Liefde en inwoning (slot)

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken” (Johannes 14:23.)

Op het kerstfeest kwam God naar deze wereld. God werd geopenbaard in het vlees. Op goede vrijdag gaf God Zijn Zoon om te sterven voor de zonde der wereld. Met Pasen wekte God de Heere Jezus Christus op uit de dood als de Eersteling van allen die ontslapen zijn. Op Hemelvaartsdag nam God Zijn heilig Kind Jezus op in Zijn heerlijkheid. En met Pinksteren kwam God in Christus wonen in de harten van Zijn discipelen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En door de Heilige Geest nemen God de Vader en de Zoon hun intrek in de harten van degenen die Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren. Jezus had beloofd: “Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken”.

De Heere God is niet tevreden met één kamertje in uw levens huis. Als Hij blijvend Zijn intrek neemt in ons leven dan wil Hij alles zien. Alles weten. Dan hebben we niets meer te verbergen. Dan zeg je niet: dit en dat is nog voor mezelf en dát kamertje krijgt de Heere God voor de inwoning. Geen sprake van. En weet u wat het mooie van deze belofte is? Nu zegt de Heere Jezus niet dat wij alles eerst op orde moeten hebben vóór dat Hij en Zijn Vader willen komen en woning willen maken. Hij zegt: wij zullen een woning een verblijf màken. Maken! Dat moet jij niet maken en ……als het dan klaar is: Heere, komt U erin! Nee, de Heere zegt: we komen en we nemen intrek bij hem. Hij doet het. Hij zorgt ervoor dat we opruimen wat weg moet. Jezus heeft toch gezegd: “Wie Mij liefheeft die bewaart Mijn geboden?” Dat geeft juist zo’n strijd in je leven. Of heb je daar geen last van? “Wie Mij liefheeft die bewaart Mijn geboden.” Juist dat geeft zo’n strijd dat de Vader en de Zoon door het werk van de Heilige Geest intrek nemen in ons leven. Als de Heilige Geest in ons komt wonen, komt er ook vrede met God en hoop op de heerlijkheid. Tegelijk brengt de Geest een stukje onrust en strijd in je leven. Want de Geest heet niet voor niets ‘heilig’. Als de drie-enige God ons zo nabijkomt in Zijn heiligheid dan kan het niet anders of dat levert wrijving op in je leven. Weet je wat je dan gaat beleven? Dat je een twee-mens bent. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil dat doe ik. Maar de Heere is sterker. De Geest werkt zo krachtig en genadig. Aan de ene kant leer je de verlossing en de aanneming tot kinderen, al die heerlijke, rijke weldaden als God in je hart komt; en aan de andere kant zeg je: Heere mijn leven is nog zo onvolmaakt. Soms mag je juichen en Hallelujah roepen: ‘Ik dank God door Jezus Christus onze Heere’ en soms ben je met Romeinen 8 aan het zuchten onder de gebrokenheid van deze schepping in deze bedeling. De Geest heiligt je leven. Want de zonde moet eruit!

Je hele manier van denken gaat op de schop. Dat is een heel ingrijpend vernieuwingsproces dat best moeizaam verloopt en dat komt niet door God, maar dat komt door ons. Dat komt door de weerstand in ons hart. Zoveel is er te overwinnen. Die tegenkrachten in ons leven zijn zo taai. Dat geeft strijd. We zijn nog niet waar we wezen moeten. Maar de Geest bereidt al die liefhebbers van het Woord voor op de heerlijkheid die komt als Jezus komt. En ons lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest. Dat staat in de Korinthe brief. Dus de inwoning van de Geest heeft ook gevolgen voor ons omgaan met de dingen om ons heen in het dagelijks leven. Hoe gaan we om met genotmiddelen zoals eten, drinken en seksualiteit? En het uitgaansleven? Heiliging vraagt concrete keuzes in ons leven. Dan groeit ook de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede enz.

“Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken.” De Vader en de Zoon en de Heilige Geest werken iedere dag verder aan die woning. Laten we dat beseffen, laten we dat geloven bij alles wat er gebeurt in ons leven en waar we het moeilijk mee hebben of waar we dankbaar voor zijn. Dan moet je bedenken: Hij is bezig, nog steeds bezig om woning te maken. En hoe weet je dan of de Geest in je woont? Dat merk je aan wat de Geest doet in je leven. Hij overtuigt van zonde. Hij leidt tot berouw. Dagelijks. En je buigt voor God aan het eind van de dag. Hij geeft zekerheid van de zaligheid. Hij geeft vrede en troost. Je krijgt ook blijdschap in het geloven. Als een arme zondaar in jezelf mag je de liefde van God ervaren. De liefde van de Vader en de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest. De drie-enige God, wonend in een mensenhart. Kun je het rijker bedenken?

“Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest.” De Vader is zo vlakbij en Hij laat ons telkens weer zien de rijkdom die we in Christus hebben; en we proeven Gods Vaderlijke liefde en trouw, zelfs als Hij ons kastijdt en beproeft. Dan moet je niet kijken op die slaande hand, maar dan moet je kijken op de Vaderliefde. Hij geeft Zijn nabijheid en troost in wegen van ziekte, verlies, verwarring, gebrokenheid, psychische-  en lichamelijke pijn. God blijft bezig om inwoning te maken in ons hart. De Bijbel verbindt die inwoning vaak met de liefde van Christus en tot Christus. Dan stemmen we in met Paulus in Romeinen 5:3-5: “Wij roemen dan ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest Die ons is gegeven.” De Geest verheerlijkt Christus en Hij draagt Christus binnen in je hart en Christus brengt alles mee. Vooral: liefde! Eeuwige liefde. De liefde van de Vader.

Lezer(es) wie woont er in uw/jouw hart? Ik kan het ook anders vragen: Waar ben je helemaal vol van? De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Die past het werk van Christus toe in mensenharten. Mag ik het heel eenvoudig vragen? Heb je Jezus lief? Heb je God lief? Bewaar je Zijn Woord? Is dat Woord je dierbaar geworden? Wat is Pinksteren toch rijk! Je wordt beheerst door de Heilige Geest. De drie-enige God die woont in het hart van een mens. Hoelang? Tot Hij zegt nu is Mijn woning in uw hart en uw leven klaar. Nu bent u gereed en bereid om in te gaan in de eeuwige woning! In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. En dan wordt het geloof verwisseld voor aanschouwen. Dan komt de volle zaligheid. Daar loopt het op uit. Dat woning maken hier in dit leven loopt uit op de eeuwige woning, op Openbaring 21: het nieuwe Jeruzalem. Ziet, de tabernakel van God is bij de mensen. En Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn en God zal bij hen en hun God zijn.

 

Ds. C. G. Vreugdenhil