Verblijd zijn met de blijden

‘En de tijd van Elizabeth werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen (familieleden) hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd’ (Lukas 1:57-58). Lees meer

Training in Godsvrucht

‘… oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven’ (1 Tim.4:7b-8). Lees meer

Het profetische woord

“En wij hebben het profetische Woord…”  (2 Petr.1:19a)

Wij kennen allemaal wel die drie bekende kleine zinnetjes, die bij iedere Reformatieherdenking uitgesproken worden. Sola gratia (uit genade alleen), sola fide (door het geloof alleen) en sola Scriptura (de Schrift alleen). Lees meer

De hemelkoepel van Gods goedertierenheid

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. (Psalm 103:11)

Hoe vaak hoor je niet dat een kennis of familielid plotseling is overleden. Je denkt: dat had ook mij kunnen treffen. En waar was ik dan geweest? Wat is ons leven toch broos.

Psalm 103 zegt: ons leven is zo broos als het gras, als een bloem op het veld (vers 15-16). De schitterende bladertooi van de bomen in de herfst valt af. En dat vallend blad zegt ons: alles gaat voorbij. Onze kracht en bevalligheid, onze wijsheid en kundige prestaties. We zijn als een bloem, die vandaag bloeit en morgen is verdord. Maar één ding blijft en dat is Gods goedertierenheid (vers 17). De vastheid van Gods trouwverbond. Wat een tegenstelling tussen onze vergankelijkheid en Gods eeuwige vastheid. Lees meer

Open vensters

“Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden ’s daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had” (Dan. 6:11). Lees meer

De God van het Verbond

“Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht” (Psalm 72:5)

David is gekomen aan het eind van zijn leven. Veertig jaar heeft hij geregeerd. Hij heeft een veelbewogen leven gehad. Door alle oorlogen, die hij gevoerd heeft, is zijn rijk uitgebreid. Maar als zijn leven nu ten einde is, wijst hij Salomo aan als zijn troonopvolger. Voor hem maakt hij het lied van deze Psalm. Zijn geestesoog staat helder gericht op de toekomst. Hij ziet hoe Salomo de ‘ellendigen van het volk’ zal richten (vers 4) en de ‘nooddruftigen’ zal verlossen. Lees meer

Saulus bidt

‘Want zie, hij bidt’ (Hand. 9:11 slot)

Saulus van Tarsen is door de Heere gearresteerd op weg naar Damascus. ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’ zo sprak Jezus vanuit de hemel. Als een gebroken man heeft Saulus gevraagd: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Hij beeft voor Gods hoge majesteit en de Heere moet nu maar voortaan de dienst uitmaken in zijn leven. Hij dacht dat hij de Heere behaagde met het vervolgen van de christenen. Maar Jezus vereenzelvigt Zich met Zijn gemeente. En Jezus leeft! Lees meer

Saulus van Tarsen

“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij” (Hand. 9:4b).

“Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand. 9:6m)

Saulus was een jonge man, een farizeeër, uit Joodse ouders geboren in Klein Azië. Streng opgevoed en al jong onderwezen in de school van de rabbijnen. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliël en was goed onderwezen in de wet van Mozes. Zijn godsdienst was zijn lust en zijn leven en hij dacht dat hij God daarmee een dienst bewees. Wat een vergissing! Lees meer

Het laatste der dagen

‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God …’ (Hand. 2:17a)

Wij leven in een heel bijzondere tijd, ‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’ (Hand. 2:17a). Deze tijdsaanduiding ‘het laatste der dagen’ komen we op veel plaatsen tegen in de Bijbel. Volgens de profeten is dat de tijd, die vooraf zou gaan aan de voleinding van de wereld. De eindtijd dus. De periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn tweede komst. De laatste heilsperiode die voortduren zal totdat de tijd overgaat in de eeuwigheid en de Heere God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal scheppen, waar Hij eeuwig zal samen zijn met Zijn volk.  Lees meer

Het kroningsfeest van Christus

  “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…” (Hebr. 2:9a)

Op Hemelvaartsdag is de Heere Jezus met lichaam en ziel vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel. Weet u waarom? Om plaats te bereiden voor mensen, die zo veel zonden hebben dat ze niet in de hemel thuis horen. Is er dan zo weinig plaats in de hemel? Nee, daar gaat het niet om, maar de Heere Jezus zegt dat Hij heengaat om te lijden en te sterven aan het kruis en zo een plaats in de hemel te verdienen. Lees meer