Het laatste der dagen

‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God …’ (Hand. 2:17a)

Wij leven in een heel bijzondere tijd, ‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’ (Hand. 2:17a). Deze tijdsaanduiding ‘het laatste der dagen’ komen we op veel plaatsen tegen in de Bijbel. Volgens de profeten is dat de tijd, die vooraf zou gaan aan de voleinding van de wereld. De eindtijd dus. De periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn tweede komst. De laatste heilsperiode die voortduren zal totdat de tijd overgaat in de eeuwigheid en de Heere God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal scheppen, waar Hij eeuwig zal samen zijn met Zijn volk. 

In die periode van ‘het laatste der dagen’ leven we nu.

Het zijn de dagen van de Geest. De tijd waarin het volle heil geopenbaard is. Het is de dag van Gods genade. Ook de tijd waarin de beslissende eindstrijd gestreden zal worden. De profeten hebben daarover geprofeteerd en er naar verlangd. Het is dus schokkend nieuws als Petrus op de Pinksterdag zegt dat die tijd is aangebroken. Het Pinksterfeest luidt een totaal nieuwe tijd in. Nu gaat het gebeuren: de voleinding der eeuwen staat voor de deur. Wij zien nu, wat anderen niet hebben kunnen zien.

Dat roept enerzijds op tot uitbundige blijdschap. Er is niets meer verborgen met betrekking tot de ‘weg der zaligheid’. God heeft alles gedaan wat Hij moest doen. Christus is gekomen en de zaligheid is verworven. Gods toorn over de zonde is gestild en de dood is overwonnen. De hemel is geopend en de toekomst is voor Gods Kerk verzekerd. En de ‘Geest der aanneming tot kinderen’(Romeinen 8:15) is uitgestort om de verworven zaligheid toe te passen. De Geest is ook het onderpand op de komende erfenis. Maar die erfenis wordt niet verkregen voordat de laatste erfgenaam is toegebracht.

En dat heeft alles te maken met de betekenis van het heilsfeit van Pinksteren. Met Pinksteren komt er een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis. De Geest wordt uitgestort en krijgt een nieuw werkterrein: de hele wereld. Was het vroeger vooral Israël, nu komen ook de heidenen in het

vizier. Was het onder het Oude Testament druppelsgewijs, nu gaat het met volle stromen. Alle andere heilsfeiten zijn voltooid. Pinksteren heeft een ander karakter. Pinksteren is het feest dat doorgaat. Het is begonnen in Jeruzalem, maar het is nog steeds niet afgesloten. Het breidt zich uit over de hele wereld.

We leven nu in het tijdperk van de Geest, in het tijdperk van de zending. Dat blijkt ook uit het feit dat de apostelen worden toegerust om te spreken met andere talen. De volheid van de Geest brengt het Woord tot klinken.

Door de wereld gaat het Woord. Het begon in Jeruzalem en de ‘einden van de aarde’ worden in onze tijd bereikt. Het ‘laatste der dagen’ loopt spoedig ten einde.

Wereldwijd is de Geest bezig om de bruid voor Christus te werven uit alle volken. God heeft Zijn Geest uitgestort op alle vlees. De hele wereld ligt open voor het evangelie.

Toch is het laatste der dagen niet alleen een reden tot uitbundige blijdschap, het is tegelijkertijd een dag van ontroerende ernst. Na deze heilsperiode komt geen andere meer. Het is de laatste heilsperiode, de dag der zaligheid. Wie weet hoe spoedig de laatste dag komt. Nu in deze dagen valt de definitieve beslissing. Voelt u de ernst?

Voor uzelf, om tot geloof en bekering te komen, maar ook voor uw medemens, die God nog niet kent. Er is werk aan de winkel. Salomo zegt: ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt’ (Spreuken 23:11). Jezus zegt: ‘Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest … en gij zult Mijn getuigen zijn …’ (Hand. 1:8).

Wie als een verloren zondaar met al zijn schuld en zonde voor God heeft gebogen en zijn hart heeft mogen ophalen aan de vrede en vergeving door het bloed van de gekruisigde Zaligmaker, die gunt dat ook van harte aan anderen. Dan ga je getuigen van Gods genade. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. Je moet soms heel wat valse schaamte overwinnen, zeker als je geloof nog zwak is. Maar je hoeft dat niet in eigen kracht te doen. De Heilige Geest geeft de vrijmoedigheid aan jongeren en ouderen. De profetie van Joel wordt vervuld, nu in het laatste der dagen.

Ds. C.G. Vreugdenhil