DatumOmschrijving
10-11-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een zaaier ging uit’ (II). Het zaad een rotsachtige bodem:
Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12; Mattheus 13: 18-23
Tekst: Mattheus 13: 3, 5-6, 20-21 1) Terstond ontvangen (vs 20) 2) Terstond geërgerd (vs 21)
10-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christen zijn op je werk
Schriftlezing: Mattheus 5:1-16
Tekst: Mattheus 5:14-16
1. Wij laten ons licht schijnen voor de mensen
2. Onze goede werken moeten gezien worden
3. Onze Vader in de hemel moet verheerlijkt worden
06-11-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Gods onbevattelijke goedertierenheid
Schriftlezing: Micha 7
Tekst: Micha 7:18,19,20
1. Verootmoediging
2. Verwondering
3. Verwachting
06-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De wonderlijke visvangst
Schriftlezing: Lukas 5:1-11
Tekst: Lukas 5:8
1. In eigen kracht is ons werk tevergeefs
2. In gehoorzaamheid aan Christus wordt ons werk gezegend
3. Aan Jezus’ voeten wordt de dankbaarheid beleefd
03-11-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: ‘Een zaaier ging uit’:
Schriftlezing: Mattheus 13: 1-19
Tekst: Mattheus 13: 3-4
1. De zaaier
2. Het zaad
3. De vogels
03-11-2019
03-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rechtvaardiging door het geloof (2)
Schriftlezing: Romeinen 3:19-31
Tekst: NGB artikel 23
31-10-2019
Hervormingsavond
28-10-2019
27-10-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Verbondsvernieuwing op de Ebal en de Gerizim
Schriftlezing: Jozua 8:30-35 en Deuteronomium 11:26-32
Tekst: Jozua 8: 33
1. De plaats
2. Het altaar
3. De zegen en de vloek
27-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Thomas Brooks )
Thema: De beste dag van een gelovige is zijn/haar sterfdag!
Schriftlezing: Prediker 7: 1-8 en Filippenzen 1: 19-26
Tekst: Prediker 7: 1
1. Een uitleg waarom onze tekst van de preek wáár is.
2. Een uitwerking hoe wij van deze tekst gebruik moeten maken.
3. Een aansporing om met onze sterfdag bezig te zijn.
20-10-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rechtvaardiging door het geloof (1)
Schriftlezing: Rom. 5:1-11
Tekst: NGB artikel 22
1. Geloven is Christus omhelzen
2. De Heilige Geest ontsteekt het geloof
3. Het geloof in Christus houdt ons in gemeenschap met Zijn goederen
20-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds P. van Ruitenburg )
Thema: Het komen tot de Bruiloft
Schriftlezing: Mattheus 22 : 1 - 22
Tekst: Mattheus 22 : 5 en 6
1. Genodigd tot de bruiloft
2. De nodiging afgeslagen
3. Tot de bruiloft verwacht
4. Van de bruiloft verwijderd
06-10-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De verovering van Ai
Schriftlezing: Jozua 8:1 t/m 8 en 18 t/m 23
Tekst: Jozua 8:18
1. Goddelijke belofte
2. Goddelijke opdracht
3. Goddelijk recht
06-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: Jona moet naar Ninevé
Schriftlezing: Jona 3
Tekst: Jona 3:4
1. Jona wordt hersteld in zijn ambt als profeet
2. Jona gaat naar de grote stad Ninevé
3. Jona preekt in Ninevé het oordeel van God
29-09-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De ambtelijke zegen
Schriftlezing: Numeri 6: 22-27; Lukas 24: 36-53
Tekst: Numeri 6: 22-27
1. De instelling
2. De bede
3. De belofte
29-09-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Gods bevel om met de Geest vervuld te worden
Schriftlezing: Efeze 5
Tekst: Efeze 5 : 18
1. Wat houdt het vervuld worden met de Geest in?
2. Waarom wordt die vervulling zo vaak gemist?
3. Hoe worden we met de Geest vervuld?
22-09-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Wachten op de Heere
Schriftlezing: Psalm 27
Tekst: Psalm 27: 14
1. met onze noden en zorgen
2. met geloof, hoop en liefde
3. met moed en sterkte
22-09-2019
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Jezus, Simon en een zondares
Schriftlezing: Lukas 7 : 29 – 50
Tekst: Lukas 7:47
1. wederliefde (m.n. vs 38)
2. eigenliefde (m.n. vs 39)
3. zondaarsliefde (m.n. vs 48)
19-09-2019
Opening bijbelkringen
15-09-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christus is ons leven
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-17
Tekst: Kolossenzen 3:1-4
1. Met Christus opgewekt
2. Met Christus leven
3. Met Christus gestorven
15-09-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christus brengt Zijn kinderen bijeen
Schriftlezing: Johannes 11:47-57
Tekst: Johannes 11:47-52
12-09-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Jesaja’s perspectief op het werk van de Geest
Schriftlezing: Jesaja 35
Tekst: Jesaja 35: 6b en 7
1. Een woestijn
2. Komt tot leven
08-09-2019
Voorganger: Ds C. van Ruitenburg
Thema: de Hogepriester
Schriftlezing: Exodus 28: 1-30
Tekst: Exodus 28: 29
1. Zijn uiterlijk
2. Zijn borstlap
3. Zijn edelstenen
4. Zijn werk
08-09-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gods onveranderlijke trouw
Schriftlezing: Jesaja 49: 1-17
Tekst: Jesaja 49: 14-16
1. Deze trouw wordt betwijfeld
2. Deze trouw wordt bevestigd
01-09-2019
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Baruch de zoon van Nerija
Schriftlezing: Jeremia 45
Tekst: Jeremia 45 : 5
1. Baruch door de HEERE bij name genoemd.
2. Baruch door de HEERE nadrukkelijk terecht gewezen.
3. Baruch door de HEERE troostvol bemoedigd.
01-09-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Het geheim van de verkiezing
Schriftlezing: Handelingen 13:26-52
1. daardoor wordt vijandschap opgeroepen
2. daarin ligt de mogelijkheid van zaligworden
3. daarin ligt de vastheid van de kerk
25-08-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gesprek tussen Jezus en de vader van een zieke jongen
Schriftlezing: Markus 9:14-29
Tekst: Markus 9:17-25
1. Vader: Meester, mijn zoon heeft een stomme geest (17)
2. Jezus: Breng hem tot Mij (19)
3. Vader: Zo Gij iets kunt, ontferm U... (22)
4. Jezus: Zo gij kunt geloven... (23)
5. Vader: Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp
25-08-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Het aannemen van Jezus, de Zoon van God
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
1. Waarom en waardoor namen zij de Heere Jezus aan?
2. Wat is dat precies, Jezus aannemen?
3. Wat verandert er als we Jezus mogen aannemen?
18-08-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De zorgende Herder
Schriftlezing: Psalm 23 en Johannes 10:11-21
Tekst: Psalm 23:5b
1. Genezende zalf.
2. Overlopende beker.
18-08-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schat in de akker
Schriftlezing: Mattheus 13:44-58
Tekst: Mattheus 13:44
1. De verborgen schat
2. De eerlijke vinder
3. De gelukkige koper
11-08-2019
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De drieledige boodschap van Paulus
Schriftlezing: Handelingen 17 : 22-34
Tekst: Handelingen 17: 30-31
1. Gods geduld in het verleden.
2. Gods bevel in het heden.
3. Gods oordeel in de toekomst.
11-08-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De heerlijkheid van Christus onthuld op de bruiloft in Kana
Schriftlezing: Johannes 2 : 1-11
1. Als gast
2. Als Zoon van Zijn hemelse Vader
3. Als Reiniger van zondaars
4. Als Bruidegom van Zijn Kerk
04-08-2019
Voorganger: Ds. M. Joosse
Thema: De prediking van Christus
Schriftlezing: 2 Korinthe 2
Tekst: 2 Korinthe 2: 14 – 16
1. In de triomfgang van Christus (vs. 14a)
2. In de triomfgeur van Christus (vs. 14b – 16a)
3. In de triomf Geest van Christus (vs. 16b en hoofdstuk 3: 5-6)
04-08-2019
Voorganger: Lesdienst ( R.M. M'Cheyne )
Thema: Christus is een onveranderlijke Zaligmaker
Schriftlezing: Hebreeën 13: 1 - 21
Tekst: Hebreeën 13: 8
28-07-2019
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus n.a.v. de genezing van de kreupele man
Schriftlezing: Handelingen 3 : 12 - 26
Tekst: Handelingen 3 : 17-19
1. Genezing - Volmaakte gezondheid gegeven.
2. Onwetendheid - door onwetendheid hebt u dit gedaan.
3. Bekering - betert u en bekeert u.
4. Vergeving - opdat uw zonden uitgewist worden.
5. Verkwikking - als de tijden van d
28-07-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De profeet Elia aan de beek Krith
Schriftlezing: 1 Koningen 17 : 1 - 15
Tekst: 1 Koningen 17 : 2-7
1. Een moeilijke opdracht.
2. Een bijzondere belofte.
3. Stille gehoorzaamheid.
4. Hemels onderwijs.
21-07-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Gods spreken tot Israël
Schriftlezing: Exodus 25:10 t/m 22
Tekst: Ex 25:22a
1. de plaats van waar Hij spreekt
2. het verzoendeksel van waarop Hij spreekt
3. het hart waarin Hij spreekt
21-07-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus na de genezing van de kreupele man
Schriftlezing: Handelingen 3:1-16
Tekst: Handelingen 3:12-16
1. De verloochening van de Messias (13)
2. De dood van de Vorst des Levens (15)
3. Het geloof in de naam van Jezus(16)
14-07-2019
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: De genezing te Gadara
Schriftlezing: Markus 5:1-20
Tekst: Markus 5:8
1. Sterke tegenstand
2. Volkomen overwinning
3. Hartelijk verlangen
14-07-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: De hemel
Schriftlezing: Psalm 16: 5-11 en Mattheüs 7: 13-29
Tekst: Psalm 16: 11
1. Waar is de hemel?
2. Wat is de hemel?
3. Wat doen ze in de hemel?
4. Hoe kom ik in de hemel?
07-07-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Het reislied van de pelgrim naar Sion
Schriftlezing: Psalm 84
Tekst: Psalm 84:12
1. Wat de pelgrim aan zijn God heeft
2. Wat de pelgrim van zijn God ontvangt
07-07-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Ananias en Saffira
Schriftlezing: Handelingen 4:32-5:11
Tekst: Handelingen 5:3-5
1. Duivelse huichelarij
2. Goddelijke tuchtoefening
02-07-2019
Voorganger: Ds W. Harinck Uitzenddienst Familie Baan Gergem Utrecht
30-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Opnieuw de schapen en de Goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10:22-42
Tekst: Johannes 10:28
1. Levende schapen
2. Bewaarde schapen
30-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De schapen en de Goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10:14-27
Tekst: Johannes 10:27b
1. Gekende schapen
2. Volgende schapen
27-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een zekere belofte
Schriftlezing: Johannes 6 : 27 - 40
Tekst: Johannes 6 : 37
1. Voor de Heere Jezus.
2. Voor ons
26-05-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gezien van Jakobus
Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-26
Tekst: 1 Kor. 15: 7a: Daarna is Hij gezien van Jakobus...
1. Zijn afkomst
2. Zijn ongeloof
3. Zijn bekering
26-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het geluk van de gezaligden in de hemel
Schriftlezing: Openb. 22 : 1 – 21
Tekst: Openb. 22: 3 en 4 Deze gezaligden:
1. Zijn verlost door God;
2. Wonen bij God;
3. Buigen voor God;
4. Verlustigen zich in God.