Verblijd zijn met de blijden

‘En de tijd van Elizabeth werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen (familieleden) hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd’ (Lukas 1:57-58).

Zacharias en Elizabeth hebben uitgezien naar de geboorte van hun zoon. Elizabeth draagt haar kind negen maanden onder haar hart en dan vervult God Zijn belofte.

Volgens de traditie in de tijd van Zacharias moest zijn zoon Zacharias heten. Dat betekent: de Heere gedenkt. Maar de ouders weten het beter: Johannes is zijn naam. Die naam betekent: God is genadig. Ja, God is genadig. De inhoud van het Evangelie is dat God genade bewijst aan zondaren. Gods Woord wordt bevestigd, dit Woord: dat God ons Zijn eniggeboren Zoon tot een Middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven geschonken heeft (Avondmaalsformulier).

Gods Woord wordt bevestigd! In de priesterwoning in het bergland van Judea is een groot wonder gebeurd. Zacharias en Elizabeth, twee bejaarde mensen, zijn vader en moeder geworden. Dat is een wonder! Velen lijden onder kinderloosheid. Het is niet vanzelfsprekend als je in verwachting raakt. Bij Zacharias en Elizabeth is er heel wat aan voorafgegaan. Maar nu is de tijd van Elizabeth vervuld. Ze is uitgerekend. Dat geldt toch voor iedere vrouw, die in verwachting is? Zij schenkt het leven aan een kind als haar tijd is vervuld. ‘De Heere, Die leven gaf en leven spaarde.’ Nee, dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet bij een vrouw op de leeftijd van Elizabeth.

Toch is hier meer aan de hand. Niet alleen de tijd van Elizabeth is vervuld, ook Gods tijd is vervuld. Die tijd is in de hemel nauwkeurig bijgehouden. De volheid van de tijd breekt aan. Gods klok wijst het uur van de verlossing aan. De heraut wordt geboren, die straks voor de Koning zal uit gaan, die de weg zal banen voor de Messias.

Gods Woord wordt bevestigd. Dat slaat niet alleen op de geboorte van Johannes de Doper, het slaat ook op Gods belofte dat er grote blijdschap bij die geboorte zal zijn. Natuurlijk is een geboorte altijd verbonden met blijdschap. Dat zien we hier ook in

deze priesterwoning. Zacharias en Elizabeth zijn blij met geboorte van Johannes. Een hemelse vreugde vervulde het hart van Elizabeth voor de geboorte en bij de geboorte, evenals bij Zacharias. Ook de familie, buren en vrienden, die op bezoek komen, verblijden zich.

Het is een heel bijzondere vreugde. Waarom? Omdat ze weten dat het hier gaat om een bijzonder kind: de voorloper van de Messias. Natuurlijk hebben ze verteld dat dit kind vele kinderen Israëls zal bekeren tot de Heere hun God (Lukas 1:16). Die blijdschap is er ten diepste om Christus’ wil. De wegbereider zal straks uitroepen: ‘Zie het Lam Gods’. Hij komt, Die de zonde gaat overwinnen, het Licht der wereld, Die ons bestraalt waar wij ook gaan. Allen die op Christus zien, zullen die hartelijke vreugde in God door Christus ervaren.

Niet voor niets wordt deze blijdschap heel speciaal vermeld. Velen zullen het zien en op de Heere vertrouwen. Gods Woord wordt bevestigd, niet alleen in de geboorte van Johannes, maar ook als het gaat over die blijdschap. Gods barmhartigheid wordt geroemd en geprezen. God heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn verbondstrouw. Het kraambezoek duurt maar voort. De een is nog niet weg of de ander staat al voor de deur. Is het nieuwsgierigheid, sensatie: zo’n oud vrouwtje en dan nog een kind? Nee, Gods barmhartigheid wordt geroemd en geprezen. Ze komen om in die vreugde te delen. Ze zijn blij met de blijden. Ze weten van de grote taak die dit kind zal krijgen. God heeft Zijn barmhartigheid grotelijks bewezen. Ze zeggen op kraambezoek niet: ‘gefeliciteerd met jullie kindje’, maar ze hebben weet van de grote genade, die God zal schenken via dit kind. Zij waren met haar verblijd. Dank U, Heere, voor Uw Zoon. Dat U zo lief de wereld had, dat U zo lief mij had!

God is genadig. In Christus valt het licht van Gods eeuwige zondaarsliefde over ons verloren leven. En als u op Hem mag zien, kent u iets van die vreugde die God beloofde aan Zacharias en Elizabeth en allen die met hen verblijd waren. Dan mag u zich helemaal overgeven aan Hem, hoe langer hoe meer, opdat uw door de smart over de zonde verslagen hart wordt vertroost en uw neergebogen ziel wordt opgericht.

Lezer(es), welk opvoedingsdoel streeft u na voor uw kinderen? Waar brengt u ze voor ter wereld?

Gaat het u erom ze op te voeden in de vreze van de Heere, opdat zij hun hoop op God zullen stellen? Niet in die heel bijzondere zin als bij Zacharias en Elizabeth, maar toch wel om ze op te voeden voor de dienst van God? Laat dat uw leven en opvoeding drijven. Bid vurig of u die godzalige roeping mag vervullen.

Er is geen groter blijdschap dan te mogen zien dat je kinderen de Heere vrezen, dat de Heere ze in Zijn dienst neemt en gebruiken wil tot de komst van Zijn Koninkrijk. De Heere bevestigt Zijn Woord. Hij doet wat Hij zegt. Geprezen zij deze God.

Ziet u ze zitten, die twee oudjes? Hun jeugd wordt vernieuwd als van een arend. We zien de tranen van ontroering en dankbaarheid druppen op hun kindje, want het geloof kent in de vervoering zijn eigen ontroering. Hoor ze fluisteren: Johannes, Johannes, de Heere is genadig! Hij is barmhartig en genadig, Hij is groot van goedertierenheid (Psalm 103:8).

ds. C.G. Vreugdenhil