Hemelvaart en wederkomst

‘(…) Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? (…) Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren’ (Handelingen 1:11).

Evangelieverkondiging is niet alleen werk van mensen. Ook engelen mogen dat doen. Denk maar aan de adventsboodschap voor Maria, aan de kerstboodschap voor de herders, aan het paasevangelie dat de vrouwen mogen horen in de hof van Jozef. Na de hemelvaart van Christus brengt een engel zijn boodschap over het einde van deze aardse bedeling. Hij verkondigt dat de Heere Jezus is opgenomen in de hemel, maar ook dat Hij weer zal terugkomen. Zijn verblijf in de hemel is tijdelijk. Jezus is niet alleen Degene Die is weggegaan en aan Wie je een mooie herinnering overhoudt. Hij is juist voor allen die Hem verwachten, de Komende.

Toen de Heere Jezus vóór Zijn lijden Jeruzalem binnenreed op het veulen van een ezelin, had het volk geroepen: ‘Hosanna, gezegend is Hij, Die komt in de Naam van de Heere.’ Zo is Hij nu de Komende voor alle gelovigen. Verwacht u Hem ook?

Alle machten zijn wel overwonnen, maar Hij regeert nog in de gestalte van het kruis. De laatste resten van de oude bedeling moeten nog worden opgeruimd. De vijanden moeten nog volledig aan Hem onderworpen worden. Daar is Hij nu mee bezig in het laatste der dagen. Het Evangelie gaat uit en het Koninkrijk komt wereldwijd. Jezus komt. Sinds Hemelvaart gaan we Zijn komst tegemoet. Als het zover is, neemt God de wolkensluier weg die Zijn stralende heerlijkheid nu nog bedekt, en dan zullen we door Zijn goddelijke luister overweldigd worden. Bent u betrokken bij waar Jezus nu in de hemel mee bezig is?

Worden in West-Europa de laatste resten van het christendom opgeruimd? Massaal verlaten mensen de kerk. Kleinkinderen van godzalige grootouders laten het afweten. De secularisatie knaagt aan het gebinte van de gemeente. Ik las ergens: ‘In de kerkbanken van vandaag zitten de toekomstige atheïsten’. Als je alleen uit traditie naar de kerk komt, gaat je nageslacht straks niet meer. Traditionalisme houdt geen stand, want dat is een leeg testament, daar zit Christus niet in. Het gaat om Hem, om echte geloofskennis van de levende Christus. Als Hij alles voor u is, zijn we verwonderd over wat Hij deed in Zijn verlossingswerk.

We dienen Hem nu in het heden als onze Koning en zien met verlangen uit naar de toekomst.
Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen, zegt de engel. Rekent u daarmee en daarop? We hebben het vaak zo druk met ons werk en onze idealen. Kunnen we eerlijk zeggen dat we iedere dag op zijn minst wel een keer aan Jezus’ komst denken? Dat maakt van ons leven hier een pelgrimsleven.

Als je Hem liefhebt, wordt je sterven een hemelvaart. Maar het mooiste is toch als Hij terugkomt en aan al Zijn kinderen een plaats geeft in de nieuwe schepping. Daarom mogen we naar die dag met groot verlangen uitzien. ‘’k Ben reizend naar die stad, waar Christus ’t licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.’ Zingt u dit met heel uw hart mee?

Op dezelfde wijze zal Hij terugkomen, zegt de engel. Zoals Hij ging, zo komt Hij. Plotseling, onverwachts, hoewel Hij Zijn discipelen erop voorbereidde. Hij komt op de wolken van de hemel. Dat wijst op Zijn goddelijke majesteit. ‘Denk aan de wolk bij de Sinaï en ‘Iemand als de Mensenzoon’, Die met de wolken van de hemel kwam’ (Dan. 7:13). Wie Hem niet liefheeft, zal roepen: ‘Bergen valt op ons.’ En wie Hem verwacht, zal zeggen: ‘Zie, dit is onze God; we hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben Hem verwacht, we zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil’ (Jes. 25:9).
Dezelfde Die heenging, komt terug – geen ander, geen vreemde. Wie Hem in dit leven leerde kennen, hoeft niet bang te zijn. Het vreemde jaagt angst aan, het bekende geeft vertrouwdheid en geborgenheid.

‘Op die dag van Zijn komst zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg’ (Zach. 14:4a). We kunnen niet in gedachten op de Olijfberg blijven. Het is goed daar even te zijn, Hem na te staren, te bedenken waar Hij nu is en wat Hij daar doet, en te hopen op de erfenis. Maar we gaan verder. Ons leven wordt niet lamgelegd. De geschiedenis gaat verder naar de jongste dag. De morgen komt, waarop geen nacht
meer volgen zal. Zo komt Hij steeds dichterbij, totdat Hij er is. En dan zullen we Hem zien gelijk Hij is en altijd met de Heere zijn.

Ds. C.G. Vreugdenhil

De opgestane Levensvorst als de grote Trooster

‘En schrijf aan de engel van de gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is, en weder levend is geworden’ (Openbaring 2:8).

Smyrna was een plaats in Klein-Azië die gekenmerkt werd door grote rijkdom. Maar er was tegelijk ook grote armoede. Ondanks dat er in Smyrna armoede was, had God ook onder die verachten en onedelen Zijn Kerk. Maar de gemeente in deze stad is een gemeente die verdrukt, gekweld en vervolgd wordt om Christus’ wil. De Heere weet ook van deze gemeente af, net als van elke gemeente en elk gemeentelid afzonderlijk. Hier vinden wij de opgestane Levensvorst als de grote Trooster, te midden van de gemeente daar in Smyrna.

‘En schrijf aan de voorganger van de gemeente’. U begrijpt dat dit de hele gemeente geldt. Zo de priester, zo het volk. ‘Dit zegt de Eerste en de Laatste’. Dat is niet zomaar een zin, maar wat is dit een bemoediging, in hun benarde, moeilijke omstandigheden van armoede en verdrukking. ‘Luister eens, verdrukten, door onweder voortgedrevenen, ongetroosten, toen en nu: het ligt in Mijn handen. Het kan niet verkeerd gaan, want Ik ben de Getrouwe. Ik ben de Eerste Die dat Godswerk in u, door Mijn Geest laat plaatsvinden. Maar Ik zal ook de laatste hand aan Mijn Gemeente leggen’.

Dat Godsgebouw zal naar Zijn gemaakt bestek in eeuwigheid rijzen. De laatste vijand die teniet gedaan zal worden, is de dood. Dat is de laatste vijand. Maar luister: de allerlaatste hand achter die dood is de Levensvorst Die uw levensbegin was in uw leven, maar Die ook achter de dood staat om u in te zamelen in de gewesten van eeuwige zaligheid. Wat een troost voor de gemeente van Smyrna! Hij die in u het goede werk is begonnen, zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus.
‘Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is en weder levend is geworden’. Wat betekent dat voor die gemeente? Wat betekent dat voor u? ‘Ik ben dood geweest’. Weet u wat dat betekent? Hier mag eeuwige liefde gepredikt worden. Het betekent: ‘gemeente van Smyrna: Ik ben voor u de dood ingegaan, om u het leven te schenken’. Wat een bemoediging voor die gemeente. Wat een bemoediging ook nu, als hier staat ‘Die dood geweest is’.

Maar de dood heerst niet meer over Hem. Hij heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning, zodat het voor Gods Kerk mag gelden: ‘Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?’. Hij is de grote Triomfator. Hij is dood geweest, maar weder levend geworden, ‘namelijk’, zo zegt de kanttekening, ‘ook door Zijn opstanding, waar Hij opgewekt is door Zijn Vader, als een teken dat de Vader genoegdoening heeft gevonden in Zijn Zoon. Maar ook opgestaan is in eigen kracht’.

We hebben te maken met een levende Zaligmaker, Die opgevaren is, aan de rechterhand van God zit en leeft om voor Zijn Kerk te bidden, en daar Zijn gemeente in Smyrna ziet als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden, zijn dierbaar in Zijn oog.

O Kerk des Heeren, we hebben geen dode Zaligmaker, maar Hij leeft! Als we nu zien op het wereldgebeuren, is er schrik alom. De hele wereld is verontrust over alles wat er plaatsvindt. Maar we hebben een Koning Die leeft en het loopt Hem niet uit de handen. Koning Jezus, Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij heeft het opstandingsleven teweeggebracht. Nee, we sterven niet voor eeuwig. We sterven hier de zonden af. Zo is de dood de doorgang tot het eeuwige leven, en zullen we eeuwig met de Heere mogen leven: door Hem, door Zijn opstandingskracht en door Zijn opstandingsheerlijkheid zullen we altijd bij de Heere zijn. De dood heeft het niet het laatste woord. ‘Ik ben de Opstandig en het Leven. Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven’. Gelooft u, geloof jij dat?’

Ds. J. van Rijswijk

Door Zijn striemen is ons genezing geworden

‘En door Zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jesaja 53:5b).

Een geleerd man vroeg eens een predikant: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand rechtvaardig kan worden door de rechtvaardigheid van een ander?’ Hij bedoelde met deze vraag de leer van toegerekende gerechtigheid verdacht te maken. De predikant antwoordde hem: ‘Hoe komt het dat kinderen erven wat hun ouders verdiend hebben?’ Zij hebben er niet voor gewerkt en toch erven zij hun goederen en zij mogen de geërfde bezittingen beschouwen als de hunne. Evenzo erven de ware gelovigen van God, omdat zij kinderen zijn en daarom ook erfgenamen.

Toch is het een groot mysterie dat de gerechtigheid van Christus op de rekening en de naam van ongerechtigen komt. De apostel zegt ervan: ‘De verborgenheid der godzaligheid is groot.’ Te groot voor het verstand om het te bevatten, maar niet te groot voor een arm en schuldverslagen zondaar om het te geloven. Het geloof omhelst de woorden van Jesaja betreffende Christus: ‘En door Zijn striemen is ons genezing geworden.’

De zonde is een kwaadaardige en dodelijke ziekte. De mens moet er eeuwig aan sterven, tenzij hij of zij er van genezen wordt. Maar welk geneesmiddel is krachtig genoeg om het ontzettende kwaad van de zonde te genezen? De profeet zegt het ons: ‘Door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ Zodra de Heilige Geest in een hart begint te werken, gevoelt de mens dat de echte kwaal de zonde is. Van nature zien we niet verder dan de gevolgen der zonde. Zo ziet de mens alleen maar op de zichtbare ellende, zonder te beseffen dat de kwaal van binnen zit. De Heilige Geest leert ons de kwaal van ons hart kennen en vanaf dat moment slaan we niet meer op de borst van anderen, maar slaan we met de tollenaar op onze eigen borst, om te roepen: ‘0 God, wees mij zondaar genadig!’ Gods kinderen gevoelen het kwaad der zonde diep in hun hart. Er schijnt geen genezing aan te zijn. Welke dokters en medicijnen zij ook waarnemen, de kwaal wordt erger in plaats van minder. Dokter ‘Verbetering’ kan ze niet helpen en medicijnmeester ‘De Wet’ maakt de wonden alleen stinkender. Zij gevoelen het vuile kwaad van de zonde diep in zich en kunnen er geen geneesmiddel voor vinden. Wat een droefheid en strijd veroorzaakt dit. Zonder zonde voor God te willen leven en dan te ervaren dat er een fontein van boosheid in ons is, die slijk en modder opwerpt. Nu, zondekranke en bedroefde zondaar, hier is uw geneesmiddel. Het zijn de striemen van Jezus. Dit is uw enige geneesmiddel. Niets anders is bij machte u te genezen. U zou uzelf kunnen geselen en striemen, maar het kwaad der zonde zou er niet door genezen worden. Maar zie door een waar geloof op de striemen en wonden van de schulddragende Middelaar Jezus en u zult gezondheid vinden, vrede bij God en doding van de zonde.

De Heilige Geest heeft u geleerd om de zondekwaal in uw hart en leven te zien. Hij leerde u zien op de grote schuld die u bij God gemaakt hebt en op de verdorvenheid van uw natuur die krachteloos is om iets goeds voort te brengen. Nu, diezelfde Geest Die u overtuigde van zonde en u krank van zonde maakte, wil nu dat u, nadat u op uw kwaal gezien hebt, zult zien op de striemen van Jezus. Wanneer u daarop ziet, ziet u niet alleen bloed en bitter lijden, maar leest u het verhaal van de eeuwige liefde van Christus om Zich als Borg te geven voor dood- en doemschuldige zondaren. Ziende op de gestriemde en in onze plaats verwonde Zaligmaker zal genezing uw ziel binnenstromen.

De kennis van dit geneesmiddel neemt niet alleen de zware schuld der zonde weg, maar geneest ook het verdorven hart. De geloofsblik op deze verwonde Jezus is ook een genezende blik. Het doodt de zonde en vooral de liefde tot de zonde. Wat een wonderlijke weg om zondaren te genezen. God geneest hen door de geloofskennis van Jezus’ striemen. Dit is Gods weg om mensen te genezen.

Mensen die niet van hun zondekwaal overtuigd zijn, verachten dit geneesmiddel. Trotse en eigengerechtigde mensen verwerpen dit geneesmiddel. Wereldse en onreine harten misbruiken dit geneesmiddel. Maar allen die onder hun zonden vernederd zijn geworden, verwonderen zich over dit geneesmiddel en zeggen het de profeet vernederd na: ‘En door Zijn striemen is ons genezing geworden.’

Ds. C. Harinck

Overgave

‘(…) gaven wij het op, en dreven heen’ (Handelingen 27:15b).

Vindt u, vind jij het ook zo moeilijk in het leven? Om de dingen over te geven? Want was is overgave? Dat is alle houvasten prijsgeven, alle pretenties verliezen. Een streep zetten door alles wat we gepland hebben om ten slotte alleen op Gods ontfermende genade te vertrouwen. Deze les moest ook geleerd worden door alle opvarenden van het schip dat met Paulus aan boord naar Rome zou varen.

Het werd een zware reis. Ze hadden de wind tegen. En het woord dat Paulus gesproken had, was ook niet zo bemoedigend: ‘Mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven!’. Wat moet er nu gebeuren? Goede raad is duur! Uiteindelijk waren er toch een ervaren schipper en stuurman aan boord? Moesten die nu eigen inzicht laten gelden of luisteren naar de woorden van Paulus? Men kiest voor eigen inzichten, want wat weet nu een Paulus af van scheepvaartkunde? Op godsdienstig gebied zal hij het nodige wel weten, maar aan boord van het schip waren zij toch de mensen die uit ervaring konden spreken en het wisten. Zo lezen we dat ook in dit hoofdstuk: ‘Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper, dan hetgeen van Paulus gezegd werd’. En zo werd de reis voortgezet.

Het leek allemaal weer goed te gaan. Er begon zelfs een gunstige zuidenwind te waaien. Maar plotsklaps kwam er een hevige stormwind, genaamd Euroklydon. Het schip werd heen en weer geslagen en onbestuurbaar. Wat men ook probeerde, er was geen greep meer op het schip te krijgen. En toen… toen kwam de overgave: ‘(…) gaven wij het op, en dreven heen’. De schipper, de stuurman, Paulus en alle opvarenden waren toen allen op Gods ontfermende genade aangewezen. En… ‘die op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd’. Paulus geeft daarvan een heerlijk getuigenis: ‘Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, dan alleen van het schip. Want deze zelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welke ik ook dien, zeggende: Vrees niet Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie God heeft u geschonken allen, die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is’.

Dat is nu de overgave van het geloof. Alles aan onze kant is hopeloos, maar het geloof gaat dan alles overgeven aan Hem, Die zegt dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, in Zijn schaduw zal vernachten! Wie maar de goede God laat zorgen En op Hem hoop in ’t bangst gevaar, Is bij Hem veilig en geborgen, Die redt Hij Godd’lijk, wonderbaar. Paulus is er niet beschaamd mee uitgekomen. Het schip werd wel gebroken. Alle lading moest overboord, ‘en alzo is geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn’.

Misschien zijn er onder de lezers die ook weten van stormen op de levenszee. Wat kan er allemaal niet zijn: aanvallen van de duivel, ziekte, psychische verwarring, onoplosbare problemen in huwelijken en gezinnen, maatschappelijke problemen. We dreigen eraan onderdoor te gaan. Maar voor Gods kinderen wenkt het Immanuëlsland van de eeuwige rust. Door Gods genade leren ze bij alle stormen op de levenszee, in een heilige overgave des geloofs, te drijven op de wateren van vrije genade. Het wijst ons heen naar Hem, Die in de wateren van de toorn van God is ondergegaan, de Heere Jezus Christus. Maar Die ook uit deze wateren is opgekomen als de Behouder van Zijn Kerk. En dan, o wonder, Hij is het ook Die de stormen doet bedaren.

Dit is waar, het ogenblik zal komen dat ons levensschip zal breken. Dan moet al onze vracht overboord en dan blijft er nog maar één woord over: genade, genade alleen. We kunnen het ook anders zeggen; dan blijft er maar één Naam over: Jezus. Ken u die Naam? ‘Jezus, Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart’.

Ds. J.S. van der Net

Uit ‘Enige schuilplaats’, 2016, Den Hertog B.V., Houten.

Verantwoordelijk en verdraagzaam

‘Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.’ (…) ‘Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods’ (1 Korinthe 11 : 10-16).

De brief van 1 Korinthe is geschreven door Paulus. De gemeente Korinthe is ontstaan door het zendingswerk van Paulus. De gemeenteleden waren hem goed bekend, want hij had er anderhalf jaar gewoond. We lezen in 1 Korinthe 7:1, dat Paulus in zijn brief ingaat op ‘dingen, waarvan de mensen uit de gemeente hem geschreven hebben.’ Daarom schrijft Paulus over het huwelijk, het eten van offervlees, over het gemeenteleven, waaronder ook het thema hoofdbedekking. In 1 Korinthe 11 begint een nieuw gedeelte in de brief, dat handelt over het gemeenteleven. In deze overdenking staan we stil bij de lessen die ons aangereikt worden rond het thema hoofdbedekking.

1 Korinthe 11 start ermee om alle gemeenteleden erop te wijzen, dat ze navolgers moeten zijn van Christus en van Paulus. Paulus heeft de Korinthiërs in het hoofdstuk daarvoor gewezen op de christelijke vrijheid. Hij heeft hen duidelijk gemaakt elkaar niet tot aanstoot te zijn en elkaars geweten vrij te laten en niet nodeloos te belasten. Het is beter om niet je eigen voordeel te zoeken, maar het belang van velen te dienen. Paulus maakt steeds weer duidelijk, dat het heel belangrijk is om als gemeentelid je bewust te zijn van eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid draag je voor eigen keuzes en je eigen gedrag in het dienen van God en de medegemeenteleden.

Het gaat in 1 Korinthe 11 om de eigenheid van mannen en vrouwen in een directe relatie tot Christus en Zijn gemeente. Dat is stevig aangezet als context voor het dragen van hoofdbedekking. In Paulus’ tijd konden vrouwen een soort omslagdoek om hun hoofd trekken. Paulus geeft aan dat deze hoofdbedekking voor de vrouw tijdens de kerkdienst nodig is. Hij spreekt over hoofdbedekking bij bidden en profeteren, wat door verklaarders wordt uitgelegd als de belangrijkste onderdelen van de kerkdienst. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe dat het nodig is om met een simpel, maar eerbiedig gebaar orde te scheppen in de door God gewenste verhoudingen tussen Christus en de kerk, en tussen mannen en vrouwen. Het is goed en nodig om daar verantwoordelijk mee om te gaan, ook in onze tijd. Er is namelijk veel in onze dagen dat opkomt tegen deze door God gewenste orde van Christus-man-vrouw.

Een ander belangrijk punt, waar Paulus aandacht voor vraagt, is verdraagzaamheid. Paulus sluit het gedeelte af, met de woorden dat hijzelf noch de gemeente van God de gewoonte hebben om ruzie te zoeken (twistgierig te zijn, zie 1 Kor. 11:16). We moeten in de gemeente verdraagzaam zijn naar elkaar en elkaar niet de maat nemen. Als het over hoofdbedekking gaat, is het bijvoorbeeld goed om de nuchtere woorden uit kanttekening 11 bij 1 Korinthe 11:4 te lezen. Daar staat, dat de ontdekking van het hoofd toen (bij mannen in de tijd van Paulus, red.) een teken was van macht en heerschappij. Heden ten dage (17e eeuw, red.) daarentegen degenen die macht over anderen hebben, hun hoofden zullen gedekt houden, en die onder anderen staan voor dezelve hun hoofden zullen ontdekken. Doch in dit alles moet men altijd zien op het gebruik van verscheidene tijden en landen, en wat daarin eerlijk en stichtelijk is.

Paulus geeft in vers 3 de onopgeefbare gezagsverhoudingen aan. Namelijk dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van de vrouw. Toch weerhoudt dat de kanttekenaars naar aanleiding van vers 4 er niet van om rekening te houden met culturele invloeden bij het wel en niet dragen van hoofdbedekking. Dat mag ons mild stemmen in hoe we over anderen denken, laat staan oordelen.
Waar komt het dragen van hoofdbedekking in de kerk eigenlijk vandaan? Wat zegt de Bijbel er over? Het dragen van een hoofddeksel heeft oude papieren. Door de kerkgeschiedenis heen hebben vrouwen tot in de 19e eeuw een hoofddoek in de kerk gedragen. Tot en met de jaren zestig in de vorige eeuw was het dragen van hoofdbedekking in de kerk een algemene gewoonte. Maar met de tweede feministische golf verdween de hoed steeds meer uit het straatbeeld. Tegelijkertijd verdween de hoed ook meer en meer uit de Nederlandse kerken.

We constateren, dat ook in onze gemeente meer meisjes en vrouwen niet langer hoofdbedekking dragen. Mogelijk wordt het gezien als iets van vroeger? Of mogelijk heeft verdieping in het thema ertoe geleid dat het niet langer nodig is?

Twee belangrijke eigenschappen voor gedrag in de gemeente bepalen de toon in Paulus’ brief aan de gemeente van Korinthe. Verantwoordelijkheid nemen en verdraagzaam zijn. Bij het dragen van hoofdbedekking is dat hetgeen wat ons gedrag moet bepalen. Verantwoordelijkheid nemen door een ander niet te ergeren en jezelf te verloochenen. Je draagt er wezenlijk aan bij dat de onderlinge eenheid niet geschaad wordt. En verdraagzaam zijn door de ander niet te veroordelen.

Het komt voor dat gemeenteleden bezwaren hebben bij het gedrag van een medebroeder of -zuster. Dat geldt soms ook op het terrein van hoofdbedekking (al zijn er echt belangrijkere zaken om bezwaren over te hebben naar elkaar toe). Bespreek dan in liefde onderling wat uw bezwaar is. Luister oprecht naar elkaars reactie. Probeer niet te provoceren en probeer ergernis te voorkomen. Verdraag elkaar in liefde. En doe dat eerst, voordat u het bespreekt met de kerkenraad. Dat is de Bijbelse weg. Laten we ook niet vergeten, dat iedereen welkom is in onze kerk. Hoofdbedekking dragen is geen plicht waaraan je moet voldoen voordat je welkom bent in de kerk. Dat moet zo blijven.

Het ging in deze overdenking over hoofdbedekking, over de ‘macht op het hoofd van de vrouw’. En het ging over verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Wilt u en wil jij als lid of dooplid van onze gemeente daarin ook zoeken naar hoe je hierin Christus’ navolgers kunt zijn en de gemeente kunt dienen?

Namens de kerkenraad,

M. Schot (voorzitter)

 

Een indringende vraag

‘Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken’ (Exodus 33: 14 en 15).

De HEERE wil niet verder trekken met Israël. Het volk heeft het verbond van God verbroken en gedanst om het gouden kalf. In heilige verontwaardiging heeft Mozes de twee stenen tafels van de wet in stukken gegooid. Wat een vreselijke ondankbaarheid van Israël na alles wat de Heere voor hen gedaan had! God moet van dat volk zeggen: ‘Veertig jaar heb Ik verdriet gehad van dit geslacht’. De Heere zegt dat nu de maat vol is en dat Hij afscheid neemt van Israël. Mozes moet zelf maar verder trekken met het volk. Hij zal een engel meesturen, maar Hij gaat Zelf niet mee. Als Mozes deze verschrikkelijke boodschap aan het volk brengt, komt er grote verslagenheid onder de mensen. Men legt de versierselen af en draagt leed.

Dan zien we Mozes de tent der samenkomst binnengaan om voorbede te doen voor het volk Israël. De wolkkolom daalt neer en staat bij de ingang van de tent. In de tent vindt nu een aangrijpende gebedsworsteling plaats. Mozes worstelt in het gebed om het volk Israël en zijn gebed eindigt met deze woorden: ‘Heere, zie aan dat deze natie Uw volk is’. Met andere woorden: Heere, geef dit volk niet over. Het is toch Uw volk dat naar Uw Naam genoemd is. Gij zijt toch de God van het verbond. Wat zult U dan doen met Uw vastgemaakt verbond?

De worstelende en pleitende Mozes is hier een type van de Heere Jezus Christus. Christus staat tussen een heilige God en schuldige zondaren in. Hij is de grote Voorbidder bij Zijn Vader en pleit op grond van Zijn verdiensten. Hem hoort de Vader altijd.

En wat is het wonder? De Heere laat Zich verbidden. Want als Mozes uitgeworsteld is, komt de Heere in de tent der samenkomst met deze vraag: ‘Zou Mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen?’ Zo laag buigt de Heere, dat Hij zeg: moet Ik dan Zelf met u meegaan? Met Israël? De Heere spreekt over Zijn aangezicht. Dán is iemand dichtbij, als je zijn gezicht ziet. Het is alsof de Heere zeggen wil: ben je dan alleen maar gerust in Mijn nabijheid, als Ik meega? Mozes geeft antwoord: ‘Indien Uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken’. Mozes zegt: ik wil liever in de woestijn blijven, dan zonder U naar Kanaän trekken. Want wat is Kanaän zonder U? Ja, maar de Heere had toch een engel beloofd? Er was toch manna? Er was toch water uit de steenrots? Heeft Mozes daar niet genoeg aan? Nee, het is hem te doen om God en Zijn gunst. Het leeft in zijn hart: Heere, als ik U missen moet, dan blijf ik maar liever in de woestijn. Het nieuwe leven is daar altijd aan te kennen: het is om God te doen. Om het licht van Zijn vertroostend aangezicht. Het is de Kerk erom te doen om nabij God te zijn. O Heere, als ik U moet missen, mis ik alles.

De Heere hoort naar die worstelende Mozes, want Hij zegt dat hij genade heeft gevonden in Zijn ogen en dat Hij hem bij name kent. Wat een wonder! Dat kan alleen omdat God de middelaar van het Oude Testament heeft aangezien in de Middelaar van het Nieuwe Testament: de Heere Jezus Christus. In Hem alleen kan de Heere zeggen tot Mozes en een schuldig mens zoals u en ik: ‘Gij hebt genade ge-vonden in Mijn ogen’.

De Heere stelt u op de drempel van het nieuwe jaar een vraag: ‘Zou Mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen?’ Wat is uw antwoord? Zou u Mozes vanuit het diepst van uw hart na kunnen zeggen: ‘Indien Uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken?’ Als u alleen maar genoeg hebt aan tijdelijke zegeningen, dan bent u uiteindelijk straatarm. Dan mist u alles, want u mist God. Bij het sterven kunnen we niets meenemen. Maar wie God heeft, die heeft alles, in leven en in sterven. Wat is uw antwoord op deze vraag van God? Zegt u uit de grond van uw hart: al zou ik alles moeten missen, als ik U maar over mag houden. Want Uw gunst, Uw liefde en Uw gemeenschap zijn het leven van mijn ziel. Als u dit antwoord niet kunt geven, smeek dan de Heere om genade, om daarin te mogen delen.

Ds. J.S. van der Net

Uit ‘Enige schuilplaats’, 2016, Den Hertog B.V., Houten.

Gods adventsbelofte in de woestijn

‘En morgen, dan zult gij des HEEREN heerlijkheid zien…’ (Exodus 16:7a).

Dit beloftewoord van de Heere klinkt in de woestijn. In de doornige vlakte tussen Elim en Sinaï. Het volk mort, omdat het eten dat ze meegenomen hebben uit Egypte begint op te raken. En dan, als de laatste deegklomp gebakken is, gebeurt het. Een dreigende massa mensen komt om Mozes en Aaron heen staan. Even is het stil en dan breekt de bui los: ‘Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heeren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten!’

Kijk, daar staat Mozes in de branding. Hoe kom je nu aan brood, als je niets dan doornstuiken om je heen ziet? Wat moet hij die woedende menigte antwoorden? Niets. De Heere antwoordt! In Jesaja 65 staat: ‘Eer zij roepen, zal Ik antwoorden’. ‘Morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien!’, zo luidt Gods belofte.

Wat is de inhoud van de belofte die God doet aan het volk? Brood en vlees, zegt u. Inderdaad, dat wordt hier beloofd: ‘Als de HEERE ulieden aan de avond vlees te eten zal geven, en aan de morgen brood tot verzadiging…’. Maar de kern van Gods belofte vindt u in onze tekst: ‘Morgen zult gij des HEEREN heerlijkheid zien’. Het volk zal Gods heerlijkheid zien!

En dan gebeuren er drie dingen. Eerst verschijnt de luisterrijke majesteit van de Heere in de wolk (vers 10). Ontzaglijk is de heerlijkheid des Heeren. Dan daalt tegen de avond een grote zwerm dodelijk vermoeide vogels op het leger neer (vers 13). Kwakkels! En dan ’s morgens, ‘als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde’ (vers 14). Dat is toch wel het nietigste, het geringste!

Nu is het groot als de Heere Zijn heerlijkheid openbaart in de wolkkolom. Het is geweldig als tegen de avond een wolk kwakkels op het leger daalt en de Heere de vleespotten van de hemel opent om te laten weten dat Hij het morrende volk uit Egypte heeft geleid. Dat Hij hen verzadigen wil met het fijnste wildbraad. Maar het allergrootste wonder is wat daar gevonden wordt in de vroege morgen als de dauw optrekt. Wat de Heere in stilte uitgespreid heeft op de woestijnbodem, terwijl Zijn volk nog slaapt. In dat derde teken daalt Hij het diepst af en laat Hij Zich het diepst in Zijn Goddelijk Vaderhart kijken.

De fijne rijp van het manna van de Heere maakt de woestijn tot Gods herberg, tot Zijn broodhuis. De doornige wildernis is opeens één groot ‘Bethlehem’. En de stemmen van het volk klinken de volgende morgen: Wat is dat? Wat is dit toch? Dit is het brood van de Heere! Het manna is een teken van Gods almacht, maar bovenal de openbaring van Zijn lief-de. De Heere doet brood regenen op mensen die Hem tegenstaan en legt brood in de monden die Hem lasteren. Zo doet de Heere. Gaat Hij dan zo-maar aan de zonde voorbij? Dat doet de Heere niet. En toch het wonder: ‘omdat Hij uw gemor gehoord heeft, zult gij des Heeren heerlijkheid zien!’ Let op: niet hoewel, maar omdat Hij u gehoord heeft.

Gods antwoord op de zonde is Zijn liefde, Zijn gena-de. Dat kan ik met mijn verstand niet rijmen. Dat kan ik alleen maar aanbidden. Dan ben ik de groot-ste van de zondaren, maar dit is enkel soevereine liefde. En die is er om Christus en door Christus. Door Christus, Die Zich vernederd heeft om een schuldig volk te verlossen en in de volheid van de tijd van de Vader in de wereld gezonden is. Hij is het Brood uit de hemel, het ware Manna dat God geeft. God zendt Hem naar deze wereld als het ware Brood des levens en bereidt Zich in Hem heer-lijkheid.

De afstraling van die Goddelijke luister omschijnt straks de herders in Efratha, wanneer aan hen grote blijdschap wordt verkondigd. Van die heerlijkheid zingt straks de hemelse legermacht. Maar die heer-lijkheid schijnt het schoonste in het duister, in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt God in het vlees. Daar ligt het Manna dat voedt tot het eeuwige le-ven. Daar ligt Gods antwoord op uw en mijn zonde. Als we dat werkelijk mogen gaan zien, dan vieren we echt kerstfeest. Dan zullen we werkelijk mogen leven uit de adventsbelofte: ‘En morgen, dan zult gij des HEEREN heerlijkheid zien’.

Ds. J.S. van der Net

Uit: ‘Enige schuilplaats’, 2016, Den Hertog B.V., Houten.

Maar één…?

‘En hij viel op zijn aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende en dezelve was een Samaritaan’ (Lukas 17:16).

Dankdag houden: wie kan het, wie doet het in oprechtheid van het hart? Het is, als het goed is vanzelfsprekend, dat we met dankdag naar de kerk gaan en dat er gepreekt wordt. Er is alle reden tot dankbaarheid, als we zien wat we dagelijks ontvangen, ondanks onze zonde en ongerechtigheid. Maar de Heere vraagt naar ons hart op de dankdag.

Tien melaatsen heeft de Heere Jezus genezen in het grensgebied tussen Galiléa en Samaria. Ze leden aan een vreselijke, ongeneeslijke ziekte, waartegen geen mens middelen had tot genezing. De dood zou zeker het slot zijn van het ziekteproces dat hun vlees aantastte. Christus werkt echter door Zijn machtswoord genezing. Een wonder dat geen mens kon werken.

Waar komen die tien melaatsen met die grote weldaad terecht? In de tekst vinden we er maar één die aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomt. Diep buigt die ene genezen melaatse voor de Heere Jezus neer. Hij valt op zijn aangezicht aan Zijn voeten. Hij ligt met zijn gezicht in het stof. Het is de gestalte van een onwaardige die beseft iets onverdiend te hebben ontvangen. Het is de houding van een mens die de afstand tussen zichzelf en Christus ervaart. Het getuigt van ootmoed.

In zijn melaatsheid was hij onrein. Daarom moest hij naar de wet leven buiten de gemeenschap van mensen, maar ook buiten de gemeenschap met God. In die onreinheid zou hij eeuwig buiten God wegzinken. Daarnaast was hij nog Samaritaan. Volgens de joden was behoud voor Samaritanen niet mogelijk. Wat een wonder dat God in en door Christus genezend naar hem heeft omgezien. Dat maakt dat Hij diep buigt in verwondering. Ook al zouden alle mensen een andere weg gaan, voor hem is er alleen die ene weg over. Terug en buigen voor de Heere Jezus.

Hoe zou het komen dat Hij wel terugkomt en buigt en die andere negen niet? Dat spreekt van genade waardoor deze genezen melaatse mag opmerken wie God voor hem onverdiend wilde zijn. Om met ons hart dankdag te houden is diezelfde genade nodig. Genade die niet kijkt naar andere mensen, maar die zichzelf leert zien in het licht van Gods Woord. Genade die doet opmerken: het zijn de goedertierenheden des HEEREN dat ik niet vernield ben. Heere vanwege mijn zonden ben ik helemaal melaats en nu heeft u me nog niet vanwege mijn onreinheid voor eeuwig van voor Uw aangezicht weggedaan. Wat is het nodig om te zien en te doorleven door de toepassende kracht van Gods Woord en Geest dat God naar mij, een onwaardige zondaar, wilde omzien.

Een seizoen lang gaf Hij kracht voor mijn werk. Voedsel en kleding kwamen uit Zijn hand. Ons gebed mag wel zijn: geef mij ogen dat ik mag zien. En als u wel eens verwonderd bent geweest het achterliggende seizoen, dat over u als zondaar toch het zonlicht weer opging, waar is die verwondering, die verootmoediging nu? Dat ootmoedig buigen is steeds opnieuw vrucht van genade. Er is geen betere plaats dan aan Zijn voeten terecht te komen naast deze melaatse. Het is onmisbaar om daar terecht te komen. Nog wil God zondaren op deze plaats brengen.

Danken is God de eer geven vanwege Zijn weldaden met mond en hart, dus met heel het leven. Zoals de mens geschapen was, kon hij dat. Door de zondeval kan geen mens dat echter meer.
Uit het leven van deze genezen melaatse klinkt echter door wederbarende genade Gods lof weer. We lezen dat deze genezen Samaritaan terugkeert met grote stem God verheerlijkende. Daarnaast heeft hij diep beseft, dat hij niet kon buiten die biddende maar ook dankende Hogepriester Die hem genas. Hij kan alleen in en door Christus met zijn dankoffer voor God verschijnen. Het getuigt ervan dat hij niet alleen voor een aardse weldaad een Heelmeester nodig had, maar ook voor zijn behoud (zie vs. 19). Hoe zullen wij ooit tot datzelfde lofoffer komen? God is het zo waardig. God eist het van ons als de Schepper en Onderhouder van het leven.

U zegt: ‘Waarlijk dankdag houden? Dat leer ik nooit! Ik doe niet anders dan mijn eigen lof zingen.’ Welnu, melaatse Samaritanen brengt Hij daar. Kan een mens verder weg zijn uit Gods gunst dan een melaatse en ook nog behoren tot die halve heidenen? Dubbel onrein. Groter kan de afstand tussen een heilig God en een zondaar toch niet zijn? Toch kwam er dubbel herstel. Zo is herstel in het heden der genade nog mogelijk. Onmogelijk voor mensen, maar het getuigt van wat genade van God vermag. De naam van deze Heelmeester is Raad, Sterke God.

Denkt u dat u dankdag kunt houden buiten het offer van Christus? Dat zal nooit kunnen. Christus is nodig als biddende, maar ook als dankende Hogepriester om dat ware lofoffer met hart en mond te brengen. Nog is dat getal niet vol, waarvoor Hij Zijn bloed gestort heeft. Nog moet Hij er brengen uit de diepte van ellende tot dat lofoffer in Zijn ontzondigende bloed. Hier in beginsel vol van gebroken klanken van de kant van de zondaar, maar straks eeuwig volmaakt. Niet alleen deze ene, maar een schare die niemand kan tellen, uit alle talen, natiën en volken naar Zijn welbehagen.

Ds. L. Terlouw

David doet weldadigheid aan Mefiboseth

‘En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uws vaders Jónathans wil’ (2 Samuël 9:7).

David is nu tot heerschappij gekomen over het volk van Israël. De staatszaken, de oorlogen tegen de vijanden van Israël en nog zoveel dingen meer, houden hem bezig. Toch vergeet David de belofte die hij aan Jonathan gedaan heeft niet. Hij had Jonathan toegezegd weldadigheid te zullen doen aan zijn nakomelingen. David laat Ziba bij zich roepen. Hij was een dienstknecht van het huis van Saul, die de goederen en landerijen, die vroeger aan Saul hadden toebehoord, als rentmeester beheerde. Van Ziba hoort David dat Mefiboseth, de zoon van Jonathan, nog in leven is en dat hij woont bij Machir te Lodebar in het Overjordaanse.

Deze Mefiboseth was kreupel, omdat zijn min (de vrouw die hem als zuigeling verzorgd had) hem had laten vallen tijdens de vlucht, namelijk toen Saul de strijd verloor tegen de Filistijnen op het gebergte van Gilboa. Als David van Mefiboseth hoort, komt in zijn hart het verlangen om aan deze zoon van zijn boezemvriend weldadigheid te doen. Hij zegt: ‘dat ik Gods weldadigheid bij hem doe.’ Zoals God goed-doet, zo wil David aan Mefiboseth goeddoen.

David heeft Mefiboseth laten halen en geeft hem al de landerijen die vroeger aan Saul toebehoorden. Ook verleent hij hem het voorrecht te mogen eten aan de tafel van de koning. Zo vervult David de eed die hij aan Jonathan heeft gezworen.

Wat een wonderlijke ontmoeting is het geweest. Mefiboseth valt aan Davids voeten neer. Als hij hoort van de weldadigheid die David hem doet, buigt hij diep voor zijn weldoener neer. Wat moet het voor Mefiboseth een wonder geweest zijn dat David zo met hem handelde. In die dagen was het niet ongewoon dat een nieuwe koning eerst het koninklijk geslacht van zijn voorganger uit de weg ruimde. Het was dan ook alleszins begrijpelijk dat de vrouw die Mefiboseth verzorgde zo ver mogelijk met hem weggevlucht was.

In het verre Lodebar, wat zoveel zeggen wil als ‘zonder enige betekenis’, gelegen tegen de grens van Arabië, bracht de ongelukkige Mefiboseth in armoede zijn dagen door. Als de jonge Mefiboseth groter wordt, hoort hij dat hij van koninklijke afkomst is. Dat hij zelfs een kroonprins is. Hij hoort ook van David, de man naar Gods hart. Ze zullen met hem gesproken hebben over de heerlijkheid van deze koning, die eerst te Hebron en later te Jeruzalem met majesteit de troon van Israël heeft beklommen.
Hoe zal de jonge Mefiboseth al deze dingen aangehoord hebben? Hij moet de vloek van het huis van Saul dragen! Hij slijt zijn dagen als een kreupele aan beide voeten in het onbekende Lodebar.

In de toestand van Mefiboseth zien wij het beeld van het gevallen mensengeslacht. Wij dragen de vloek van onze vader Adam. Ooit waren ook wij van koninklijken bloede, maar door de zonde zijn wij uit onze adeldom vervallen. Ongelukkig, arm en ellen-dig, slijten wij onze dagen in Lodebar en proberen wij er het beste van te maken. En ook al horen we van de heerlijkheid en grootheid van de Koning, Davids grote Zoon, de Heere Jezus Christus, zolang we in Lodebar zitten, zijn we arm, ellendig en verloren.
Maar in Davids hart is het verlangen om weldadigheid te doen, wel te doen aan het huis van Saul. Hij wil zegeningen schenken aan vloekelingen. Hij wil leven gunnen aan doodwaardigen. Als dit reeds het begeren van David is, hoeveel temeer begeert God in Christus onverdiende barmhartigheid te bewijzen aan verloren zondaren.

Wat klinkt hier het Evangelie! Zoals David de overgeblevenen van het huis van Saul weldoet om Jonathans wil, zoveel meer doet God om Christus wil. Hij schenkt verloren zondaren het paradijsgoed terug. Hij schenkt vergeving van zonden en eeuwig leven. En dat omwille van het werk van Christus!
Gelijk David dacht aan het verbond met Jonathan, zo denkt God aan Zijn verbond en aan Zijn beloften: God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.

Zoals David zijn knechten uitzond om de ongelukkige Mefiboseth op te zoeken en naar Jeruzalem te brengen, zo zendt de Heere ook nu nog Zijn knechten uit om zondaren te bidden: ‘Laat u met God verzoenen.’ Hij grijpt zondaren bij de hand die in hun ongeluk wegzinken. Hij bewijst Zijn weldadigheid aan degenen die alle weldadigheid verzondigd hebben. Ja, de Koning is de Eerste! Vanuit Jeruzalem loopt de lijn naar Lodebar, vanuit de hemel baant God Zelf de weg. In Christus daalt Hij af. Hoe onbetekenend, vloekwaardig en ongelukkig wij ook zijn. Is dat geen troostrijk Evangelie?

Ds. W. Harinck

Ik ben met u alle dagen (Deel 4)

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Rom. 8: 31-32; vervolg).

We zagen de vorige keer dat de gave van Gods Zoon voor Paulus het ultieme bewijs was dat God alle noodzakelijke dingen voor ‘tijd en eeuwigheid’ wil geven. Als Hij bereid was om zo’n grote gave te doen, het schenken van Zijn enige Zoon…. Ja, dan zal Hij toch ook het ‘minder’ voor dit leven willen geven? Zeker weten! Alle dingen zal Hij schenken.

Van deze hulp en bijstand lezen we ook in het huwelijksformulier. Lees maar eens mee: ‘Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt; opdat gij (…) in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpe Gods in uw kruis; zo hoort uit het Woord Gods, hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting Gods is, die Hem behaagt; waarom Hij ook de getrouwden wil zegenen, en hen bijstaan, gelijk Hij beloofd heeft’. En verderop lezen we in dit formulier dat Hij ons wil bijstaan: ‘zelfs wanneer we dat het allerminst verwachten’. Hij zal alles schenken… Nee, niet conform ons wensenlijstje… Maar Hij zal geven wat Zijn kinderen nodig hebben, ‘in duren tijd en hongersnood’. David zong daarvan: ‘Mij zal niets ontbreken…’. En dat kan zelfs in een leeuwenkuil, in een gevangenis, onder een open hemel en aan de beek Krith. ‘Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis’ (Jesaja 33:16). De Heere belooft, en wat Hij belooft, zal Hij ook geven.

Er staat nog iets bij: ‘met Hem’. Hij zal ‘met Hem’ alle dingen schenken. Met en in Christus dus. Gods kinderen zijn mede-erfgenamen van het Koninkrijk van God. In Christus liggen alle geestelijke (en tij-delijke) schatten besloten. De kanttekenaren merken op: ‘namelijk met Christus Jezus, Die de aller-kostelijkste Gave is, in Welke alle schatten der wijsheid en wetenschap verborgen zijn (Kolossen 2:3), zodat degene die Hem heeft, alles heeft wat hem tot zaligheid nodig is’. Je bent een mede-erfgenaam van het heerlijke Koninkrijk van God. En hier op aarde mag je daarvan een voorsmaak genieten. Met Hem…
Wat ontvangen zij dan zoal? Laat ik een aantal zaken noemen. Ze ontvangen vergeving van zonde, mogen de vrede die alle verstand te boven gaat ervaren. Ze beleven de rijke inhoud van Psalm 103: ‘Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten, Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, Van ons de schuld en zonden weggedaan’. Zij ontvangen ook de opstanding tot het nieuwe leven. Ze zijn door de wederbarende arbeid van de Heilige Geest een nieuw schepsel geworden. Met Christus begraven in de doop en met Hem opgestaan tot het nieuwe leven. Om gewillig de loopbaan te lopen, om het goede te willen doen, om heilig te willen leven. Dan wordt hun gebed: “wat is Uw wil o Heere?”. Nee, dat is zeker geen gemakkelijk weg. Het is een weg tegen het ‘vlees’ in. Ze ervaren een geestelijke strijd, een voortdurend gevecht tegen satan, wereld en hun ‘oude mens’.

Maar in die strijd gaat Hij moed en levenskracht geven. Hij gaat hen voor op onbegrepen, moeitevolle wegen. Zijn stok en Zijn staf geeft vertroosting aan de schapen. Deze Meester doet nog meer. Hij beschermt hen tegen de vijanden. Hij belooft hen dat niemand, echt niemand!, hen uit Zijn hand zal kunnen rukken. Hun namen zijn gegraveerd in het Vaderhart. Zij liggen begrepen in de doorboorde handen van het Lam. Het waren Jezus’ indringende afscheidswoorden: ‘Ik ben met u alle dagen’. De Heere belooft nóg meer. Zijn goddelijke Vinger wijst naar de toekomst, de eeuwige toekomst, de eeuwige heerlijkheid. De kroon des levens…. Na de strijd is er de kroon die op hen wacht. Er is een schat in de hemel… Dan mag de helm van de geestelijke strijd worden ingeruild voor de zegekroon. En dat alles na een korte verdrukking. ‘(…) En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens’ (Openbaring 2:10).

Maar de dood dan, roept iemand uit? Dat is toch de laatste vijand? Jawel, maar luister eens goed naar Paulus. Met ware heldenmoed roept hij het uit: ‘Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?’ (1 Korinthe. 15:55). De dood kan niet meer ‘doden’. Nee, de dood is gedood door de dood van Christus. De dood is ‘slechts’ een doorgangshuis tot de eeuwige heerlijkheid. Daar aan de andere kant, wacht de Meester. Hij heeft, zo schrijft Matthew Henry, een zachte doek in Zijn handen… Om daarmee al je tranen af te wissen. Want dáár zullen geen tranen meer zijn… Als je ‘erdoor bent’, ben je eeuwig thuis. En wie thuis is, is veilig, die vindt rust, zielenrust. ‘Daar zullen zij, Gods knechten en hun zaad, zij die Zijn Naam beminnen erf’lijk wonen’. Christus zegt: dan mag je Mij van aangezicht tot aangezicht zien, aanschouwen. De Vader zegt: dan mag je ervaren verzadigd te worden met Mijn goddelijk beeld.  De harte wens: ‘en mij, hiertoe door U bereid, opnemen in Uw heerlijkheid’, gaat dan in vervulling.

Ds. W.A. Zondag