In Eeuwigheid Dezelfde

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8).

Zie hier een kenmerk van het ware en zaligmakende geloof. Het is een geloof dat op Jezus ziet als steeds Dezelfde, en ontdekt dat Hij onveranderlijk Dezelfde is, telkens als het opnieuw werkzaam met Hem wordt. Ook al sluit Hij misschien soms de deur voor u toe, om u te beproeven, te kastijden of te verootmoedigen, toch, als Hij de deur opendoet en u bij Zich binnenlaat, ontdekt u altijd dat Hij dezelfde Jezus is, bevindt u dat Zijn woord hetzelfde is, Zijn liefde dezelfde, Zijn verbond hetzelfde, dat Zijn beloften dezelfde zijn, dat Zijn bloed hetzelfde is in zijn kracht en werking, Zijn gerechtigheid altijd dezelfde om u aan te nemen, dat Zijn volheid aldoor dezelfde is om u te voeden, Zijn beminnelijkheid eeuwig dezelfde is om uw hart voor Hem te vertederen en Zijn stralend licht altijd hetzelfde is om de heerlijkheid van God te tonen. En hier is de troost die het geloof heeft, te midden van alle vrees en moedeloosheid: Hij is God en verandert niet, daarom ben u niet verteerd.

Hij is Dezelfde, gisteren, heden en in der eeuwigheid. Bezit u dit geloof? Zeker, hoe meer u leeft in vertrouwen op Zijn onveranderlijkheid, des te onveranderlijker en onbeweeglijker zult u zijn: ‘Die op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid (Psalm 125:1). Het is een vast vertrouwen en dat houdt hier stand.

Kortom, hier is een fundament voor het geloof en de hoop van alle zondaars die dit Evangelie horen, en verlost mochten worden van de toorn van Hem Die leeft tot in alle eeuwigheid; die graag gezegend zouden willen worden, voor eeuwig gelukkig in Hem. O, kom tot Hem voor u deze plaats verlaat. Hij is de beste Partij waarover u ooit hebt horen spreken, voor tijd en eeuwigheid; elk woord in de tekst is een argument en een bemoediging om te komen tot Hem.

Hij is Jezus, Zaligmaker, Hij is in staat om u te bevrijden van uw zonden en van de toekomende toorn. En deze Naam Jezus houdt een antwoord in op alle bezwaren die u naar voren kunt brengen door ongeloof, door uw zondigheid, schuldigheid, doodsheid, dwaasheid of wat u ook maar in de weg staat. Als u van al dit kwaad verlost wilt worden: Jezus wordt u aangeboden!

Bedenk dat Hij Christus is, door God gezalfd om te verlossen; Hij heeft de volmacht van Zijn Vader. Hij komt in de Naam en op gezag van Zijn Vader. God, de Vader, heeft Hem verzegeld. Hij is Jezus Christus, Dezelfde; Hij is onveranderlijk en standvastig. U bent aan veel veranderingen onderhevig; het zijn veel zondige veranderingen, altijd ten kwade, en de laatste verandering, door de dood, is aanstaande. Zou u geborgen willen zijn in een onveranderlijke Zaligmaker, gevestigd willen zijn op een onwankelbare Rots? O mensen, Die is hier!
Hij is Dezelfde, gisteren, Dezelfde van eeuwigheid, van eeuwigheid gesteld (Spr. 8:23), Dezelfde vanaf het begin van de tijd, het Lam ‘Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld’ (Openb. 13:8), dezelfde Jezus Die onmiddellijk na de val werd beloofd, dezelfde Jezus Die in de volheid van de tijd onze natuur heeft aangenomen, Die geworden is uit een vrouw, geworden onder de wet, dezelfde Jezus Christus Die stierf in Jeruzalem, weer opstond en ten hemel voer, dezelfde Jezus Die het Voorwerp van het geloof was van alle heiligen in het Oude en Nieuwe Testament. Hij is niet alleen gisteren Dezelfde, maar ook heden Dezelfde. En daarom: ‘Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet’. Zijn dagen zijn zonder einde, maar u hebt geen dag dan alleen deze waar u mee te maken hebt, ja, geen uur dan dit waarvan u nu beseft hebt, niet eens een moment, niet eens deze tijd – slechts het nu van dit ogenblik: ‘Nu is het de welaangename tijd’. De dag van gisteren is voor u voorgoed voorbij, en de dag daalt: ‘gij weet niet wat de dag baren zal’ (Spr. 27:1). Maar omdat Híj Dezelfde is Die Hij gisteren was, en omdat u morgen niet dezelfde zult zijn, nog in dezelfde omstandigheden, noch hetzelfde aanbod zult krijgen – daarom is het misschien nu of nooit.

Bedenk, dat Hij Dezelfde is in der eeuwigheid. En daarom: als u Hem vandaag aanneemt, zult u zich in eeuwigheid in Hem verblijden. U zult ontdekken dat Hij een eeuwige Vader en een onveranderlijke Vriend is. Hij zal Dezelfde voor u zijn Die Hij geweest is. Hij zal uw eeuwige Gerechtigheid zijn, uw eeuwige Kracht, uw eeuwig Licht, eeuwig Leven en eeuwig Al. Geen dood, oordeel of eeuwigheid zullen Hem doen veranderen. Geen verandering in uw levenslot of gesteldheid na dezen zal ooit Zijn gezindheid of Zijn liefde jegens u doen veranderen. U zult voor eeuwig gelukkig zijn, omdat Hij Dezelfde is, gisteren, heden en in der eeuwigheid. Moge de Heere u tot Zich trekken!

R. Erskine (1685-1752, predikant in Schotland)