Jezus’ verbazing en angst

En Hij… begon verbaasd en zeer beangst te worden (Mark. 14:33)

Als we ergens zien hoe zwaar het lijden voor Christus is geweest, dan is het wel in de hof van Getsémané. Samen met zijn discipelen is Hij deze tuin binnen gegaan. Het eigenlijke lijden komt nu snel dichterbij. Nog enkele uren en Hij wordt gevangen genomen. Juist nu, op de drempel van het kruislijden, komt de verschrikking van wat Hem te wachten staat in alle hevigheid op Hem af. Hij zal volstrekt verlaten worden, niet alleen door Zijn discipelen, maar ook door Zijn Vader. Lees meer