Het kroningsfeest van Christus

  “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…” (Hebr. 2:9a)

Op Hemelvaartsdag is de Heere Jezus met lichaam en ziel vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel. Weet u waarom? Om plaats te bereiden voor mensen, die zo veel zonden hebben dat ze niet in de hemel thuis horen. Is er dan zo weinig plaats in de hemel? Nee, daar gaat het niet om, maar de Heere Jezus zegt dat Hij heengaat om te lijden en te sterven aan het kruis en zo een plaats in de hemel te verdienen.

Zo ging de Hogepriester in het Oude Testament het Heilige der Heiligen binnen om verzoening en voorbede te doen. Zo is Jezus met Zijn volbrachte werk (offer) de hemel binnen gegaan. En zo verdiende Hij niet alleen een plaats in de hemel, maar door Zijn Heilige Geest wil Hij ook plaatsmaken voor de hemel in ons hart. Dan zie je dat je helemaal geen recht hebt op die plaats. En dat je zonder Jezus eeuwig buiten moet blijven. Maar Hij schenkt vergeving en zorgt ervoor dat je naar Hem verlangt. Dan krijg je heimwee naar de hemel. En als je sterft mag je ziel alvast naar Hem toe. Wat is dat rijk! Jezus heeft de hemel geopend die wij door onze zonden gesloten hadden.

De hemelvaart van de Heere Jezus Christus wordt wel genoemd het kroningsfeest van Christus. Nadat Hij in Zijn vernedering de zaligheid van Zijn kerk heeft verdiend en de overwinning op de duivel en de dood heeft behaald, heeft Hij als de grote Overwinnaar bij Zijn binnenkomst in de hemel de kroon ontvangen. Niet een verderfelijke lauwerkrans van lauriertakken, ook geen kroon van zilver of goud met diamanten bezet, maar een kroon die bestond uit eer en heerlijkheid!

Zo beziet de apostel in Hebreeënbrief de hemelvaart niet vanuit het aardse gezichtspunt, zoals de discipelen op de Olijfberg Hem zagen heenvaren, maar vanuit hemels gezichtspunt: “Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond”. Droeg Hij op aarde, toen Hij de zaligheid moest verwerven de doornenkroon, bij Zijn thuiskomst in de hemel, bij Zijn inhuldiging kreeg deze Koning de eerkroon.

De Hebreeën werden om de naam van Jezus wreed vervolgd. En toch… door het geloof richten ze hun

blik op de gekroonde Koning. En ze geloofden tot hun vertroosting: nog even en dan zullen we delen in Zijn heerlijkheid. Daarom laten we de moed niet zakken. We zien Jezus en dat is nu voor ons genoeg. Voor u ook? Beseffen we de troost die er ligt in deze woorden?

De apostel houdt zijn lezers voor: Zie toch niet steeds op al dat lijden en onvolmaakte in uw leven. Zie op Jezus in Zijn heerlijkheid! Daarin ligt de kracht voor het geloof. Dat we Jezus zien in Zijn heerlijkheid aan de rechterhand van de majesteit van God. Dat is de hoofdgedachte in heel de Hebreeënbrief: Jezus heeft voor ons geleden, Hij baande als de overste Leidsman de weg naar de heerlijkheid. Hij helpt ons en heeft medelijden met ons. Hij is met heerlijkheid gekroond. Op Hem moeten we zien.

Dat is de beste medicijn tegen al onze zwakheid en zonde, in alle moeilijke vragen en teleurstellingen, in alle angst en dreiging vanuit de gebroken schepping, in ziekte, zorg en aanvechting die op ons afkomt. Zo oefent Hij het geloof. Hij beproeft en loutert door het lijden. De kerk gaat nu door de hitte van de vervolging heen en onder het kruis door. Wij zien nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft de overwinning al behaald op alle machten en tegenkrachten.

Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Een koning regeert. Dat koningschap van Christus is wel verborgen, maar niet minder werkelijk. Hij regeert als de Gekruisigde vanaf de troon. Daarom wordt Zijn kruislijden direct genoemd voorafgaand aan Zijn eerkroon. De heerlijkheid van Gods kerk staat nog uit. Het is geen open einde, want de glorie komt, maar we zijn nu gemeente onder het kruis. En dat betekent lijden en aanvechting. Maar alle vijanden worden straks definitief uitgeschakeld.

Als de gekroonde Kruiskoning zorgt Hij ervoor dat Gods genade ten goede komt aan een ieder die in Hem gelooft. Wat is deze Koning het waard dat we Hem dienen en ons aan Hem toevertrouwen. Wat een voorrecht om voor eeuwig bij Hem te horen. Mag u Hem zo kennen en dienen? Wat een Koning!

Wat zijn Gods kinderen toch gelukkig! Misschien wordt u gesmaad of gelasterd. Wees toch maar kruisdrager. Straks komt de kroon. Buig uw knie voor de verheerlijkte Christus in de hemel. Leef met de erfenis in zicht. Dan worden zoveel dingen betrekkelijk. Alles komt in eeuwigheidsperspectief te staan.

Hemelvaart betekent: De hemel is nu vol van priesterlijke liefde. Ziet u de rijkdom van hemelvaart? Als u in deze Christus uw leven hebt leren vinden, ligt uw burgerrecht in de hemel. Dan mag u het anker van uw hoop uitwerpen in het binnenste heiligdom. De apostel zegt zelfs: We zijn met Hem gezet in de hemel. Samen met Hem, als hun Hoofd, zijn Gods kinderen verbonden door ’t geloof met Zijn machtige overwinning. Wat een zekerheid van de komende heerlijkheid.

Kunt u dat begrijpen? Wij zijn mensen, die de hemel verzondigd hebben. Hoe zouden wij onze bevuilde voeten ooit zetten op de reine straten van het Nieuwe Jeruzalem? Die weg is afgesneden van onze kant. Bent u daarvan doordrongen? Anders schatten we dit Evangelie niet op juiste waarde.

Op de Olijfberg staan we onder een geopende hemel. Daar zingt alles van Gods genade. Wijds is de blik. Heel de wereld komt in zicht. In de discipelen staat daar de Kerk van alle tijden en plaatsen in deze wereld als het door God gezegende volk. Bruidskerk en kruiskerk, bestemd om voor eeuwig bij de Bruidegom te zijn.

Vanuit de doorboorde handen van Christus ontvangen we niet alleen de vrede van de verzoening met God, maar ook de heerlijke opdracht om te getuigen. Vanuit Jezus’ handen daalt de Geest van Pinksteren neer en Hij maakt vrijmoedig om in Jezus’ Naam Gods heil te prediken in de gehele wereld. Nog steeds hebben miljoenen mensen niet gehoord van die Ene Naam. Ze wankelen ten dode. Jezus sprak: Gij zult Mijn getuigen zijn.

De gemeente onder het kruis wordt straks met heerlijkheid gekroond. Dan wordt het geloof verwisseld voor aanschouwen. Dan zullen we Jezus zien in Zijn weergaloze schoonheid en de schepping in zijn eeuwige lentebloei. Maar Jezus zal in het middelpunt staan en we zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht.

Ds. C.G. Vreugdenhil