Geloofsovergave

“Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hierbij en eet van het brood… en hij langde haar geroost koren, en zij at, en werd verzadigd…” (Ruth 2:14)

 

Zondag 3 september zal weer een voorbereidings-dienst gehouden worden voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Als je weet dat de liefdesmaaltijd van Christus er aankomt, ben je daar in gedachten meer mee bezig dan anders. De meditatie over Ruth op de akker van Boaz kan ons daarbij helpen. U bent vast wel eens werkzaam met de vraag of het Heilig Avondmaal ook voor u is. Aan het Heilig Avondmaal reikt Christus als het ware eigenhandig Zijn vlees en bloed uit. Het Avondmaal wordt op gezette tijden bediend, naar de instelling van Christus. Het hangt niet van onze behoefte af. Het is Zijn liefdesbevel.

Boaz nodigt Ruth tot de maaltijd. Het was etenstijd. ‘Kom hierbij’ sprak Boaz in de bevelende vorm. De tafel staat aangericht. Eet van het brood. Een vriendelijk, maar tegelijk dringend bevel. Ruth heeft dat niet gezocht en ook niet verwacht. Ze wilde liever een plaats innemen aan de rand van het veld. Hier had ze echt niet aan gedacht. Maar Boaz heeft het haar geboden.

Zo handelt de Heere ook bij het Avondmaal. Hij brengt soms mensen aan tafel, die uit zichzelf niet zouden durven aangaan. Ze moeten gewoon, gedrongen door de liefde. De Heere nodigt zo vriendelijk. En de ‘meerdere Boaz’ is alles voor hen. Buiten die maaltijd van Christus moeten wij verkommeren. Laat toch niets u verhinderen om aan Zijn roepstem gehoorzaam te zijn. Wees eerder bang dat u Hem, die zo goed en genadig is, tekort zou doen. Dan wordt het geen kwestie van durven, maar van niet meer durven laten.

Misschien werpt u tegen dat Ruth Boaz leerde kennen door de ontmoeting met hem en dat u het zo moeilijk vindt om te zeggen dat u Christus echt ‘kent’. Veel mensen hebben daar een verkeerde voorstelling van. Ze denken aan heel bijzondere openbaringen, waardoor ze Christus moeten leren kennen. Besef echter dat Christus Zich aan ons openbaart door Zijn Woord. Daarin mogen we Hem ontmoeten. Daarin openbaart Hij Zichzelf aan ons. Is het uw verlangen ook om Hem te mogen kennen door het geloof? Lees uw Bijbel, want daarin komt Hij naar ons toe. Daarin zegt Hij, net als tijdens Zijn omwandeling op aarde tegen de Joden: “Ik ben het brood dat leven geeft. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel” (Joh. 6:35). Het gaat er maar om dat je oog voor Hem krijgt.

Het is eigenlijk zo eenvoudig. Als u in het Woord leest en daarin de gestalte van de Heere Jezus tegenkomt, wil de Heilige Geest daarin meekomen en de verbinding leggen tussen u en Hem. En als u zo Zijn verschijning lief krijgt, dan is dat Zijn openbaring aan u. Dan ziet u Zijn bereidwilligheid en zondaarsliefde. U verlangt naar Hem en strekt de armen naar Hem uit. Uw ogen gaan open voor Zijn schoonheid en uw hart trilt van verwondering. Ja, uw verlangen wordt vervuld, uw honger gestild en uw dorst verzadigd. U wordt in de ruimte gezet.

Zo eenvoudig komt een zondaar tot Jezus. Een puriteinse oudvader schreef eens: ‘Daar is niets meer in het komen tot Jezus, dan alleen maar te geloven dat het waar is, wat God zegt over Zijn Zoon. Veel mensen houden zichzelf in de duisternis door meer te verwachten dan dit.’ Laat toch niets u weerhouden om u over te geven aan Hem, Die ons in Zijn Woord zo vriendelijk nodigt.

Ruth geeft zich over aan de liefde van Boaz. Ze waagt het op genade. Ze laat zich niet tegen houden door eventuele veel betekenende blikken van mensen: kijk die Ruth eens, zo vlak bij Boaz; je moet maar durven hè? Ze laat zich ook niet hinderen door haar eigen binnenpraters: wat denk jij wel? Nee, ze geeft zich over aan Boaz op zijn eigen woord.

Wat is toch het geheim van het aannemen van Christus? Twee lege bezoedelde handen en een verlangend hart. Als je ziet dat de rijkdom van Christus meer waard is dan je eigen godsdienst. De Geest verbreekt harde harten, Hij opent blinde ogen en stort de liefde van God uit in de hart. Je gaat zien dat je alleen nog maar gered kunt worden uit genade alleen. Als je heerlijkheid in Christus ziet en in dat licht je eigen armoede en schuld, dan worden je handen opengetrokken om Jezus te ontvangen. Zijn aantrekkingskracht wordt onweerstaanbaar. U kon Hem niet aannemen, maar de Heere schonk het door Zijn Geest. Toen werd u verslonden door de reddende liefde van de Zaligmaker en de overredende kracht van de Geest. Het juichte in uw ziel: Dank U Heere, nu geloof ik dat U ook voor mij kwam en stierf aan het kruis voor mijn zonden. De eeuwige liefde van God vervulde uw hart en de vrede door het bloed van het kruis gaf u het diepe gevoel van de gemeenschap met God.

Geloofsovergave! Dan geef je jezelf onvoorwaardelijk over aan Hem. Waarom? Omdat je gelooft dat Hij genade bewijst. Genade aan schuldigen. Uit Boaz’ hand kreeg Ruth het geroosterde koren. Ze kreeg in overvloed, tot verzadiging. Wat een heerlijke overvloed. U doet Hem niet tekort door te eten en te drinken. Jezus is genoeg!

 

Ds. C. G. Vreugdenhil