DatumOmschrijving
19-08-2018
19-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Hoe dienen wij God?
Schriftlezing: Lukas 18: 1 - 14
Tekst: Lukas 18 : 9 t/m 14
1. Dien Mij nooit zoals die Farizeeër deed
2. Dien Mij zoals de tollenaar dat deed
12-08-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de uittocht
Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 15
Tekst: Hebr. 11: 27
1. Het geloof van Mozes
2. De aanwezigheid van de zichtbare God
12-08-2018
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: Het Koninkrijk Gods en kinderen
Schriftlezing: Lukas 18: 9 - 17
Tekst: Lukas 18: 15 - 17
1. Gebrachte kinderen
2. Geweerde kinderen
3. Gezegende kinderen
05-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: Het Vaderhuis komt vol
Schriftlezing: Lukas 14 : 15-24
1. Nodiging (vs. 15-17)
2. Weigering (vs. 18-21a)
3. Vertroosting (vs. 21b-24)
05-08-2018
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De kracht van het geloof
Schriftlezing: Markus 9 : 1-29
Tekst: Markus 9 : 23-24
1. De noodzaak van het geloof
2. De beoefening van het geloof
3. De overwinning door het geloof
02-08-2018
Rouwdienst Mw de Bruin - Vermeulen ( GG Utrecht )
29-07-2018
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis
Schriftlezing: Psalm 30
Tekst: Ps 30: 6b: des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.
1. Donker van nacht: des avonds vernacht het geween
2. Licht van morgen: maar des morgens is er gejuich
29-07-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geloofskeus van Mozes
Schriftlezing: Hebr. 11:23-40
Tekst: Hebr. 11:24-26
1. Wat hij weigerde
2. Wat hij koos
3. Wat hij zag
22-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De werkelijkheid van de geestelijke wereld (2)
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 1-15
Tekst: NGB artikel 12b
1. De duivelse machten.
2. De overwinning van Christus op de duivelse machten.
22-07-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: Jesus ons lot
Schriftlezing: Markus 5 : 21-43
Tekst: Markus 5 : 36 slot
1. Geloofsgebed.
2. Geloofsbestrijding.
3. Geloofsversterking.
4. Geloofsbekroning.
15-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De werkelijkheid van de geestelijke wereld
Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 8-23
Tekst: NGB art12b
1. De engelen
2. De duivelen
15-07-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De wondervolle toebereiding van Petrus om soevereine genade in Christus uit te dragen.
Schriftlezing: Handelingen 10 : 1-20
Tekst: Handelingen 10 : 15,16,19 en 20
1. De reden
2. Het onderwijs
3. De opdracht
08-07-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
Schriftlezing: Mattheüs 5:1 t/m 20
Tekst: Mattheüs 5:6
1. gerechtigheid
2. hongeren en dorsten
3. verzadigd worden
01-07-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: Zingen, ook al breekt de tak
Schriftlezing: Handelingen 16 : 14 - 34
Tekst: Handelingen 16 : 25
1. De omstandigheden
2. Het geheim
01-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Mozes roept Israël tot de beslissende Keus
Schriftlezing: Deuteronomium 30
Tekst: Deuteronomium 30: 19b-20a
1. Het leven met God
2. De liefde tot God
3. De gehoorzaamheid aan God
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het volgen van Jezus
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Tekst: Mattheüs 11:29-30
1. Met betrekking tot de Joodse leidslieden
2. Met betrekking tot de hemelse Vader
3. Met betrekking tot onze taak in de gemeente
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zie hier is uw God
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Tekst: Jesaja 40:9
14-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus nodigt om te komen tot Hem
Schriftlezing: Jesaja 55
Tekst: Mattheüs 11:28
1. Wat moeten de genodigden doen?
2. Wat belooft Jezus?
10-06-2018
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: Ananias en Safira
Schriftlezing: Handelingen 5:1-11
Tekst: Handelingen 5:11
1. De zonde van Ananias
2. Het inzicht van Petrus
3. Het oordeel van God
10-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus nodigt om te komen tot Hem
Schriftlezing: Mattheüs 11:20-30
Tekst: Mattheüs 11:25 en 28
1. Wie nodigt er?
2. Wie worden er genodigd?
03-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schepping van alle dingen
Schriftlezing: Jesaja 40:12-31
Tekst: NGB artikel 12a
1. God is de Schepper
2. Hij rust de schepping ook toe
3. Wij mogen Hem dienen
03-06-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Drie reacties op de bevrijding van Petrus
Schriftlezing: Handelingen 12:1-16
1. De reactie van Petrus zelf
2. De reactie van Rhode
3. De reactie van de gemeente
21-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De volharding van de Pinkstergemeente
Schriftlezing: Hand. 2:22-28 en 40-47
Tekst: Hand. 2: 42
1. De leer van de apostelen
2. De onderlinge gemeenschap
3. De breking van het brood
4. De gebeden
20-05-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Een prik in je hart
Schriftlezing: Handelingen 2: 29 - 41
Tekst: Handelingen 2 : 37a
1. Een prik in je hart - wat is dat?
2. Een prik in je hart - hoe gaat dat?
3. Een prik in je hart - wie doet dat?
20-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus aan de verslagen Pinksterlingen
Schriftlezing: Hand. 2:1-21
Tekst: Hand. 2:38-39
1. Hij roept hen op tot bekering en doop
2. Hij wijst hen op Gods belofte
13-05-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De kroon van de Priester-Koning
Schriftlezing: Zacharia 6:9 t/m 15
Tekst: Zacharia 6:11,12,13
1. een gegeven kroon
2. een gedragen kroon
13-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus’ gebed om de Pinkstergeest
Schriftlezing: Johannes 14:1-18
Tekst: Johannes 14:16-17a
1. Het gebed om de Geest
2. Het werk van de Geest
3. Het blijven van de Geest
10-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De hemelvaart geeft grote blijdschap
Schriftlezing: Handelingen 1 : 4 - 14 Tekst : Lukas 24 : 52
1. De bron van die blijdschap.
2. De inhoud van die blijdschap.
07-05-2018
Voorganger: TEST
Thema: TEST
Schriftlezing: TEST
29-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Petrus’ volgen van Jezus
Schriftlezing: Johannes 21:15-25
Tekst: Johannes 21:18-19
1. Volgen in eigen kracht
2. Volgen onder het kruis
3. Volgen achter Jezus
29-04-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Zit aan Mijn rechterhand
Schriftlezing: Psalm 110
Tekst: Psalm 110:1
1. Christus en Zijn heerlijkheid
2. Christus en Zijn volk
3. Christus en Zijn vijanden
22-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Wij geloven in de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 8:18-30
Tekst: NGB art.11 .We letten op drie vragen
1. Wie de Heilige Geest is
2. Vanwaar de Heilige Geest is
3. Of wij de Heilige Geest hebben ontvangen
22-04-2018
Voorganger: Leesdiest ( J.C. Ryle )
Thema: De beste Vriend
Schriftlezing: Johannes 15:9-17 en Hooglied 5:9-16
Tekst: Hooglied 5:16b
1. In nood
2. Hij helpt
3. Hij is krachtig
4. Hij heeft lief
5. Hij is wijs
6. Hij heeft ervaring
7. Hij is onfeilbaar
15-04-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een opdracht om te gedenken
Schriftlezing: 2 Timotheus 2: 1-13
Tekst: 2 Tim. 2: 8
1. Voor een dienaar
2. Over zijn Meester
15-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verschijning van Christus aan Paulus
Schriftlezing: Handelingen 22:1-21
Tekst: 1 Korinthe 15:8-11
1. De laatste van allen
2. De onwaardigste van allen
3. Begenadigd boven allen
08-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus is de Zoon van God
Schriftlezing: 1 Joh. 5:1-13
Tekst: NGB art. 10
1. Wij geloven in de eeuwige godheid van Christus
2. We letten op de troost die hiermee verbonden is
3. Wij praktiseren het aanroepen, aanbidden en dienen van Christus
08-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verschijning van Christus aan 500 broeders
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-11
Tekst: 1 Korinthe 15:6
1. De opgestane Christus in Zijn verschijning
2. De naamloze schare volgelingen
02-04-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds L. Terlouw )
Thema: Een oudtestamentische paasvrucht
Schriftlezing: Job 19: 13-29
Tekst: Job 19 vers 25
1. Een levensles
2. De Levensvorst
3. Levenstoekomst
01-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De doop verbindt met Christus
Schriftlezing: Joh. 20:19-23 en Rom. 6:1-11
Tekst: Romeinen 6:4
1. Begraven door de doop
2. Opgewekt tot heerlijkheid
3. Wandelen in een nieuw leven
01-04-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Paasevangelie uit de mond van een engel
Schriftlezing: Markus 16:1-14
Tekst: Markus 16:6-7
1. Wees niet verbaasd
2. Jezus is opgestaan
3. Vertel het aan de discipelen
30-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het evangelie van goede vrijdag
Schriftlezing: Lukas 23 : 44 - 56
Tekst: Lukas 24 : 46-48
1. Jezus bid Zijn laatste gebed 46a
2. Jezus belijdt dat Hij Gods Zoon is 46b
3. Jezus werk draagt vrucht 47,48
25-03-2018
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Smaadtaal voor Jezus
Schriftlezing: Mattheus 27: 27-49
Tekst: Mattheus 27: 42,43
1. Ongeloof der Joden
2. Bitterheid voor Christus
3. Waarheid van God
4. Heil voor zondaren
25-03-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Het lijden van de Zoon des mensen
Schriftlezing: Lukas 9 : 12 – 27
Tekst: Lukas 9 : 21 en 22
1. In zijn breedte
2. In zijn diepte
3. In zijn hoogte
24-03-2018
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (2)
Schriftlezing: Mattheus 25: 31-56
Tekst: Johannes 12: 4-8
1. Door Judas veroordeeld
2. Door broeders beoordeeld
3. Door Jezus verdedigd
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (1)
Schriftlezing: Matth. 26:1-16
Tekst: Johannes 12: 1-3
1. Door Maria bewaard
2. Aan Jezus geschonken
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed wat God behaagd
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 - 10
Tekst: Hebreeën 11 : 6
1. Komen tot God
2. Geloven in God
3. Beloond worden door God
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De kracht van het gebed
Schriftlezing: Jakobus 5:7-20
Tekst: Jakobus 5 : 16-18
1. Het gebed van de rechtvaardige
2. Het voorbeeld van Elia
3. De opheffing van het oordeel
11-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Voorspel van Pasen in Bethanië
Schriftlezing: Johannes 11: 25-57
Tekst: Johannes 11: 38-46
1. De tranen van Jezus (vs 38)
2. De twijfels bij Martha (vs 39)
3. De verhoring door de Vader (vs 41-44)
4. Geloof en ongeloof bij de omstanders (vs 45-46)