Het is een bekend probleem bij Kerkomroep dat meeluisteren via de Chrome browser niet lukt. Als u problemen hebt met de verbinding adviseren wij om een andere browser te gebruiken, bv. MS Edge of Firefox bij Windows / Firefox bij Android / Safari bij Apple.
U kunt eventueel ook de Kerkomroep app op uw telefoon gebruiken.
DatumOmschrijving
29-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Van des mensen verlossing
Schriftlezing: Jesaja 1:21-31 en Joh. 19: 23-30
Tekst: HC Zondag 5
1. Naar Gods recht
2. Zonder iets van ons
3. Door een enige Middelaar
22-03-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een vloeker en een Bidder in de zaal van Kajafas
Schriftlezing: Lukas 22: 54-71
Tekst: Lukas 22: 54-62
1. Petrus woorden (vers 57-60)
2. Jezus ogen (vers 61)
3. Petrus tranen (vers 62)
22-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds D.W. Tuinier )
Thema: God handhaaft Zijn recht
Schriftlezing: Lukas 23 : 33 – 43
Tekst: HC Zondag 4
1. God onze Schepper eist (vraag en antwoord 9)
2. God onze Rechter toornt (vraag en antwoord 10)
3. God de allerhoogste Majesteit straft (vraag en antwoord 11)
15-03-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus wordt gevangen genomen
Schriftlezing: Johannes 18:18 - 27
Tekst: Johannes 18:10-11
1. De zwaardslag van Petrus
2. De drinkbeker van Jezus
3. De les voor ons allen
15-03-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zingen in het aangezicht van de dood
Schriftlezing: Markus 14:22-42
Tekst: Mattheüs 26:30
1. Het moment van de lofzang
2. De inhoud van de lofzang
11-03-2020
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: Twee manieren van leven
Schriftlezing: Psalm 127
Tekst: Psalm 127:1-2
1. Zinloos ploeteren
2. Gerust slapen
11-03-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het volmaakte gebed
Schriftlezing: Lukas 11:1-13
Tekst: Lukas 11:1-3
1. De leerschool van het gebed
2. Gebed om de belangen van God en Zijn rijk
3. Gebed om onze lichamelijke nooddruft
10-03-2020
Eskol-koor , uitzending voor de kerktelefoon
08-03-2020
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: Hemelse medicijnen voor de ontroerde harten van de discipelen
Schriftlezing: Johannes 14:1-10
Tekst: Johannes 14:1-3
08-03-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zingen in het aangezicht van de dood
Schriftlezing: Mattheüs 26:17-30
Tekst: Mattheüs 26:30 . Het moment van de lofzang
02-03-2020
01-03-2020
Voorganger: Ds M.H. Schot
Thema: De 1e aankondiging van Jezus lijdensweg
Schriftlezing: Markus 8 : 27-38
Tekst: Markus 8:31
1. De noodzaak van Zijn lijden
2. De omvang van Zijn lijden
3. De uitkomst van Zijn lijden
01-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Wat een mens leert op de leerschool van de Heere Christus
Schriftlezing: Genesis 2: 4-17
Tekst: Zondag 3 van de HC
1. Een mens leert het rechtvaardigen van God
2. Een mens leert het oordeel uitspreken over zichzelf
3. Een mens leert het beleven van het wonder
23-02-2020
Voorganger: Ds A.A. Brugge
Thema: Het getuigenis aangaande Jezus
Schriftlezing: Mattheus 16 : 1 – 17
Tekst: Mattheus 16 : 13 – 17
1. Jezus vraag
2. Petrus antwoord
23-02-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus en Zijn Vader
Schriftlezing: Johannes 12:20-36
Tekst: Johannes 12:27-28
1. Een hevige strijd
2. Een gelovig gebed
3. Een hemelse stem
16-02-2020
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Jezus en Petrus op de golven
Schriftlezing: Mattheüs 14:22-36
Tekst: Mattheüs 14:27-31
1. Wat het geloof is
2. Wie de gelovige is
09-02-2020
Voorganger: Ds G.J. Baan
Thema: Een levende gemeente
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1
Tekst: 1 Thessalonicenzen 1 : 1 - 5
1. De bron daaronder (vs. 1/4)
2. Het middel daartoe (vs. 5)
3. Het karakter daarvan (vs. 3b
4. De uitstraling daaruit (vs. 2/3a))
09-02-2020
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: Het wonder van de drijvende bijl
Schriftlezing: 2 Koningen 6:1-7
Tekst: 2 Koningen 6:1-7
1. Ontvangen zegen (1-2)
2. Dringend verzoek (2-3)
3. Grote nood (4-5)
4. Reddende zorg (6-7)
02-02-2020
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: De Heere, Satan en Job
Schriftlezing: Job 1:1-12
Tekst: Job 1 : 1-9
1. De vraag van de Heere aan Satan over Job
2. De wedervraag van Satan aan de Heere over Job
02-02-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: Vier vrienden in Babel
Schriftlezing: Daniël 1
Tekst: Daniël 1:8
1. Verleiding
2. Genade
3. Zegen
26-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De doop van de Heere Jezus
Schriftlezing: Mattheüs 3
Tekst: Mattheüs 3:13-17
1. De doop van Johannes
2. De doop van Jezus
3. De goedkeuring van God
26-01-2020
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Christus als de Koning van het leven
Schriftlezing: Lukas 7:1-17
Tekst: Lukas 7:13-15 We zien Hem hier als:
1. Barmhartig Hogepriester
2. Almachtig Koning
19-01-2020
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: Gods Gave bij de Jakobsbron
Schriftlezing: Johannes 4:1-14
Tekst: Johannes 4:10
1. Die Gave kennen, 10a
2. Die Gave begeren, 10b
3. Die Gave ontvangen, 10c
19-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De spiegel van Gods wet
Schriftlezing: Jakobus 1:19-27
Tekst: HC zondag 2
1. De kennis van de wet
2. De eis van de wet
3. Ons onvermogen voor de wet
12-01-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Drieërlei getuigenis bij de doop van Jezus
Schriftlezing: Mattheüs 3:1-17
Tekst: Mattheüs 3:15
1. van Johannes de Doper
2. van Jezus Zelf
3. van geopende hemel
12-01-2020
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Jezus, van de duivel verzocht
Schriftlezing: Mattheus 4 : 1-17
Tekst: Mattheüs 4 : 5 - 7
1. de plaats van de verzoeking (vers 5)
2. de inhoud van de verzoeking (vers 6)
3. de weerlegging van de verzoeking (vers 7)
05-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De enige troost in leven en sterven
Schriftlezing: Romeinen 8:28-39
Tekst: HC zondag 1
1. De behoefte aan die troost
2. De kern van die troost
3. Het leven in die troost
05-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De zaligmakende genade van God
Schriftlezing: Titus 1:5-9 en 2:11-3:8
Tekst: Titus 3:4-5
1. De verschijning aan alle mensen
2. De vernieuwing door de Heilige Geest
01-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Schuilplaats van de Allerhoogste
Schriftlezing: Psalm 91
Tekst: Psalm 91:1
1. De nodigende priester
2. De veilige schuilplaats
3. De verkwikkende schaduw
31-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Opstaan om God te loven
Schriftlezing: Psalm 90
Tekst: Psalm 119:62
1. In de letterlijke nacht
2. In de geestelijke nacht
3. In de overwinning op de nacht
29-12-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een beschrijving van de genade van Christus
Schriftlezing: 2 Korinthe 8:1 t/m 12
Tekst: 2 Korinthe 8:9
1. Christus was rijk
2. Christus werd arm
3. Christus maakt armen rijk
29-12-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds M. Karens )
Thema: De heilbegerige vraag van de wijzen
Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12
Tekst: Mattheüs 2 : 2a
1. Verwekt door de ster in het Oosten
2. Gesteld aan de koning in Jeruzalem
3. Beantwoord bij het Kind in Bethlehem
26-12-2019
25-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verwerking van het kerstevangelie
Schriftlezing: Lukas 2: 25-38
Tekst: Lukas 2: 17-20
1. Door de mensen
2. Door Maria
3. Door de herders
25-12-2019
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De heerlijkheid des Heeren
Schriftlezing: Lukas 2:1-20
Tekst: Lukas 2 : 9 midden: "En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen."
1. De heerlijkheid van de Heere om de herders
2. De heerlijkheid van de Heere in de herders
22-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Heiligmaking en goede werken
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Tekst: NGB art. 24
1. Rechtvaardiging en heiliging
2. De heiliging als gave en opgave
3. Goede werken worden beloond
22-12-2019
Voorganger: Ds M.H. Schot
Thema: Een hoorn der zaligheid opgericht
Schriftlezing: Lukas 1 : 67 - 80
Tekst: Lukas 1 : 69
1. De betekenis van die hoorn.
2. Het doel van die hoorn.
3. Het oprichten van die hoorn
19-12-2019
Kerstviering Johannes Bogerman school
15-12-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: ‘Een zaaier ging uit’ (4). Het zaad in de goede aarde:
Schriftlezing: Mattheus 13: 1-23
Tekst: Mattheus 13: 8, 9, 23 1) Horen en verstaan 2) Veelvoudige vrucht
15-12-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De goede boodschap van het Evangelie
Schriftlezing: Jesaja 40 : 1 -11
Tekst:Jesaja 40 : 9-11 Die boodschap is:
1. Vol van drang (vs 9)
2. Vol van majesteit (vs 10)
3. Vol van zorg (vs 11)
14-12-2019
Volkskerstzangavond
08-12-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: ‘Een zaaier ging uit’ (3). Het zaad onder de doornen:
Schriftlezing: Mattheus 19: 16-30; Lukas 10: 38-42
Tekst: Mattheus 13: 3, 7, 22 1) Het beeld: verstikkende doornen 2) Eerste toepassing: zorgen 3) Tweede toepassing: verleidingen
08-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De messiaanse Heerser in de lijn van David
Schriftlezing: Lezen Micha 4:1 – 5:3
Tekst: Micha 5:1,3a en 4a
1. Hij wordt geboren in Bethlehem
2. Hij is Heerser en Herder
3. Hij brengt vrede
01-12-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een noodzakelijke loutering
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1 t/m 16
Tekst: Maleachi 3:3
1. Wie gelouterd worden
2. Hoe ze gelouterd worden
3. Waarom ze gelouterd worden
01-12-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een adventsprofetie van Christus
Schriftlezing: Maleachi 3:1-6
Tekst: Maleachi 3:1
1. Wie er komt
2. Waar Hij komt
3. Tot Wie Hij komt
30-11-2019
Rouwdienst mw. G. Heger-van Schothorst
28-11-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Gebed om Godelijke trekking
Schriftlezing: Hooglied 1
Tekst: Hooglied 1 : 4
1. Het waarom van dit gebed.
2. Het waartoe van dit gebed
22-11-2019
Rouwdienst Dhr T. Ariesen
03-11-2019