Orde van dienst als een predikant voorgaat

0. Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst.

1. Votum
Onze hulp is in de Naam van de HEERE Die de hemel en de aarde geschapen heeft, Die trouw houdt en Die eeuwig leeft en Die nooit laat varen het werk dat Zijn Goddelijke hand begon.

Groet
Genade zij u en vrede van God de Vader,
en van Jezus Christus de Heere,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.

Of: Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komen zal,
en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn,
en van Jezus Christus Die de getrouwe Getuige is,
de Eerstgeborene uit de doden en de Overste van alle koningen der aarde.
Amen.

2. Zingen van een of meer psalmverzen

3. Lezing van de Wet van de HEERE (’s morgens)
Lezing van de Twaalf Artikelen van het geloof (’s middags)

4. Zingen van een psalmvers

5. Lezing van een gedeelte uit de Bijbel (Schriftlezing)

6. Gebed

7. Collecteren voor diaconie en kerk (resp. 1 en 2 collectes)

(tijdelijke maatregel: aan het einde van de dienst bij de uitgang worden alle collecten gehouden)

Zingen van een of meer psalmverzen

8. Prediking
De preek wordt twee keer onderbroken door het zingen van een of meer psalmverzen

9. Dankgebed

10. Zingen van een of meer psalmverzen

11. Zegen
De genade van onze Heere Jezus Christus
en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij en blijve met u allen.
Amen

Of: De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd, meestal voor rente en aflossing.

(tijdelijke maatregel: alle collecten zijn bij de uitgang)

Orde van dienst bij een leesdienst

1. Votum
Onze hulp is in de Naam van de HEERE Die de hemel en de aarde geschapen heeft, Die trouw houdt en Die eeuwig leeft en Die nooit laat varen het werk dat Zijn Goddelijke hand begon.

2. Zingen van een of meer psalmverzen

3. Lezing van de Wet van de HEERE (’s morgens)
Lezing van de Twaalf Artikelen van het geloof (’s middags)

4. Zingen van een psalmvers

5. Lezing van een gedeelte uit de Bijbel (Schriftlezing)

6. Gebed

7. Collecteren voor diaconie en kerk (resp. 1 en 2 collectes)
(tijdelijke maatregel: aan het einde van de dienst bij de uitgang worden alle collecten gehouden)

8. Prediking
De preek wordt twee keer onderbroken door het zingen van een of meer psalmverzen

9. Dankgebed

10. Zingen van een of meer psalmverzen

11. Zegenbede
O Vader, dat Uw liefde ons blijk’,
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk,
O Geest, zend uwe troost ons neer,
Drieenige God, U zij al de eer.
Amen.

Bij de uitgang wordt nog een keer gecollecteerd, meestal voor rente en aflossing.

(tijdelijke maatregel: alle collecten zijn bij de uitgang)

De Apostolische Geloofsbelijdenis / de twaalf Artikelen des geloofs

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

5. ten derden dage wederom opgestaan uit de doden:

6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest;

9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,

10. vergeving van de zonden;

11. wederopstanding van het vlees;

12. en een eeuwig leven.