DatumOmschrijving
24-03-2019
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Het zondoffer
Schriftlezing: Leviticus 4:22-35
Tekst: Leviticus 4:27-31
1. De instelling
2. De aanleiding
3. Het offer
4. De toepassing
24-03-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De liefde van de Meester
Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 17
Tekst: Johannes 13 : 1 – 17
1. Blijft
2. Wordt geweigerd
3. Buigt
4. Wordt niet begrepen
5. Vraagt om navolging
23-03-2019
Zendingsavond fam. Korpel en fam. Seppenwolde
17-03-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het voorbeeld van Christus’ lijden
Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-25
Tekst: 1 Petrus 2:21-23
1. Hij gaat voor op de weg
2. Wij volgen Zijn voetstappen na
3. Hij geeft Zich over aan God
17-03-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Ziet uw Koning
Schriftlezing: Johannes 19:1-16
Tekst: Johannes 19:14
13-03-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De muur en het paslood
Schriftlezing: Amos 7:1t/m17 en 9:11t/m15
Tekst: Amos 7:7 - 9
1. een rechte muur
2. een scheve muur
3. een nieuwe muur
13-03-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Gebedsonderwijs van Jezus
Schriftlezing: Lukas 11:1-13
Tekst: Lukas 11: 9-10
1. Drie overwegingen over het gebed
2. Drie aansporingen tot het gebed
3. Drie beloften op het gebed
10-03-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De noodzaak van het kruis
Schriftlezing: Joh. 12:20-33
Tekst: Joh. 12:32
1. De verhoging van Christus
2. De trekkracht van het kruisevangelie
10-03-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. Driessen )
Thema: Jezus’ worsteling in Gethsémané
Schriftlezing: Mattheüs 26: 36-56
Tekst: Mattheüs 26 : 38-39 We zien Hem als:
1. De lijdende Borg
2. De biddende Hogepriester
3. De overwinnende Zaligmaker
04-03-2019
Rouwdienst mw Venema
03-03-2019
Voorganger: Ds S. Maljaars
Thema: Jezus als het Licht der wereld
Schriftlezing: Johannes 8:1-20
Tekst: Johannes 8:12
1. Het wijzen op dit Licht (12a)
2. Het delen in dit Licht (12b)
03-03-2019
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De eerste lijdensaankondiging van de Heere Jezus Christus
Schriftlezing: Mattheüs 16 : 13-28
Tekst: Mattheüs 16 : 21-23
1. De inhoud van dit lijden
2. De bestrijding van dit lijden
3. De handhaving van dit lijden
24-02-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds L. Huisman )
Thema: Redding door het gebrachte offer?
Schriftlezing: 2 Koningen 3 : 1-20
Tekst: 2 Koningen 3: 16, 17 en 20
1. Eigen weg gegaan
2. De weg van de profeet gevraagd
3. Gods weg ontvangen
24-02-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Kinderen verkondigen Gods lof
Schriftlezing: Psalm 8 en Hebr. 2:1-10
Tekst: Psalm 8:3
17-02-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Zoon van God wordt mens
Schriftlezing: Titus 2:11-3:8
Tekst: NGB artikel 18
1. De trouw van de Vader
2. De liefde van de Zoon
3. De kracht van de Geest
17-02-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.J. van Eckeveld )
Thema: De Heere ontfermt Zich over schuldigen
Schriftlezing: Hoséa 5 : 1 - 6 : 3
Tekst: Hoséa 5 : 15b
1. Hun benauwdheid tegenover de Heere
2. Hun zoeken van de Heere
15-02-2019
Rouwdienst Mw. R. Rijneveld-van der Linden
14-02-2019
Rouwdienst dhr M.J. Wisse
10-02-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een schat in de akker
Schriftlezing: Mattheus 13: 44-58 en Filippenzen 3: 1-14
Tekst: Mattheus 13 vers 44 1) Verborgen 2) Gevonden 3) Gekocht
10-02-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Jezus’ heerlijkheid
Schriftlezing: Johannes 1 : 46 - 2 : 11
Tekst: Johannes 2 : 11 Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.
1. Die was verborgen
2. Die wordt geopenbaard
3. Die leidt tot (meer) geloof
03-02-2019
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Jezus in de woestijn
Schriftlezing: Markus 1:1-13
Tekst: Markus 1 : 12-13
1. Zeer verrassend
2. Blijkt noodzakelijk
3. Openbaart Gods genade
03-02-2019
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Volg Mij, de boodschap van Christus voor zondaren
Schriftlezing: Lukas 5:27-39
Tekst: Lukas 5:27 "En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij."
1. Christus roept
2. Christus vernieuwt
3. Christus onderwijst
27-01-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Johannes de Doper in de gevangenis
Schriftlezing: Matth 11:1 t/m 19
Tekst: Matth 11:2 t/m 6
1. de vraag van Johannes
2. het antwoord van Jezus
3. de les voor ons
20-01-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De discipel Filippus:
Schriftlezing: Johannes 1: 29-52
Tekst: Johannes 1: 44-46
1. Zijn woonplaats
2. Zijn levensvraag
3. Zijn volgen
4. Zijn belijdenis
20-01-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Onverhoorde gebeden
Schriftlezing: Numeri 20:1-13
Tekst: Deuteronomium 3 : 23-26
1. De inhoud van Mozes' gebed
2. De afwijzing van God
3. De aanvaarding door Mozes
13-01-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: God neemt de tranen weg:
Schriftlezing: Openbaring 21 : 1 - 14
Tekst: Openbaring 21: 4a En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
1. In dit leven gedeeltelijk
2. Na dit leven volkomen
13-01-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: God waakt over Zijn Zoon
Schriftlezing: Matth. 2:13-23
Tekst: Matth. 2:13-15
1. De opdracht van God
2. De vlucht naar Egypte
3. De vervulling van de profetie
06-01-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Geroepen om te dienen
Schriftlezing: Johannes 1: 35-52
Tekst: Johannes 1:41-43a
1. Door Jezus gevonden
2. Tot Jezus gebracht
06-01-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds M. Golverdingen )
Thema: De Schuilplaats van de Allerhoogste
Schriftlezing: Spreuken 18
Tekst: Spreuken 18:10
1. De sterkte van deze Schuilplaats
2. De vluchteling naar deze Schuilplaats
3. De bescherming in deze Schuilplaats
01-01-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De waarachtige en getrouwe getuige
Schriftlezing: Psalm 91
Tekst: Openbaring 3:14
31-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere blijft Dezelfde
Schriftlezing: Psalm 102
Tekst: Psalm 102:26-29
1. Onze vergankelijkheid
2. Gods trouw
3. De toekomst van Gods Koninkrijk
30-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
Schriftlezing: Matth. 21:33-46
Tekst: Matth. 21:37a
1. Het verhaal in de gelijkenis
2. De toepassing van de gelijkenis
3. De geliefde zoon in de gelijkenis
30-12-2018
Voorganger: Leesdienst ( C.H. Spurgeon )
Thema: De liefde van God komt openbaar in Zijn eniggeboren Zoon
Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 21
Tekst: Johannes 3: 16
1. de goddelijke Gave
2. het goddelijke heilsplan
3. de goddelijke keuze
4. de verlossing
26-12-2018
Kinderkerstviering
25-12-2018
Voorganger: Ds C. van Ruitenburg
Thema: De geslachtsrekening van Jezus Christus
Schriftlezing: Mattheus 1
Tekst: Mattheus 1: 1
1. één afkomst
2. één Naam
3. één zondaar
4. één Weg
25-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het kerstfeest geeft grote blijdschap
Schriftlezing: Lukas 2:1-20
Tekst: Lukas 2:10-11 Wat we tegenkomen zijn: de herders, die de boodschap horen, de engel die de boodschap verkondigd en de Zaligmaker Die geboren is
23-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Verlosser wordt beloofd
Schriftlezing: Genesis 3:1-20
Tekst: NGB artikel 17
1. God zoekt de gevallen mens op
2. Hij troost hem met de belofte van Zijn Zoon
3. Hij maakt hem voor eeuwig gelukkig
23-12-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Christus de Hoorn van zaligheid
Schriftlezing: Lukas 1:67 t/m 80
Tekst: Lukas 1:69
1. Het oprichten van die Hoorn
2. De kracht van die Hoorn
3. De zaligheid van die Hoorn
16-12-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds P. van Ruitenburg )
Thema: Het adventsgebed van David
Schriftlezing: 2 Sam. 7
Tekst: 2 Sam. 7:25
1. Het woord wordt gesproken
2. Het woord wordt afgebeden
3. Het woord wordt vervuld
16-12-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Waar is het lam?
Schriftlezing: Genesis 22:1-19
Tekst: Genesis 22: 7-8:
1. Abrahams lam
2. Gods Lam
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Maria bezingt Gods lof
Schriftlezing: 1 Samuel 2:1-10 en Lukas 1:46-56
Tekst: Lukas 1:46-47
1. Het bijbels gehalte van haar lofprijzing
2. De reden van haar lofprijzing
3. De vorm van haar lofprijzing
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een lied vol adventsverwachting
Schriftlezing: Jesaja 25
Tekst: Jesaja 25:6-9
06-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De aankondiging van Jezus geboorte
Schriftlezing: Lukas 1 : 5 - 25
Tekst: Lukas 1 : 31
1. De boodschap van Gabriel.
2. De naam van Jezus.
3. Het antwoord van Maria.
02-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De komst van Immanuël
Schriftlezing: Jesaja 7:10-14 en Matth. 1:18-25
Tekst: Matth. 1:23
1. De verwarring bij Jozef
2. De vervulling van de profetie
02-12-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De ontmoeting van Maria en Elisabet
Schriftlezing: Lucas 1: 26-45
Tekst: Lucas 1 : 39-45
1. De aanleiding tot deze ontmoeting
2. Het geheim van deze ontmoeting
3. Elisabets lofzang bij deze ontmoeting
14-10-2018
Voorganger: Ds A.T. Vergunst
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50 : 15 - 26
1. Het belang van verzoening.
2. De weg van verzoening.