Gods reddingsoperatie

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden’ (Johannes 3:16-17).

Jezus Christus is gekomen om ons te redden door ons te vergeven, opdat wij niet zouden sterven door het vonnis van de wet. Hier is inderdaad het Evangelie, het Grote Nieuws, het beste dat ooit van de hemel op aarde is gekomen.

Hier is Gods liefde in het geven van Zijn Zoon voor de wereld. Het grote geheim van het Evangelie is geopenbaard: God heeft de wereld zó liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van God. Dit verheerlijkt Zijn liefde: Zijn geven van Hem vóór ons, en Zijn geven van hem áán ons. Nu weten wij dat Hij ons liefheeft, als Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ons gegeven heeft.

Het heeft God behaagd Zijn eniggeboren Zoon te geven, met het doel de verlossing en de redding van de mens te verwerven. Hij gaf Hem, dat wil zeggen, Hij gaf Hem over om te lijden en te sterven voor ons, als het grote Zoenoffer.

Hierin heeft God Zijn liefde voor de wereld bevestigd: God heeft de wereld zó liefgehad, zo werkelijk en zo volledig. Zie en verwonder u dat de grote God, zo’n onwaardige wereld liefgehad heeft! Dat de heilige God zo’n boze wereld met zo’n grote liefde zou liefhebben, terwijl Hij haar toch met geen enkele vorm van welbehagen kon aanzien. Voorwaar, dat is nog eens echt liefhebben!

Hier vindt u de grote plicht van het Evangelie, en dat is te geloven in Jezus Christus. Zijn gave aan te nemen en aan het doel van de Gever te beantwoorden. Wij moeten ongeveinsd en van harte instemmen met het getuigenis dat God in Zijn Woord over Zijn Zoon heeft gegeven. God heeft Hem ons gegeven om onze Profeet, Priester en Koning te zijn. En wij moeten onszelf aan Hem overgeven om door Hem geregeerd, onderwezen en gered te worden.

Hier is het grote voordeel van het Evangelie: dat een ieder die in Christus gelooft, niet zal verderven. Dit is de onuitsprekelijke zaligheid van alle ware gelovigen, waarvoor zij tot in eeuwigheid aan Christus verplicht zijn, namelijk dat zij behouden zijn van de rampzaligheid van de hel, verlost van het afdalen in het verderf, zij zullen niet verloren gaan. God heeft hun zonde weggenomen, zij zullen niet sterven. Zij hebben recht gekregen op de hemelse blijdschap: zij zullen eeuwig leven. De schuldigverklaarde verrader heeft niet alleen vergeving gekregen, maar is uitverkozen en begunstigd en behandeld als iemand in wie de Koning der koningen een welbehagen heeft.

Hier is Gods bedoeling in het zenden van Zijn Zoon naar de wereld: het was opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Hij had er redenen genoeg voor, want de wereld is schuldig. Hij kwam, opdat de wereld door Hem behouden zou worden, opdat er een Deur van de behoudenis voor de wereld geopend zou worden, zodat wie wilde erdoor mocht binnengaan. God verzoende in Christus de wereld met Zichzelf. Het is goed nieuws voor een van schuld overtuigd geweten, genezing voor gebroken beenderen en bloedende wonden, dat Christus, onze Rechter, niet is gekomen om te oordelen, maar om te behouden!

Matthew Henry (1662-1714)