Artikelen door eskolkerkadmin

Smyrna, de gemeente onder het kruis

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; […]

De doden bewaakten het leven

‘En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden’ (Matth. 28:4) Bij het graf van Jezus werden wachters gezet! Denk eens even na over deze woorden. Het graf van een dode moet bewaakt worden en verzegeld. Gewapende soldaten staan bij een graf. Jezus mòcht eens opstaan. De discipelen mòchten […]

Een mens kan geen ding aannemen

“Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan niets nemen, zo het hem niet uit de hemel gegeven wordt.” (Johannes 3:27) Je hoort nogal eens zeggen: Al die mensen die het hebben over ‘je moet Christus aannemen’ hebben een oppervlakkig geloof. Is het dan maar beter om Hem niet aan te nemen? Johannes zegt ook al: […]

Christus kwam niet om de wereld te veroordelen

“Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou… maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God” (Joh. 3:17a en 18b). Liefde bewijst zich in daden. God zond Zijn Zoon. Dat had Hij beloofd in het […]

God zond Zijn Zoon in de wereld

‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou’ (Joh. 3:17). De kerstdagen zijn weer voorbij. Het is inmiddels 2016. Dat klinkt nog wel wat onwennig, zo aan het begin van de nieuwe jaarkring. We voelen ons op zo’n moment soms verlegen en onzeker. We hebben in onze […]

Verblijd zijn met de blijden

‘En de tijd van Elizabeth werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen (familieleden) hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd’ (Lukas 1:57-58).

Training in Godsvrucht

‘… oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven’ (1 Tim.4:7b-8).

Het profetische woord

“En wij hebben het profetische Woord…”  (2 Petr.1:19a) Wij kennen allemaal wel die drie bekende kleine zinnetjes, die bij iedere Reformatieherdenking uitgesproken worden. Sola gratia (uit genade alleen), sola fide (door het geloof alleen) en sola Scriptura (de Schrift alleen).

De hemelkoepel van Gods goedertierenheid

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. (Psalm 103:11) Hoe vaak hoor je niet dat een kennis of familielid plotseling is overleden. Je denkt: dat had ook mij kunnen treffen. En waar was ik dan geweest? Wat is ons leven toch broos. Psalm 103 […]

Open vensters

“Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden ’s daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had” (Dan. 6:11).