DatumOmschrijving
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Maria bezingt Gods lof
Schriftlezing: 1 Samuel 2:1-10 en Lukas 1:46-56
Tekst: Lukas 1:46-47
1. Het bijbels gehalte van haar lofprijzing
2. De reden van haar lofprijzing
3. De vorm van haar lofprijzing
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een lied vol adventsverwachting
Schriftlezing: Jesaja 25
Tekst: Jesaja 25:6-9
06-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De aankondiging van Jezus geboorte
Schriftlezing: Lukas 1 : 5 - 25
Tekst: Lukas 1 : 31
1. De boodschap van Gabriel.
2. De naam van Jezus.
3. Het antwoord van Maria.
02-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De komst van Immanuël
Schriftlezing: Jesaja 7:10-14 en Matth. 1:18-25
Tekst: Matth. 1:23
1. De verwarring bij Jozef
2. De vervulling van de profetie
02-12-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De ontmoeting van Maria en Elisabet
Schriftlezing: Lucas 1: 26-45
Tekst: Lucas 1 : 39-45
1. De aanleiding tot deze ontmoeting
2. Het geheim van deze ontmoeting
3. Elisabets lofzang bij deze ontmoeting
25-11-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De weg terug naar God
Schriftlezing: Psalm 77
Tekst: heel Psalm 77 met als kern
Tekst: O God, Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?
1. Slapeloze nachten (vs 5)
2. Veel vraagtekens (vs 8)
3. Omhoog zien (vs 12)
4. Een weg in de zee (vs 20)
5. De Herder voorop (vs 24)
25-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het wonder van Gods verkiezende liefde
Schriftlezing: Efeze 1:1-14
Tekst: NGB artikel 16 en Efeze 1:3-4
1. De plaats van Gods verkiezende liefde
2. De inhoud van Gods verkiezende liefde
3. De lofprijzing over Gods verkiezende liefde
4. Het doel van Gods verkiezende liefde
24-11-2018
Israëlavond met Student M. Dekker
18-11-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds L. Huisman )
Thema: U geschiede naar uw geloof
Schriftlezing: Mattheüs 9 : 18 – 38
Tekst: Mattheüs 9 : 27 – 30
18-11-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Het raadsel van het onverhoorde gebed
Schriftlezing: Jeremia 15 : 1 -21
Tekst: Jer. 15: 1
1. Wanneer het bidden niet verhoord wordt
2. Wanneer het bidden wel verhoord wordt
11-11-2018
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Gods leiding in het leven van Asaf
Schriftlezing: Psalm 77
Tekst: Psalm 77 : 5 , 20 en 21
1. De nacht van de klacht
2. De dageraad van de aanbidding
11-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geloofsopvoeding van onze kinderen
Schriftlezing: Psalm 78:1-22
Tekst: Psalm 78:4 en 7
1. De noodzaak ervan
2. De inhoud ervan
3. Het doel ervan
07-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een leven vol dank
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1 - 17
Tekst: Kolossenzen 3 : 17
1. Bron van deze dank.
2. Omvang van deze dank.
3. Voorwerp van deze dank.
07-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De dankdag van David
Schriftlezing: 1 Kronieken 29 :1 - 21
Tekst: 1 Kronieken 29 : 13 , 14
1. Dankdag in Nederland.
2. Dankdag in Jeruzalem.
3. Dankdag met een toegewijd hart.
04-11-2018
Voorganger: Ds P.G. Heijkamp
Thema: De discipelen in de storm op zee
Schriftlezing: Mattheus 14:22-36
1. Jezus weg
2. Jezus komst
3. Petrus geloof
04-11-2018
Voorganger: Ds P.G. Heijkamp
Thema: De bruiloft van het Lam
Schriftlezing: Openbaring 19:1-10
Tekst: Openbaring 19:9a
1. Een tegenstelling
2. De Bruidegom
3. De bruid
4. De genodigden
28-10-2018
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Voor de troon
Schriftlezing: Jesaja 6
Tekst: Openbaring 4 : 5b,6
1. De zeven geesten ( 5b )
2. De glazen zee ( 6a )
3. De vier dieren ( 6b )
28-10-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: De roepstem van Jezus
Schriftlezing: Johannes 7 : 10-43
Tekst: Johannes 7 : 37-39
1. Hij roept ons ondanks ons vijandige en zondige hart. Hij roept ons vandaag wéér!
2. Hij roept ons omdat bij ons alles tekort is. Maar bij Hem niet, daarom roept Hij ons!
3. Hij roept ons omdat Hij alleen het antwoord is
21-10-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De dankzegging van Paulus voor de gemeente van Filippi
Schriftlezing: Filipp. 1:1-11
Tekst: Filipp. 1:3-6
1. De gemeenschap aan het Evangelie
2. Het goede werk van God
3. Een vast vertrouwen voor de toekomst
21-10-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. van Rijswijk )
Thema: De keuze van Ruth
Schriftlezing: Ruth 1 Tekst : Ruth 1 : 16
1. Een beproefde keuze
2. Een overtuigde keuze
3. Een onberouwelijke keuze
14-10-2018
Voorganger: Ds A.T. Vergunst
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50 : 15 - 26
1. Het belang van verzoening.
2. De weg van verzoening.
14-10-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De erfzonde
Schriftlezing: Rom. 5:12-21
Tekst: NGB art. 15
1. De besmetting door de erfzonde
2. De toerekening van de erfzonde
3. De worsteling met de erfzonde
4. Christus bedekt de erfzonde
07-10-2018
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Gods leiding
Schriftlezing: Psalm 43
Tekst: Psalm 43 : 3a
1. Door Zijn licht
2. Door Zijn waarheid
07-10-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De doortocht door de Rode Zee
Schriftlezing: Exodus 14:1-22
Tekst: Hebr. 11:29
1. Gods weg is de beste weg
2. Gods weg is een gebaande weg
3. De weg tot God is Jezus
04-10-2018
Rouwdienst Henry de Jong ( HHK )
30-09-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: Het wonder aan de blinde Bartimeus
Schriftlezing: Marcus 10 : 35 : 52
Tekst: Marcus 10 : 49, 50
1. Hij zit ( aan de weg )
2. Hij roept ( om ontferming )
3. Hij komt ( tot Jezus )
30-09-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Het opgerichte gedenkteken
Schriftlezing: Jozua 4:1-24
Tekst: Jozua 4:9 en 20
1. Sprekende stenen
2. Plaats bepalende stenen
23-09-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De man die tot alles bereid is
Schriftlezing: Handelingen 21: 1-14
Tekst: Handelingen 21: 10-14
1. Een ernstige boodschap van Agabus
2. Bezwaren van de vrienden
3. Hij geeft zichzelf over
4. Hij doet volgens de wil van God
23-09-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schepping en de zondeval
Schriftlezing: Romeinen 5:12-21
Tekst: Artikel 14 NGB
1. God heeft ons goed geschapen
2. Wij zijn diep gevallen
3. De Heere is onvoorstelbaar genadig
16-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Drie reacties op de thuiskomst van de jongste zoon:
Schriftlezing: Lukas 15: 22-32 1) Blijdschap bij de vader 2) Vrolijkheid in de woning 3) Toorn bij de broer
16-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De jongste zoon vindt zijn Vader:
Schriftlezing: Lukas 15: 11-24 1) Een bewogen vader 2) Een omhelzende vader 3) Een schenkende vader
13-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Christus in het beeld van de appelboom
Schriftlezing: Hooglied 2 Tekst Hooglied 2 vers 3:
1. Zijn plaats
2. Zijn schaduw
3. Zijn vrucht
09-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De jongste zoon
Schriftlezing: Lukas 15: 1-21
Tekst: Lukas 15: 17-21
1. Weggegaan
2. Ingekeerd
3. Teruggekeerd
09-09-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Veilig achter het bloed
Schriftlezing: Exodus 12:1-14
Tekst: Hebreeën 11:28
1. De instelling van het Pascha
2. Het reddende bloed van Jezus
04-09-2018
Opening bijbelkringen
02-09-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De vaderlijke voorzienigheid van God
Schriftlezing: Genesis 22:1-19
Tekst: artikel 13 NGB
1. Niet het lot, maar God
2. Geen belemmering, maar troost
3. Geen inzicht, maar uitzicht
02-09-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.B. Zippro )
Thema: Israël, het van God gegeven land
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 15-28
Tekst: Ezechiël 37 : 25
1. De belofte van dat land
2. De Koning van dat land
3. De inwoners van dat land
26-08-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: God spreekt geen orakeltaal
Schriftlezing: Jesaja 45:8-25
Tekst: Jesaja 45:19
1. Hij is duidelijk in zijn openbaring
2. Hij is welmenend in Zijn nodiging
3. Hij is betrouwbaar in Zijn belofte
26-08-2018
Voorganger: Leesdiest ( J.C. Ryle )
Thema: Lot, een baken
Schriftlezing: Genesis 19: 1-29
Tekst: Genesis 19:16
1. Wie lot was
2. Wat de tekst over hem zegt
3. Waarom hij vertoefde
4. Wat de vrucht was van zijn vertoeven
19-08-2018
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Twee woorden en toch één
Schriftlezing: Psalm 122 en psalm 134
Tekst: Psalm 134:1 en 3
1. Loven
2. Zegenen
19-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Hoe dienen wij God?
Schriftlezing: Lukas 18: 1 - 14
Tekst: Lukas 18 : 9 t/m 14
1. Dien Mij nooit zoals die Farizeeër deed
2. Dien Mij zoals de tollenaar dat deed
12-08-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de uittocht
Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 15
Tekst: Hebr. 11: 27
1. Het geloof van Mozes
2. De aanwezigheid van de zichtbare God
12-08-2018
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: Het Koninkrijk Gods en kinderen
Schriftlezing: Lukas 18: 9 - 17
Tekst: Lukas 18: 15 - 17
1. Gebrachte kinderen
2. Geweerde kinderen
3. Gezegende kinderen
05-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: Het Vaderhuis komt vol
Schriftlezing: Lukas 14 : 15-24
1. Nodiging (vs. 15-17)
2. Weigering (vs. 18-21a)
3. Vertroosting (vs. 21b-24)
05-08-2018
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De kracht van het geloof
Schriftlezing: Markus 9 : 1-29
Tekst: Markus 9 : 23-24
1. De noodzaak van het geloof
2. De beoefening van het geloof
3. De overwinning door het geloof
02-08-2018
Rouwdienst Mw de Bruin - Vermeulen ( GG Utrecht )
01-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Mozes roept Israël tot de beslissende Keus
Schriftlezing: Deuteronomium 30
Tekst: Deuteronomium 30: 19b-20a
1. Het leven met God
2. De liefde tot God
3. De gehoorzaamheid aan God