DatumOmschrijving
23-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verzoening door voldoening
Schriftlezing: Hebr. 10:1-18
Tekst: NBG art. 20 en 21
1. De rechtvaardigheid en barmhartigheid van God (20)
2. De Hogepriester die het offer brengt (21a)
3. De vertroosting die wij in Christus vinden (21b)
23-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Vijanden worden vrienden
Schriftlezing: Handelingen 6:1 t/m 7 Tekst Handelingen 6:7b
1. het wonder van de bekering en,
2. de omschrijving van de bekering van een groot aantal priesters
16-06-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De grote evangelieopdracht
Schriftlezing: Lukas 24:36-53
Tekst: Lukas 24:47-49
1. Wat?
2. Waar?
3. Van waaruit?
4. Wie?
5. Hoe?
16-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De genezing van een verlamde man
Schriftlezing: Handelingen 3:1-16
Tekst: Handelingen 3:6
1. Een zeker man
2. Het bevel van Petrus
3. De genade van God
10-06-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Het werk van de Heilige Geest is het meebidden met Gods kinderen
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30
Tekst: Romeinen 8: 26-27
1. Wij zijn zwak
2. Hij (de Heilige Geest) komt er bij
09-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het ontstaan van de Pinkstergemeente
Schriftlezing: Handelingen 2:36-47
Tekst: Handelingen 2:38-41
1. De oproep tot bekering en doop
2. De geldigheid van Gods belofte
3. De bediening van de Heilige Doop
09-06-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het vuur, het teken van Pinksteren
Schriftlezing: 1 Koningen 8 : 5 – 11 en Handelingen 2 : 1 - 13
Tekst: Handelingen 2 : 3
1. Dit teken is bijzonder
2. Dit teken is persoonlijk
3. Dit teken bevat een roeping
30-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere Jezus is opgenomen in heerlijkheid
Schriftlezing: Handelingen 1 : 1-14
Tekst: Handelingen 1 : 9
1. Hij heeft eerst nog iets gezegd.
2. Hij is opgenomen door de Vader.
3. Zijn discipelen hebben het gezien.
26-05-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gezien van Jakobus
Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-26
Tekst: 1 Kor. 15: 7a: Daarna is Hij gezien van Jakobus...
1. Zijn afkomst
2. Zijn ongeloof
3. Zijn bekering
26-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het geluk van de gezaligden in de hemel
Schriftlezing: Openb. 22 : 1 – 21
Tekst: Openb. 22: 3 en 4 Deze gezaligden:
1. Zijn verlost door God;
2. Wonen bij God;
3. Buigen voor God;
4. Verlustigen zich in God.
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De mens Jezus bleef God
Schriftlezing: Matth. 16:13-25
Tekst: NGB artikel 19
1. Wie is Jezus voor u?
2. Jezus is God en mens
3. De troost van deze leer
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gekruisigde leven
Schriftlezing: Galaten 2:11-21
Tekst: Galaten 2:20
1. Er is geen ander Evangelie dan het kruisevangelie
2. De dood van Christus is het einde van Paulus’ oude leven
3. Het leven van Christus is de bron van Paulus’ nieuwe leven
12-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de zee van Tiberias
Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14
1. Rusteloos werken
2. Stil toezien
3. Ontdekkend vragen
4. Gezegend volgen
5. Liefdevol ontvangen
12-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een appèl om te leven door de opstandingskracht van Christus
Schriftlezing: Efeze 5:1-21
Tekst: Efeze 5:14
1. Ontwaak gij die slaapt
2. Sta op uit de doden
3. Christus zal over u lichten
05-05-2019
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Onderwijs van de Levende Christus
Schriftlezing: Lukas 24:13-35
Tekst: Lukas 24:31
1. Gesloten ogen, vers 16
2. Geopende ogen, vers 31
05-05-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Paulus ziet paaslicht in het aangezicht van de dood
Schriftlezing: 2 Timotheüs 4 Tekst 2: Timotheüs 4:6-8 In dat licht
1. kijkt hij naar het heden
2. kijkt hij terug
3. kijkt hij vooruit
28-04-2019
Voorganger: Ds G.W.S. Mulder
Thema: Gesteld voor God
Schriftlezing: Romeinen 6:1-14
Tekst: Romeinen 6:13b Maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.
1. Uzelf als levenden
2. Uw leden als wapens
28-04-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds H. Paul )
Thema: De uitnemende waarde van Christus voor Zijn gemeente.
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1-23
Tekst: Kolossenzen 1: 18 En dat is Hij, omdat Hij is:
1. Haar Hoofd
2. Haar Levensbron
3. Haar hoogste Goed
22-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gezegend Pasen toegebeden
Schriftlezing: Hebr. 13:8-21
Tekst: Hebr. 13:20-21
1. Pasen vóór ons: wat God heeft gedaan (20)
2. Pasen ín ons: wat God nu nog doet (21)
21-04-2019
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de Emmausgangers
21-04-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Jezus leeft
Schriftlezing: Mattheus 28:1-10
Tekst: Mattheus 28:5,6
1. aan wie deze boodschap wordt gemeld
2. de kracht die de boodschap heeft
3. het fundament waarop de boodschap rust
19-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het opschrift boven het kruis
Schriftlezing: Johannes 19 : 17 - 30
Tekst: Johannes 19 : 19
1. Met betrekking tot Pilatus en de joden.
2. Met betrekking tot de mensheid.
3. Met betrekking tot Jezus zelf.
18-04-2019
Paasviering Johannes Bogermansschool
14-04-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: De Knecht van de Vader
Schriftlezing: Jesaja 53
Tekst: Jesaja 53 : 4 en 5
1. Zijn gewilligheid
2. Zijn plaatsbekleding
14-04-2019
14-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Kruisdrager zijn achter Jezus
Schriftlezing: Markus 15:16-28
Tekst: Markus 15:21
1. Geconfronteerd met het kruis
2. Gedwongen onder het kruis
3. Gezegend door het kruis
07-04-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: “Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven” (2).Hiskia’s gebed:
Schriftlezing: Jakobus 5
Tekst: Jesaja 38: 3-8
1. Een ootmoedig gebed
2. Een vurig gebed
3. Een verhoord gebed
4. Een dankgebed
07-04-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De overgave van Christus
Schriftlezing: Galaten 1:1 t/m 24
Tekst: Galaten 1:4 en 5
1. het wonder van die overgave
2. het doel van die overgave
3. de bron van die overgave
01-04-2019
Afsluiting catechisatieseizoen
31-03-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: “Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven”
Schriftlezing: Lezen: Jesaja 38
Tekst: Jesaja 38: 1-2
1. Een dodende ziekte
2. Een ontstellend bericht
3. Een gebed in nood
31-03-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus’ laatste preek
Schriftlezing: Lukas 19:37-44 en 23:12-32
Tekst: Lukas 23:27-31
1. De huilende moeders
2. Het groene en het dorre hout
24-03-2019
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Het zondoffer
Schriftlezing: Leviticus 4:22-35
Tekst: Leviticus 4:27-31
1. De instelling
2. De aanleiding
3. Het offer
4. De toepassing
24-03-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De liefde van de Meester
Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 17
Tekst: Johannes 13 : 1 – 17
1. Blijft
2. Wordt geweigerd
3. Buigt
4. Wordt niet begrepen
5. Vraagt om navolging
23-03-2019
Zendingsavond fam. Korpel en fam. Seppenwolde
17-03-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het voorbeeld van Christus’ lijden
Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-25
Tekst: 1 Petrus 2:21-23
1. Hij gaat voor op de weg
2. Wij volgen Zijn voetstappen na
3. Hij geeft Zich over aan God
03-03-2019
Voorganger: Ds S. Maljaars
Thema: Jezus als het Licht der wereld
Schriftlezing: Johannes 8:1-20
Tekst: Johannes 8:12
1. Het wijzen op dit Licht (12a)
2. Het delen in dit Licht (12b)
03-03-2019
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De eerste lijdensaankondiging van de Heere Jezus Christus
Schriftlezing: Mattheüs 16 : 13-28
Tekst: Mattheüs 16 : 21-23
1. De inhoud van dit lijden
2. De bestrijding van dit lijden
3. De handhaving van dit lijden