd
2. Jezus is opgestaan
3. Vertel het aan de discipelen
30-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het evangelie van goede vrijdag
Schriftlezing: Lukas 23 : 44 - 56
Tekst: Lukas 24 : 46-48
1. Jezus bid Zijn laatste gebed 46a
2. Jezus belijdt dat Hij Gods Zoon is 46b
3. Jezus werk draagt vrucht 47,48
25-03-2018
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Smaadtaal voor Jezus
Schriftlezing: Mattheus 27: 27-49
Tekst: Mattheus 27: 42,43
1. Ongeloof der Joden
2. Bitterheid voor Christus
3. Waarheid van God
4. Heil voor zondaren
25-03-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Het lijden van de Zoon des mensen
Schriftlezing: Lukas 9 : 12 – 27
Tekst: Lukas 9 : 21 en 22
1. In zijn breedte
2. In zijn diepte
3. In zijn hoogte
24-03-2018
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (2)
Schriftlezing: Mattheus 25: 31-56
Tekst: Johannes 12: 4-8
1. Door Judas veroordeeld
2. Door broeders beoordeeld
3. Door Jezus verdedigd
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (1)
Schriftlezing: Matth. 26:1-16
Tekst: Johannes 12: 1-3
1. Door Maria bewaard
2. Aan Jezus geschonken
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed wat God behaagd
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 - 10
Tekst: Hebreeën 11 : 6
1. Komen tot God
2. Geloven in God
3. Beloond worden door God
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De kracht van het gebed
Schriftlezing: Jakobus 5:7-20
Tekst: Jakobus 5 : 16-18
1. Het gebed van de rechtvaardige
2. Het voorbeeld van Elia
3. De opheffing van het oordeel
11-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Voorspel van Pasen in Bethanië
Schriftlezing: Johannes 11: 25-57
Tekst: Johannes 11: 38-46
1. De tranen van Jezus (vs 38)
2. De twijfels bij Martha (vs 39)
3. De verhoring door de Vader (vs 41-44)
4. Geloof en ongeloof bij de omstanders (vs 45-46)
11-03-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Ene Simon van Cyrene
Schriftlezing: Lukas 23:13 t/m 31
Tekst: Lukas 23:26
1. Wie is hij?
2. Waar hij toe gedwongen wordt o. wat betekent dat voor Jezus? o. wat betekent dat voor hemzelf?
04-03-2018
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Een blik in de troonzaal
Schriftlezing: Openbaring 4 Tekst : Openbaring 4 : 2-3
1. Een blik op de troon
2. Een blik rondom de troon
3. Een blik voor de troon
04-03-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De reddende almacht van de gekruisigde Zaligmaker verheerlijkt in de moordenaar
Schriftlezing: Lukas 23 : 35 – 43
Tekst: Lukas 23 : 42 en 43
1. Wat hij van Jezus belijdt
2. Wat hij Jezus verzoekt
3. Wat hij van Jezus ontvangt
25-02-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het ware zoeken
Schriftlezing: Mattheus 6 : 19 – 34 Tekst Mattheus 6 : 33
1. Het voorwerp van dit zoeken
2. De inhoud van dit zoeken
3. De zegen op dit zoeken
25-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus’ gebedsworsteling in Getsémané
Schriftlezing: Markus 14:32-42
Tekst: Lukas 22:41-44
1. De voorbereiding op Zijn gebed
2. De inhoud van Zijn gebed
3. De verhoring van Zijn gebed
18-02-2018
Voorganger: Leesdienst (John Flavel )
Thema: Christus' laatste woorden
Schriftlezing: Johannes 17 : 1 - 26
1. De genadegaven waar Christus om bidt
2. De argumenten die Christus gebruikt
3. De reden waarom Christus zo bidt
4. De toepassing
18-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het heil voor Sion
Schriftlezing: Jesaja 49:1-16
Tekst: Jesaja 49:14-16
1. Sion voelt zich in de steek gelaten
2. God is getrouw aan Zijn verbond
3. God bevestigt Zijn trouw
11-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de drie-enige God
Schriftlezing: 1 Johannes 5:1-13
Tekst: NGB artikel 9
1. In de Bijbel geopenbaard
2. Door het geloof gekend
3. Met de kerk beleden
11-02-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Het bedroeven van de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 4: 17-32
Tekst: Efeze 4: 30
1. Het is mogelijk om de Heilige Geest te bedroeven
2. Je kunt weten dát je de Heilige Geest bedroefd hebt
3. Hoe wij de Geest bedroeven
04-02-2018
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De koperen slang
Schriftlezing: Numeri 21:1-9
Tekst: Numeri 21:4-9
1. Het volk
2. De slang
3. Het leven
04-02-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Voorbede voor de verkondiging
Schriftlezing: 2 Thess. 3
Tekst: Efeze 6:19-20
1. Het geheim van de verkondiging
2. De aard van de verkondiging
3. De inhoud van de verkondiging
28-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( C.H. Spurgeon )
Thema: De voorbereidende gebeden van Christus
Schriftlezing: Lukas 6:12-16 en Lukas 9:28-33
1. Gebed ter voorbereiding op Zijn doop - Lukas 3:21 en 22
2. Gebed ter voorbereiding op het kiezen van de discipelen - Lukas 6:12 en 13
3. Gebed ter voorbereiding op de verheerlijking - Lukas 9:28 en 29
4. Twee gebeden ter voorbereiding van wond