DatumOmschrijving
17-02-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Zoon van God wordt mens
Schriftlezing: Titus 2:11-3:8
Tekst: NGB artikel 18
1. De trouw van de Vader
2. De liefde van de Zoon
3. De kracht van de Geest
17-02-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.J. van Eckeveld )
Thema: De Heere ontfermt Zich over schuldigen
Schriftlezing: Hoséa 5 : 1 - 6 : 3
Tekst: Hoséa 5 : 15b
1. Hun benauwdheid tegenover de Heere
2. Hun zoeken van de Heere
15-02-2019
Rouwdienst Mw. R. Rijneveld-van der Linden
14-02-2019
Rouwdienst dhr M.J. Wisse
10-02-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een schat in de akker
Schriftlezing: Mattheus 13: 44-58 en Filippenzen 3: 1-14
Tekst: Mattheus 13 vers 44 1) Verborgen 2) Gevonden 3) Gekocht
10-02-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Jezus’ heerlijkheid
Schriftlezing: Johannes 1 : 46 - 2 : 11
Tekst: Johannes 2 : 11 Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.
1. Die was verborgen
2. Die wordt geopenbaard
3. Die leidt tot (meer) geloof
03-02-2019
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Jezus in de woestijn
Schriftlezing: Markus 1:1-13
Tekst: Markus 1 : 12-13
1. Zeer verrassend
2. Blijkt noodzakelijk
3. Openbaart Gods genade
03-02-2019
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Volg Mij, de boodschap van Christus voor zondaren
Schriftlezing: Lukas 5:27-39
Tekst: Lukas 5:27 "En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij."
1. Christus roept
2. Christus vernieuwt
3. Christus onderwijst
27-01-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Johannes de Doper in de gevangenis
Schriftlezing: Matth 11:1 t/m 19
Tekst: Matth 11:2 t/m 6
1. de vraag van Johannes
2. het antwoord van Jezus
3. de les voor ons
20-01-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De discipel Filippus:
Schriftlezing: Johannes 1: 29-52
Tekst: Johannes 1: 44-46
1. Zijn woonplaats
2. Zijn levensvraag
3. Zijn volgen
4. Zijn belijdenis
20-01-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Onverhoorde gebeden
Schriftlezing: Numeri 20:1-13
Tekst: Deuteronomium 3 : 23-26
1. De inhoud van Mozes' gebed
2. De afwijzing van God
3. De aanvaarding door Mozes
13-01-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: God neemt de tranen weg:
Schriftlezing: Openbaring 21 : 1 - 14
Tekst: Openbaring 21: 4a En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
1. In dit leven gedeeltelijk
2. Na dit leven volkomen
13-01-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: God waakt over Zijn Zoon
Schriftlezing: Matth. 2:13-23
Tekst: Matth. 2:13-15
1. De opdracht van God
2. De vlucht naar Egypte
3. De vervulling van de profetie
06-01-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Geroepen om te dienen
Schriftlezing: Johannes 1: 35-52
Tekst: Johannes 1:41-43a
1. Door Jezus gevonden
2. Tot Jezus gebracht
06-01-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds M. Golverdingen )
Thema: De Schuilplaats van de Allerhoogste
Schriftlezing: Spreuken 18
Tekst: Spreuken 18:10
1. De sterkte van deze Schuilplaats
2. De vluchteling naar deze Schuilplaats
3. De bescherming in deze Schuilplaats
01-01-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De waarachtige en getrouwe getuige
Schriftlezing: Psalm 91
Tekst: Openbaring 3:14
31-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere blijft Dezelfde
Schriftlezing: Psalm 102
Tekst: Psalm 102:26-29
1. Onze vergankelijkheid
2. Gods trouw
3. De toekomst van Gods Koninkrijk
30-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
Schriftlezing: Matth. 21:33-46
Tekst: Matth. 21:37a
1. Het verhaal in de gelijkenis
2. De toepassing van de gelijkenis
3. De geliefde zoon in de gelijkenis
30-12-2018
Voorganger: Leesdienst ( C.H. Spurgeon )
Thema: De liefde van God komt openbaar in Zijn eniggeboren Zoon
Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 21
Tekst: Johannes 3: 16
1. de goddelijke Gave
2. het goddelijke heilsplan
3. de goddelijke keuze
4. de verlossing
26-12-2018
Kinderkerstviering
25-12-2018
Voorganger: Ds C. van Ruitenburg
Thema: De geslachtsrekening van Jezus Christus
Schriftlezing: Mattheus 1
Tekst: Mattheus 1: 1
1. één afkomst
2. één Naam
3. één zondaar
4. één Weg
25-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het kerstfeest geeft grote blijdschap
Schriftlezing: Lukas 2:1-20
Tekst: Lukas 2:10-11 Wat we tegenkomen zijn: de herders, die de boodschap horen, de engel die de boodschap verkondigd en de Zaligmaker Die geboren is
23-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Verlosser wordt beloofd
Schriftlezing: Genesis 3:1-20
Tekst: NGB artikel 17
1. God zoekt de gevallen mens op
2. Hij troost hem met de belofte van Zijn Zoon
3. Hij maakt hem voor eeuwig gelukkig
23-12-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Christus de Hoorn van zaligheid
Schriftlezing: Lukas 1:67 t/m 80
Tekst: Lukas 1:69
1. Het oprichten van die Hoorn
2. De kracht van die Hoorn
3. De zaligheid van die Hoorn
16-12-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds P. van Ruitenburg )
Thema: Het adventsgebed van David
Schriftlezing: 2 Sam. 7
Tekst: 2 Sam. 7:25
1. Het woord wordt gesproken
2. Het woord wordt afgebeden
3. Het woord wordt vervuld
16-12-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Waar is het lam?
Schriftlezing: Genesis 22:1-19
Tekst: Genesis 22: 7-8:
1. Abrahams lam
2. Gods Lam
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Maria bezingt Gods lof
Schriftlezing: 1 Samuel 2:1-10 en Lukas 1:46-56
Tekst: Lukas 1:46-47
1. Het bijbels gehalte van haar lofprijzing
2. De reden van haar lofprijzing
3. De vorm van haar lofprijzing
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een lied vol adventsverwachting
Schriftlezing: Jesaja 25
Tekst: Jesaja 25:6-9
06-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De aankondiging van Jezus geboorte
Schriftlezing: Lukas 1 : 5 - 25
Tekst: Lukas 1 : 31
1. De boodschap van Gabriel.
2. De naam van Jezus.
3. Het antwoord van Maria.
02-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De komst van Immanuël
Schriftlezing: Jesaja 7:10-14 en Matth. 1:18-25
Tekst: Matth. 1:23
1. De verwarring bij Jozef
2. De vervulling van de profetie
02-12-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De ontmoeting van Maria en Elisabet
Schriftlezing: Lucas 1: 26-45
Tekst: Lucas 1 : 39-45
1. De aanleiding tot deze ontmoeting
2. Het geheim van deze ontmoeting
3. Elisabets lofzang bij deze ontmoeting
25-11-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De weg terug naar God
Schriftlezing: Psalm 77
Tekst: heel Psalm 77 met als kern
Tekst: O God, Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?
1. Slapeloze nachten (vs 5)
2. Veel vraagtekens (vs 8)
3. Omhoog zien (vs 12)
4. Een weg in de zee (vs 20)
5. De Herder voorop (vs 24)
25-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het wonder van Gods verkiezende liefde
Schriftlezing: Efeze 1:1-14
Tekst: NGB artikel 16 en Efeze 1:3-4
1. De plaats van Gods verkiezende liefde
2. De inhoud van Gods verkiezende liefde
3. De lofprijzing over Gods verkiezende liefde
4. Het doel van Gods verkiezende liefde
24-11-2018
Israëlavond met Student M. Dekker
18-11-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds L. Huisman )
Thema: U geschiede naar uw geloof
Schriftlezing: Mattheüs 9 : 18 – 38
Tekst: Mattheüs 9 : 27 – 30
18-11-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Het raadsel van het onverhoorde gebed
Schriftlezing: Jeremia 15 : 1 -21
Tekst: Jer. 15: 1
1. Wanneer het bidden niet verhoord wordt
2. Wanneer het bidden wel verhoord wordt
11-11-2018
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Gods leiding in het leven van Asaf
Schriftlezing: Psalm 77
Tekst: Psalm 77 : 5 , 20 en 21
1. De nacht van de klacht
2. De dageraad van de aanbidding
11-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geloofsopvoeding van onze kinderen
Schriftlezing: Psalm 78:1-22
Tekst: Psalm 78:4 en 7
1. De noodzaak ervan
2. De inhoud ervan
3. Het doel ervan
07-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een leven vol dank
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1 - 17
Tekst: Kolossenzen 3 : 17
1. Bron van deze dank.
2. Omvang van deze dank.
3. Voorwerp van deze dank.
07-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De dankdag van David
Schriftlezing: 1 Kronieken 29 :1 - 21
Tekst: 1 Kronieken 29 : 13 , 14
1. Dankdag in Nederland.
2. Dankdag in Jeruzalem.
3. Dankdag met een toegewijd hart.
04-11-2018
Voorganger: Ds P.G. Heijkamp
Thema: De discipelen in de storm op zee
Schriftlezing: Mattheus 14:22-36
1. Jezus weg
2. Jezus komst
3. Petrus geloof
04-11-2018
Voorganger: Ds P.G. Heijkamp
Thema: De bruiloft van het Lam
Schriftlezing: Openbaring 19:1-10
Tekst: Openbaring 19:9a
1. Een tegenstelling
2. De Bruidegom
3. De bruid
4. De genodigden
14-10-2018
Voorganger: Ds A.T. Vergunst
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50 : 15 - 26
1. Het belang van verzoening.
2. De weg van verzoening.