Saulus van Tarsen

“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij” (Hand. 9:4b).

“Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand. 9:6m)

Saulus was een jonge man, een farizeeër, uit Joodse ouders geboren in Klein Azië. Streng opgevoed en al jong onderwezen in de school van de rabbijnen. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliël en was goed onderwezen in de wet van Mozes. Zijn godsdienst was zijn lust en zijn leven en hij dacht dat hij God daarmee een dienst bewees. Wat een vergissing! Lees meer

Het laatste der dagen

‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God …’ (Hand. 2:17a)

Wij leven in een heel bijzondere tijd, ‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’ (Hand. 2:17a). Deze tijdsaanduiding ‘het laatste der dagen’ komen we op veel plaatsen tegen in de Bijbel. Volgens de profeten is dat de tijd, die vooraf zou gaan aan de voleinding van de wereld. De eindtijd dus. De periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn tweede komst. De laatste heilsperiode die voortduren zal totdat de tijd overgaat in de eeuwigheid en de Heere God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal scheppen, waar Hij eeuwig zal samen zijn met Zijn volk.  Lees meer